Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 4.augusta sēdē lemto. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par Kaukāza plūmju dzīvžogu pie Siguldas ielas 11.
2.Par vītolu Ganību ielā 169.
3.Par ozola nozāģēšanu Pļavu ielā 91.
4.Par koku apzāģēšanu Līvas ielā 15.
5.Par pīlādzi pie Bernātu ielas 12.
6.Par kokiem Eduarda Veidenbauma ielā 4A.
7.Par kļavas nozāģēšanu Krūmu ielā 26.
8.Par koka nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā autobusa pieturas izbūvei.
9.Par koku ciršanu 14.novembra bulvārī ietves un veloceliņa izbūvei.
10.Par nokaltušu koku pie Rīgas ielas 55.
11.Par balto apsi Kurzemes skvērā.
12.Par bīstamu kļavu Rakstvežu ielā 13.

1.#
Par Kaukāza plūmju dzīvžogu pie Siguldas ielas 11
Apstādījumu uzraudzības komisija  saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt Kaukāza plūmes, kas aug gar Siguldas ielu un noēno 1 stāva dzīvokļus, bet to augļi rada netīrību uz ielas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka gar Palangas ielas 23 žogu, Siguldas ielas pusē, aug Kaukāza plūmes, kurām ilgstoši nav veikta vainagu kopšana un koki ir novecojuši. Kaukāza plūmes labi atjaunojas no celma un sakņu atvasēm.

Lūgt Palangas ielas 23 īpašniekam organizēt Kaukāza plūmju atjaunojošo apzāģēšanu un nodrošināt to regulāru kopšanu.

2.#
Par vītolu Ganību ielā 169
 Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot vītolu, kas aug Ganību ielā 169, un atļaut šo koku nozāģēt vai apzāģēt, jo teritorijā paredzēts būvēt automazgātavu. Iesniegumam pievienots projekts, kurā redzams, ka vītols netraucē automazgātavas izbūvei un atrodas ārpus apbūvei paredzētās teritorijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols ir ainaviski vērtīgs un veselīgs. Pieaicinot profesionālu koku kopēju nepieciešams veikt vainaga pacelšanu un kopšanu.

1.Neatļaut projektā “Augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Ganību ielā 169, Liepāja” paredzēt vītola, kas aug zemesgabalā Ganību ielā 169, likvidēšanu.
2.Pirms būvdaru uzsākšanas vītolam, kas aug Ganību ielā 169, veikt vainaga profesionālu kopšanu un vainaga pacelšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.
3.Būvdarbu laikā būvniekam jānodrošina šī vītola stumbra un sakņu aizsardzība.

3.#
Par ozola nozāģēšanu Pļavu ielā 91
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ozolu, kas aug Pļavu ielā 91. Koks ir daļēji nokaltis un apdraud kaimiņu saimniecības ēkas un siltumnīcu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozols iestādīts nepiemērotā vietā un sācis kalst.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Pļavu ielā 91, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

4.#
Par koku apzāģēšanu Līvas ielā 15
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug pie nama Līvas ielā 15, jo nepieciešama koku vainagu apzāģēšana.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Līvas ielā 15 aug 2 liepas un kļava. Kokiem nepieciešams nozāģēt uz stumbra ataugušās atvases un zarus virs jumta.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2 liepu un kļavas, kas aug Līvas ielā pie nama Nr.15 vainagu kopšanu, 2014./2015.gada ielas koku kopšanas darbu plānā.

5.#
Par pīlādzi pie Bernātu ielas 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu novērtēt pīlādzi, kas aug pie nama Bernātu ielā 12.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pīlādzim pie sakņu kakla ir bojāts stumbrs un nokaltusi viena stumbra daļa.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt kalstoša pīlādža, kas aug Bernātu ielā pie nama Nr.12, nozāģēšanu.

6.#
Par kokiem Eduarda Veidenbauma ielā 4A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kļavu un zirgkastaņu, kas aug Eduarda Veidenbauma ielā 4A, kā arī apzāģēt 2 liepas. Iesniegumam pievienots mājas Eduarda Veidenbauma ielā 4A valdes kopsapulces protokols.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ziemeļaustrumu pusē, aug 2 liepas, kurām paredzēts sakopt vainagus, bet rietumu pusē aug kalnu kļava, zirgkastaņa, bērzs un papele. Kļava un zirgkastaņa ir veselīgi un ainaviski koki, nepieciešams vien veikt profesionālu vainaga kopšanu un pacelšanu. Nav objektīva iemesla šo koku nozāģēšanai. Var nozāģēt papeli, jo tā ir novecojusi.

1. Atļaut organizēt:
-papeles, kas aug Eduarda Veidenbauma ielā 4A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu;
-profesionālu vainagu kopšanu 2 liepām, zirgkastaņai un kalnu kļavai, kas aug zemesgabalā Eduarda Veidenbauma ielā 4A.
2. Neatļaut organizēt kalnu kļavas un zirgkastaņas nozāģēšanu, jo nav objektīva iemesla šo koku nozāģēšanai.


7.#
Par kļavas nozāģēšanu Krūmu ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Krūmu ielā 26, jo šo koku arborists novērtējis kā bīstamu.

Atļaut organizēt bīstamās kļavas, kas aug Krūmu ielā 26, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.


8.#
Par koka nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā autobusa pieturas izbūvei
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot kokus, kas aug Oskara Kalpaka ielā un traucē autobusu pieturas izbūvei un nākotnē to zari varētu traucēt autobusu iebraukšanai pieturā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka projektā nozāģēta viena zirgkastaņa, bet otra, kas aug cieši līdzās, saglabāta. Saglabātā zirgkastaņa atrodas ļoti tuvu bortakmenim, pie tam koks ir slīps un pastāv izgāšanās risks. Cilvēku un autotransporta drošībai zirgkastaņu nepieciešams nozāģēt. Lietderīgi nozāģēt arī ar vēzi inficēto papeli, kas noēno blakus augošo zirgkastaņu.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt slīpās zirgkastaņas un papeles, kas aug izbūvētajā autobusu pieturā, nozāģēšanu un divām zirgkastaņām sakopt vainagus, nozāģējot zarus, kas traucē autobusu iebraukšanai pieturā un ielas pārredzamībai.

9.#
Par koku ciršanu 14.novembra bulvārī ietves un veloceliņa izbūvei
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “IE.LA inženieri” iesniegumu, kurā lūgts saskaņot projektā “Ietves un veloceliņa izbūve 14. novembra bulvārī, posmā no Grīzupes ielas līdz Brīvības ielai, Liepājā” paredzēto 53 koku izciršanu. Projekts paredz 14. novembra bulvārī iestādīt 43 jaunus kokus. Vides un veselības daļa rekomendējusi izmantot tādas koku sugas, kas atbilst vietas apstākļiem, piemēram, purva ozolu, melnalksni, vēlo vai māka ievu, kā arī dekoratīvos krūmus. Jauno koku stādījumu galīgo plānu jāsaskaņo Liepājas pilsētas Būvvaldē.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar komisijā iesniegto ietves un veloceliņa izbūves projeta skici, 14. novembra bulvārī, paredzēts izzāģēt 36 melnalkšņus, 2 vītolus, 3 bērzus, 4 kļavas, 2 zirgkastaņas un 6 ošus. Šo koku stumbru diametri ir no 15 cm līdz 60 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, pirms galīgā lēmuma par koku ciršanu 14.novembra bulvārī pieņemšanas, rīkojama publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana organizējama nepārsniedzot 20 dienas no informatīvo materiālu saņemšanas.

Būvdarbu organizēšanas projektā, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa, detalizēti uzskaitīt pasākumus, kas jāievēro saglabājamo koku aizsardzībā.

1.Lūgt SIA “IE.LA inženieri” Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt informatīvos materiālus (elektroniski un papīra formā) publiskās apspriešanas organizēšanai par koku ciršanu projektā “Ietves un veloceliņa izbūve 14.novembra bulvārī, posmā no Grīzupes ielas līdz Brīvības ielai, Liepājā”, norādot izcērtamo koku sugu, skaitu un stumbra diametru, kā arī no jauna stādāmo koku skaitu.
2.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

10.#
Par nokaltušu koku pie Rīgas ielas 55
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi  iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas pie Rīgas ielas 55 nama sienas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Rīgas ielā 53 atrodas nokaltusi goba.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12. punktu zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums savā zemesgabalā nodrošināt apstādījumu kopšanu, tai skaitā nokaltuša koka nociršanu.

Lūgt zemesgabala Rīgas ielā 53 īpašniekam  organizēt nokaltušās gobas nozāģēšanu.


11.#
Par balto apsi Kurzemes skvērā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot balto apsi, kas atrodas Kurzemes skvērā, jo kokam 28. jūlijā nolūza daļa stumbra. Koks ir un bīstams.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks ir iztrupējis un bīstams. Drošības dēļ apsi ieteicams likvidēt un tās vietā iestādīt jaunu koku.

Vides un veselības daļa sazinājās ar dendrologu Andreju Svilānu, lai saņemtu ieteikumus kādu dekoratīvu un eksotisku koku varētu iestādīt nozāģētās apses vietā.  Speciālists ieteica izvēlēties, piemēram, Amerikas tulpjkoku (Liriodendron tulipifera), Ceriņlapu katalpu (Catalpa biognonioide) vai kādu no kalnu kļavas (Acer pseudoplatanus) raiblapainajām šķirnēm. Rekomendēts arī Liquidambar stiraciflua, ar kļavai līdzīgām lapām, kas rudenī krāsojas uguns sarkanos toņos.

Koka stādīšanas vietu jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas Būvvaldi, lai koks netraucētu pilsētas attīstības plāniem.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt:

1.daļēji nolūzušās, baltās apses, kas atrodas Kurzemes skvērā, nozāģēšanu;
2.jauna koka stādīšanu, vietu un sugu saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldi.
   
12.#
Par bīstamu kļavu Rakstvežu ielā 13

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu izsniegt atļauju bīstamas kļavas, kas atrodas Rakstvežu ielā 13, nozāģēšanai.

Apskatot koku dabā, konstatēts, ka kļavai ir sašķēlies stumbrs.

Atļaut nozāģēt bīstamu kļavu, kas atrodas Rakstvežu ielā 13.