Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijā 10.novembrī pieņemtajiem lēmumiem, tostarp par sabiedrisko apsriešanu koku ciršanai Rīgas ielā.

APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 10. novembrī   Nr.27

D A R B A  K Ā R T Ī B A
1. Atkārtoti par zirgkastaņu Graudu ielā 30.
2. Atkārtoti par zirgkastaņu Zemgales ielā.
3. Par 3 koku nozāģēšanu Strautu ielā 22.
4. Par bērza nozāģēšanu Saldus ielā 20A.
5. Par koka nozāģēšanu Kraukļu ielā 6.
6. Par koku apzāģēšanu Teodora Breikša ielas 31 pagalmā.
7. Par kokiem Zaru ielā 5.
8. Par zirgkastaņu Piltenes ielā 12.
9. Par koku apzāģēšanu Imantas ielā 3.
10. Par koku ciršanu Rīgas ielā 50.
11. Par zirgkastaņas apzāģēšanu Baznīcas ielā 8.
12. Par koku apzāģēšanu Toma ielā 12/20.
13. Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 23.
14. Par koku apzāģēšanu zem elektropārvades līnijām.
15. Par kokiem Sporta ielā 18.


1.#
Atkārtoti par zirgkastaņu Graudu ielā 30
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par zirgkastaņas stumbru, kas atrodas Graudu ielā 30. Atzinumā norādīts, ka  šo koku veido iztrupējusi stumbra daļa bez zariem, un koks ir pilnībā zaudējis augtspēju. DAP nolemj, atļaut parastās zirgkastaņas, kas atrodas Graudu ielā 30, nociršanu (novākšanu). Telefoniski DAP inspektore lūdza pēc zirgkastaņas nozāģēšanas, šā koka stumbru novietot aizsargājamā dabas teritorijā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt zirgkastaņas iztrupējušā stumbra, kas atrodas Graudu ielā 30, novākšanu. Ja ir tehniskas iespējas, stumbru pārvietot uz aizsargājamu dabas teritoriju.

2.#
Atkārtoti par zirgkastaņu Zemgales ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par zirgkastaņu, kas aug Zemgales ielā pie krustojuma ar Trimpusa ielu. Atzinumā norādīts, ka šī zirgkastaņa ir uzskatāma kā ainaviski un dendroloģiski nozīmīga dabas daudzveidības saglabāšanā un tās nociršana ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 46.punts nosaka, ka aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt, izveidot atbalstus) un saņemta DAP rakstiska atļauja. Šo noteikumu 44.1. apakšpunkts nosaka, ka aizsargājamā koka teritorijā nevar veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija. Ņemot vērā augstāk minēto, DAP nolemj neizsniegt atļauju zirgkastaņas, kas aug Zemgales ielā pie krustojuma ar Trimpusa ielu. Šo DAP lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu DAP ģenerāldirektorei.

Informēt, ka DAP nav izsniedzis atļauju aizsargājamā koka (zirgkastaņas), kas aug Zemgales ielā, nociršanai.

3.#
Par 3 koku nozāģēšanu Strautu ielā 22
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju nozāģēt 3 kokus, kas aug pie īpašuma Strautu ielā 22, jo zemesgabalā paredzēta privātmājas būvniecība un koki aug uz būvlaides.    Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 2 ozolus ar stumbru diametru 40 cm un 45 cm un līku, mazvērtīgu kļavu ar stumbra diametru 30 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina  zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu, ko aprēķina pēc formulas: koka diametrs centimetros dalīts ar koeficientu 0,702804, reizināts ar  koka sugas koeficientu, koka nociršanas iemesla koeficientu, apdzīvotās vietas koeficientu, koka atrašanās vietas koeficientu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu. Zaudējumu atlīdzību par 2 ozolu, kas aug Strautu ielā  22, ciršanu aprēķina:  (40 + 45) : 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 = 580,53 EUR.

Ierosinu, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par līkās kļavas, kas aug Strautu ielā 22, ciršanu.

Pirms koku ciršanas un būvatļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 580,53 EUR  par 2 ozolu, kas aug Strautu ielā 22, ciršanu.
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 580,53 EUR par 2 ozolu, kas aug Strautu ielā 22, nociršanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par kļavas, kas aug Strautu ielā 22, nociršanu.
3.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto dzīvojamās mājas Strautu ielā 22, Liepājā būvniecības projektu, kurā paredzēta 3 koku ciršana. Zemesgabala īpašniekam, pirms būvatļaujas saņemšanas un koku ciršanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 580,53 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.

4.#
Par bērza nozāģēšanu Saldus ielā 20A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Saldus ielā 20A, jo koks traucē kanalizācijas vada izbūvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Saldus ielā 20A aug bērzs, kurš atrodas apakšzemes komunikāciju aizsargjoslā.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Saldus ielā 20A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

5.#
Par koka nozāģēšanu Kraukļu ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju nozāģēt koku, kas atrodas pie nama Kraukļu ielā 6, jo koka saknes bojā ēkas pamatus.  Koks aug uz divu zemesgabalu robežas.               

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Kraukļu ielā 6 aug bērzs, kas apaudzēts ar efeju. Bērzs iestādīts vai iesējies nepiemērotā vietā, ļoti tuvu mājai, kā arī apgrūtina iebraukšanu garāžā, kas atrodas Aldaru ielā 39.

Atļaut organizēt koka, kas aug uz zemesgabalu Aldaru iela 39 un Kraukļu iela 6 robežas, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

6.#
Par koku apzāģēšanu Teodora Breikša ielas 31 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Teodora Breikša ielas 31 pagalmā, jo šā nama iedzīvotāji lūguši apsekot kokus, kas apdraud ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas aug kļava, bet pie žoga liepa. Koki ir ainaviski vērtīgi, bet tiem nepieciešama profesionāla vainagu kopšana.

Atļaut organizēt kļavas un liepas, kas aug zemesgabalā Teodora Breikša ielā 31, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju (arboristu).

7.#
Par kokiem Zaru ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu un apzāģēt ozolu, kas  aug Zaru ielā 5.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā privātīpašumā aug 2 lieli koki, zirgkastaņa un ozols. Zirgkastaņa atrodas tuvu dzīvojamai mājai. Ierosinu šā koka likvidēšanai nepiemērot zaudējumu atlīdzību. Ozols aug pie žoga. Kokam nepieciešama profesionāla vainaga apzāģēšana, jo tā zari aizsedz ielas apgaismojuma laternu. Ilgstoši nav veikta vainaga kopšana.

Saskaņā ar pašvaldībā pieejamo informāciju, Zaru ielā 5 zemes īpašnieks ir cits cilvēks, ne iesnieguma sniedzējs. Komisijai nav informācijas, vai koka ciršana un ozola apzāģēšana ir saskaņota ar zemes īpašnieku.

Lūgt komisijā iesniegt zemesgabala Zaru ielas 5 īpašnieka saskaņojumu par zirgkastaņas nozāģēšanu un ozola apzāģēšanu.

8.#
Par zirgkastaņu Piltenes ielā 12
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vai nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Piltenes ielā 12, jo koks noēno dzīvokļus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu nama, ziemeļaustrumu stūrī, aug divas zirgkastaņas, kas iestādītas viena otrai blakus. Savstarpējās konkurences rezultātā viena zirgkastaņa aug slīpi. Kokiem nozāģēti apakšējie zari, veikta vainaga pacelšana. Vēl vairāk apzāģējot šos kokus, tie zaudēs ainavisko kvalitāti. Pie tam uz stumbriem saaugs ūdenszari, kas ir nenoturīgi. Lieliem kokiem arī nav pieļaujama galotņošana, jo galotņojot netiek saglabāta ne koka vitalitāte, ne drošība, ne panākts kāds estētisks rezultāts. Koks tiek sakropļots un kļūst par problēmkoku, kurā attīstās trupe. Ņemot vērā situāciju, šā nama iedzīvotājiem jāvienojas vai zirgkastaņas saglabāt vai likvidēt un vietā var iestādīt neliela auguma dekoratīvos krūmus vai koku. Jaunu apstādījumu ierīkošanu saskaņojot Būvvaldē.

Rekomendēt Piltenes ielas 12 dzīvokļu īpašniekiem izskatīt 2 zirgkastaņu, kas aug pie nama Piltenes ielā 12, ziemeļaustrumu stūrī, un noēno dzīvokļus, likvidēšanas nepieciešamību. Lēmumu par šo koku likvidēšanu iesniegt komisijā koku ciršanas atļaujas saņemšanai.

9.#
Par koku apzāģēšanu Imantas ielā 3

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug Imantas ielā 3, jo koki aizsedz logus un bojā jumtus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas aug ozols, kuram nepieciešama profesionāla vainaga apzāģēšana un kopšana.

Lūgt organizēt ozola, kas aug pie nama Imantas ielā 3, dienvidaustrumu stūrī, profesionālu vainaga sakopšanu.

10.#
Par koku ciršanu Rīgas ielā 50
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “K Idea” iesniegumu, kurā lūgts saskaņot būvobjekta skici “Liepājas vieglatlētikas manēža (izmaiņas saskaņotā skiču projektā), Rīgas ielā 50, Liepājā”, kurā paredzēta koku ciršana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 16 liepas, kuras aug Brīvības ielā gar ietvi un 9 liepas skolas pagalmā. Pagalmā likvidējamas arī gar žogu augošās 8 kļavas un vairāki desmiti koku sējeņi, kuru celmu diametrs nepārsniedz 20 cm. Paredzēts daļēji saglabāt koku stādījumus, kas atrodas 1905.gada ielas un Jelgavas ielas stūrī pie skolas ēkas. Visticamāk šos kokus stādījuši absolventi dažādos gados.

Šajā projekta izstrādes stadijā nav sagatavoti un komisijā iesniegti priekšlikumi jaunu apstādījumu ierīkošanai. Līdz ar to nav zināms, kurās vietās un cik kokus iespējams iestādīt no jauna.

Vērtīgākā ir liepu rinda, kas aug gar Brīvības ielu. Projekta risinājums paredz liepas likvidēt, lai izbūvētu apmeklētāju autostāvvietas. Ierosinu lūgt projektētājiem izskatīt iespēju un starp plānoto vieglatlētikas manēžu un auto stāvvietām paredzēt koku rindu vai grupas. Rindas stādījumam piemērotas būtu Holandes liepu dižstādi (augstums 4m, stumbra apkārtmērs 16cm), kas saglabātu Brīvības ielas stādījumu kultūrvēsturisko un ainavisko nozīmi.

Darbu veikšanas projektā būtu jāiekļauj prasības saglabājamo koku aizsardzībai būvdarbu laikā un koku vainagu kopšana pirms būvdarbu pabeigšanas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas, rīkojama publiskā apspriešana, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamā objektā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaušanu.

Publiskās apspriešanas rīkošanai komisijā jāiesniedz projekta īss apraksts un skice, kurā norādīti likvidējamie koki, to suga un stumbra diametrs, kā arī  no jauna stādīt paredzētie kokaugi. Materiāli iesniedzami gan elektroniski (PDF fails), gan papīra formātā.
1.Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanu būvobjektā “Liepājas vieglatlētikas manēža (izmaiņas saskaņotā skiču projektā), Rīgas ielā 50, Liepājā”  20 dienas no materiālu saņemšanas un publicēšanas brīža.
2.Lūgt SIA “K Idea” sagatavot materiālus publiskās apspriešanas organizēšanai par koku ciršanu būvobjektā “Liepājas vieglatlētikas manēža (izmaiņas saskaņotā skiču projektā), Rīgas ielā 50, Liepājā”.
3.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

11.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Baznīcas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zirgkastaņu, kas  aug Baznīcas ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa ir aizsargājams koks – dižkoks un tā apzāģēšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Baznīcas ielā 8, apzāģēšanu darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

12.#
Par koku apzāģēšanu Toma ielā 12/20

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā lūgta atļauja koku, kas aug zemesgabalā Toma ielā 12/20, vainagu apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Toma ielas pusē aug 10 liepu rinda, bet 3 liepas Republikas ielas pusē. Liepām saglabājušies dabiskie vainagi, šīs liepas aizliegts galotņot.

Atļaut organizēt 13 liepu, kas aug zemesgabalā Toma ielā 12/20, profesionālu vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

13.#
Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 23
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Kūrmājas prospektā 23, jo koki aizsedz dienas gaismu dzīvokļos un drīz zari sitīsies pa logiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Kūrmājas prospekta alejai nepieciešama vainagu kopšana.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut Kūrmājas prospekta alejas apzāģēšanu 2015. gada ielu koku kopšanas darbu plānā.

14.#
Par koku apzāģēšanu zem elektropārvades līnijām
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug gaisvada elektropārvades līniju aizsargjoslā. Koku apzāģēšana tiks veikta saskaņā ar AS “Sadales tīkls” vienošanos Nr.300000/14-259.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Kandavas ielā 15 paredzēts apzāģēt 2 liepas; Sūnu ielā no Nr.19 līdz Nr. 27 – 6 kokus;  Kalēju ielā no Nr.23 līdz Nr.27 jāapzāģē 6 liepas; Pērkones ielā 13 un 16 – viena zirgkastaņa un 3 liepas; Rucavas ielā 4 un 6 apzāģējamas divas zirgkastaņas un kļava; Pīļu ielā 30 un 32 – divas liepas; Zāļu ielā 60 apzāģējams bērzs, kas aug privātīpašumā; Priežu ielā no Nr.47 līdz Nr.55A apzāģējamas 4 liepas un pīlādzis; Ķieģeļu ielā 33 – ķirsis un Kaļķu ielā 33 apzāģējami divi koki, kuri aug privātīpašumos.

Atgādinu, ka koku apzāģēšana jāsaskaņo ar attiecīgo zemesgabala īpašnieku un nozāģētie zari pilsētas teritorijā ir jāsavāc.

Atļaut organizēt koku, kas aug gaisvadu elektropārvades līniju aizsargjoslā, apzāģēšanu, ievērojot vispārīgos dabas aizsardzības principus un savācot nozāģētos zarus.

15.#
Par kokiem Sporta ielā 18
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” lūgumu apsekot kokus, kas aug zemesgabalā Sporta ielā 18, jo kokus apgrauzis bebrs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bebrs aizgrauzis bērzu, kļavu un papeli. Šie koki ir bīstami un nozāģējami.

Bebru medīšana un iznīcināšana pilsētas teritorijā nav atļauta, bet koku stumbru notīšana ar sietiem ir izrādījusies maz efektīva,  dzīvnieks turpina koku graušanu. Šajā teritorijā nav īpaši vērtīgu koku, kuru aizsardzībai būtu jātērē budžeta līdzekļi. Pārsvarā šeit aug papeles, novecojuši vītoli, bērzi, kļavas un liepas. Iespēju robežās veselīgāko koku stumbri ir notīti ar sietiem.

Nepieciešams uzraudzīt bebru darbību un savlaicīgi likvidēt bīstamos kokus.

Atļaut pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” nozāģēt bebru apgrauztos kokus, kas atrodas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Sporta ielā 18 un 16 un uzraudzīt bebra darbību, lai savlaicīgi likvidētu apgrauztos un bīstamos kokus.