Liepājas domes sēdē šodien nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar Kurzemes Biznesa inkubatoru un atvēlēt 25 000 eiro inkubatora izveidotajai Biznesa skolai.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.

Plānots, ka lēmuma pieņemšana nodrošinās atbalstu uzņēmējdarbībai, atbalstot jaunu biznesa ideju attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Liepājā.

2009.gadā Kurzemes Biznesa inkubators un Latvijas Investīciju attīstības aģentūra noslēdza līgumu par biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšanu ar mērķi veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Liepājā, Saldū un Kuldīgā un nodrošināt tos ar komercdarbībai nepieciešamo infrastruktūru un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

2012.gadā tika izveidots biznesa ideju autoru atbalsta centrs "KBI Biznesa skola".

Patlaban KBI Biznesa skolā ideju autoriem bez maksas trīs mēnešu periodā pieejami dažādi pakalpojumi – aprīkotas darba vietas, interneta pieslēgums, sekretariāta pakalpojumi, konsultantu atbalsts, pieeja mentoru un investoru tīkliem.

Biznesa skolas sniegtie pirmsinkubācijas pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaundibinātiem uzņēmumiem, kas nav vecāki par diviem gadiem.

Deputāts Ģirts Kronbergs pateicās kolēģiem, ka "esam atraduši sevī spēku atbalstīt šo labo ideju". Viņš arī izteicās, ka Liepāja bū viena no pirmajām pilsētām aiz Saldus, Ventspils un Kuldīgas, kas pieņēmu lēmumu atbalstīt Biznesa skolu. Savukārt domes priekšsēdētājs Uldis Sesks deputātiem norādīja, ka inkubatoram vajadzētu izvēlēties labākos mentorus, kā arī par šo izvēli informēt pašvaldību.