Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 27.maija sēdes protokola izrakstu un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 27. maijā Nr.14

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par liepu apzāģēšanu pie Alejas ielas 35.
2.Par zirgkastaņa nozāģēšanu Jūrmalas ielā 7.
3.Par kļavas nozāģēšanu un 2 bērzu apzāģēšanu Pļavu ielā 8B.
4.Par 3 papeļu nozāģēšanu Pļavu ielā 16.
5.Par zirgkastaņu Baznīcas ielā 8.
6.Par koku nociršanu Jaunā ielā 8.
7.Par bīstamu zirgkastaņu Flotes ielā.
8.Par kokiem Krūmu ielā 26.
9.Par 2 bērzu nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 46B.
10.Par papelēm Ventspils ielā 57.
11.Par 17 koku nociršanu Nākotnes ielā 1.
12.Par liepu apzāģēšanu pie nama Kalna ielā 3.
13.Par liepu apzāģēšanu Jelgavas ielā.


1.#
Par liepu apzāģēšanu pie Alejas ielas 35
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi īpašuma Alejas ielā 35 īpašnieces iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug pie nama Alejas ielā 35, jo koki aizēno dzīvokļu logus un zari bojā ēkas jumtu un sienu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug Alejas ielas zaļajā zonā. Liepām nepieciešams sakopt vainagus.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12.2. apakšpunktu, zemesgabala īpašnieks bez pašvaldības rakstiskas atļaujas var nozāģēt zarus līdz 2,5 m augstumam, kas traucē gājējiem un līdz 4,5 m augstumam, kas traucē autotransportam.

1.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015. gada ielu koku kopšanas darbu plānā liepu, kas aug Alejas ielā, vainagu kopšanu.
2.Atļaut organizēt traucējošo zaru nozāģēšanu liepai, kas aug pie nama Aleju ielā 35.

2.#
Par zirgkastaņa nozāģēšanu Jūrmalas ielā 7
 Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Jūrmalas ielā 7, jo plānota mājas būvniecība.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešamas likvidēt zirgkastaņu ar diviem stumbriem, kuru diametrs ir 38 cm mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu,  pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Jūrmalas ielā 7, ciršanu aprēķina pēc formulas 38 cm: 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 2 x 1 = 648,83 EUR . Pirms šā koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 648,83 EUR.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par zirgkastaņas, kas aug Jūrmalas ielā 7, ciršanu 648,83 EUR.
2.Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Jūrmalas ielā 7, nozāģēšanu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību 648,83 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar zirgkastaņas ciršanu.

3.#
Par kļavas nozāģēšanu un 2 bērzu apzāģēšanu Pļavu ielā 8B
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu un apzāģēt 2 bērzus, kas aug zemesgabalā Pļavu ielā 8B.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts kļavu, kurai stumbrā ir attīstījusies trupe un koks uzskatāms par potenciāli bīstamu. Bērzi aug pagalmā un ieteicama to vainagu sakopšana, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt:
-kļavas, kas aug Pļavu ielā 8B, nozāģēšanu;
-2 bērzu, kas aug Pļavu ielā 8B, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

4.#
Par 3 papeļu nozāģēšanu Pļavu ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu apsekot 3 papeles, kas aug Pļavu ielā 16 un novērtēt šo koku augtspēju, jo papeles ir lielas un vējā apdraud iedzīvotājus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papelēm vainagā ir daudz nokaltušu zaru un koki ir novecojuši. Lietderīgi būtu lūgt zemesgabala īpašniekiem tos likvidēt.

Lūgt zemesgabala īpašniekiem organizēt 3 novecojušu papeļu, kas aug Pļavu ielā 16, nozāģēšanu.

5.#
Par zirgkastaņu Baznīcas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot zirgkastaņu, kas aug Baznīcas ielā 8 un apdraud blakus esošo īpašumu Stendera ielā 3.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Baznīcas ielā 8 aug zirgkastaņa, kuras stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla ir 3,48 m. Kokam nolūzis liels zars, kas to padara nestabilu un potenciāli bīstamu, jo stumbrā attīstās koksnes trupe.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 46. punktu un 2. pielikumu, zirgkastaņa, kas aug Baznīcas ielā 8, ir valsts nozīmes aizsargājams koks – dižkoks un šī koka nociršana pieļaujama tikai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

Informēt zemesgabala Baznīcas ielā 8 īpašnieku, ka Valsts nozīmes aizsargājamā koka (dižkoka), kas aug Baznīcas ielā 8, nociršanai nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

6.#
Par koku nociršanu Jaunā ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Jaunā ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Jaunā ielā 8 likvidēt paredzēts osi ar stumbra diametru 48 cm, liepu ar stumbra diametru 57 cm un 2 kļavas, kuru stumbros ir attīstījusies trupe. Liepa aug ļoti tuvu mājai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par oša, kas aug zemesgabalā Jaunā ielā 8, ciršanu aprēķina pēc formulas 48 cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 x 1 = 174,84 EUR, bet zaudējumu atlīdzību par liepas, kas aug Jaunā ielā 8 pie mājas, ciršanu aprēķina pēc formulas 57 cm: 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 0,8 x 1 = 25,95 EUR. Pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 200,79 EUR.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par oša ciršanu 174,84 EUR, bet par liepas ciršanu 25,95 EUR.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 2 kļavu, kas atrodas Jaunā ielā 8, ciršanu, jo koki kvalificējami kā bīstami.
3.Atļaut nozāģēt 2 kļavas, osi un liepu, kas aug Jaunā ielā 8, iepriekš Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (konta Nr. LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību EUR 200,79.

7.#
Par bīstamu zirgkastaņu Flotes ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot potenciāli bīstamu zirgkastaņu, kas aug Flotes ielā pie autobusu pieturas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai nesen nolūzis liels zars un stumbrā ir izveidojusies liela rēta. Koks uzskatāms par bīstamu. Stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla, ir 2,5 m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, pašvaldība atļauju šā koka ciršanai var izsniegt pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par zirgkastaņas (stumbra apkārtmēru 2,5 m), kas aug Flotes ielā pie autobusu pieturas, ciršanu.

8.#
Par kokiem Krūmu ielā 26
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli un ozolu, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 26 un sniegt ieteikumus kļavas kopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir novecojusi un potenciāli bīstama, ozols aug tuvu ēkai. Kļavas vainaga kopšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt:
-papeles un ozola, kas aug Krūmu ielā 26, nozāģēšanu, nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu;
-kļavas, kas aug Krūmu ielā 26, vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

9.#
Par 2 bērzu nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 46B
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot kravas automašīnu servisa projektu, kurā paredzēta 2 bērzu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 46B, likvidēšana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts bērzus, kuru stumbru diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ir 40 cm un 45 cm.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekiem jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par 2 bērzu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 46B, ciršanu aprēķina pēc formulas (40 + 45): 0,702804 x 1 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 = 290,27 EUR.

Pirms projekta, kurā paredzēta 2 bērzu likvidēšana, akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 290,27 EUR.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par 2 bērzu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 46B, ciršanu 290,27 EUR.
2.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto kravas automašīnu servisa projektu, kurā paredzēta 2 bērzu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 46B, likvidēšana.
3.Pirms būvatļaujas saņemšanas, zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 46B īpašniekam, Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (konta Nr. LV50UNLA0051302501110) iemaksāt zaudējumu atlīdzību 290,27 EUR par 2 bērzu ciršanu.

10.#
Par papelēm Ventspils ielā 57
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot papeles, kas aug zemesgabalā Ventspils ielā 57.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama aug 5 papeles, bet gar ielu iestādīti jauni kociņi.
2013.gada 30.septembrī komisija, apsekojot šo adresi, konstatēja, ka zemesgabalā aug 5 papeles, viena no papelēm bija nolūzusi un likvidējama. Komisija ieteica ar laiku likvidēt pārējās četras papeles, to vietā iestādot jaunus kokus.

Šobrīd iestādītie kociņu stādi ir pārāk mazi un koku stādīšana iepriekš bija jāsaskaņo Liepājas pilsētas būvvaldē.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu.

1.Atļaut organizēt 5 papeļu, kas aug Ventspils ielā 57, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt Ventspils ielas 57 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 5 papeļu ciršanu.
2.Lūgt skici, kurā iezīmēti jaunie koki, kas iestādīti vai plānots stādīt zemesgabalā Ventspils ielā 57, saskaņot Liepājas pilsētas būvvaldē.

11.#
Par 17 koku nociršanu Nākotnes ielā 1
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 17 kokus, kas aug zemesgabalā Nākotnes ielā 1 un traucē pagalma izmantošanu un labiekārtošanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģēt paredzēts 3 slīpi augošas kļavas ielas malā un kalstošu kļavu blakus ozolam, bērzu ar stumbra trupi, kalstošu priedi un novecojušu papeli pie žoga. Par šiem 7 kokiem zaudējumu atlīdzību nenosaka, jo koki ir potenciāli bīstami. Zemesgabala īpašnieki vēlas nozāģēt arī 2 Ķīnas papeles (Populus simonii) ar stumbra apkārtmēru 2,9 m un 2,5 m, parasto kļavu (Acer platanoides) ar stumbra apkārtmēru 2,17 m un kalnu kļavu (Acer pseudoplatanus) ar stumbru apkārtmēru 2,19 m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, pašvaldība atļauju parastās kļavas un kalnu kļavas ciršanai var izsniegt tikai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas. Vēl šajā zemesgabalā plānots nozāģēt 6 kļavas ar vidējo stumbra diametru 30 cm un parasto liepu ar stumbra diametru 53 cm. Šo noteikumu 23.punkts paredz, ka zemesgabala īpašniekam vai tiesiskam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, ko aprēķina ņemot vērā koku stumbra diametru un 3.pielikumā minētos koeficentus.

Zaudējumu atlīdzība par 2 Ķīnas papeļu ciršanu aprēķina pēc formulas (92 + 80): 0,702804 x 0,8 x 1 x 2 x 0,8 = 313,26 EUR.
Zaudējumu atlīdzību par 6 kļavu ciršanu aprēķina pēc formulas (6 x 30): 0,702804 x 2 x 1 x 2 x 0,8 = 819,57 EUR.
Zaudējumu atlīdzību par liepas ciršanu aprēķina pēc formulas 53 cm: 0,702804 x 2 x 1 x 2 x 0,8 = 241,32 EUR.

Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 1374,15 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 Ķīnas papeļu, 6 parasto kļavu un liepas nociršanu.

Obligāti saglabājami zemesgabalā augošie divi ozoli. Pagalma labiekārtošanai ieteicams izstrādāt labiekārtojuma projektu.
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par 2 Ķīnas papeļu, 6 parasto kļavu un parastās liepas, kas aug Nākotnes ielā 1, ciršanu 1374,15 EUR, kas iemaksājama Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (konta Nr. LV50UNLA0051302501110) pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

2.Atlikt jautājuma izskatīšanu par parastās kļavas un kalnu kļavas, kas aug Nākotnes ielā 1, ciršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.
3. Rekomendēt izstrādāt Nākotnes ielas 1 pagalma labiekārtojuma projektu, kurā paredzēt saglabājamo koku aizsardzību, jaunus apstādījumus un likvidējamos kokus.

12.#
Par liepu apzāģēšanu pie nama Kalna ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt liepas, kas aug pie nama Kalna ielā 3, jo liepas noēno īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepu rindai, kas aug Kalnu ielā nepieciešama ataugušo atvašu apzāģēšana.

Lūgt organizēt liepu rindas, kas aug Kalna ielā, atvašu apzāģēšanu.

13.#
Par liepu apzāģēšanu Jelgavas ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūgts apzāģēt liepas, kas aug Jelgavas ielā, jo zari apgrūtina gājēju pārvietošanos pa ietvi un automašīnām skrāpē jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Holandes liepas, kas aug Jelgavas ielā, bijušas apzāģētas, bet šobrīd nepieciešams apzāģēt ataugušas atvases.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt Jelgavas ielas Holandes liepu alejas sakopšanu.