Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 2.marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 2.martā Nr.6

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku vainagu apzāģēšanu pie Peldu ielas 25
2.Par kokiem Jaunā ielā 4.
3.Par koka nozāģēšanu Jaunā ielā 5.
4.Par koku ciršanu Tirgus ielā 15.
5.Par koka apzāģēšanu Pīlādžu ielā 12.
6.Par bērza nozāģēšanu Kūrmājas prospektā 22.
7.Par 5 koku nociršanu Nākotnes ielā 1.
8.Par liepu nozāģēšanu Vītolu ielas 30 pagalmā.
9.Par bērza nozāģēšanu Mālu ielā 7.
10.Par bērza nozāģēšanu Cieceres ielā 46A.
11.Par nolauztiem melnalkšņiem Brīvības ielā.
12.Par teritorijas sakopšanu pie pilsētas robežas


1.#
Par koku vainagu apzāģēšanu pie Peldu ielas 25
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas atrodas pie ēkas Peldu ielā 25. Māja atrodas Peldu ielas un Alejas ielas stūrī un šajās ielās augošie koki traucē veikt ēkas apsaimniekošanas darbus, fasādes remontu un logu mazgāšanu izmantojot pacēlāju. Koku vainagi noēno telpas un traucē atvērt logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām kas aug Peldu ielā un Alejas ielā ieteicama vainagu apzāģēšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut liepu, kas aug Peldu ielā un Alejas ielā, vainagu sakopšanu koku kopšanas darbu plānā un darbus veikt 2015./ 2016. gadā, rudens/ziemas periodā.

2.#
Par kokiem Jaunā ielā 4
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus un krūmus, kas aug zemesgabalā Jaunā ielā 4, jo plānots celt māju un izbūvēt žogu, kā arī iestādīt jaunus kokus. Iesniegumam nav pievienots projekts un nav norādīts cik un kādus kokus paredzēts stādīt.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka paredzēts likvidēt mazvērtīgus koku sējeņus (gobas, kļavas). Daudziem no šiem kokiem stumbru apkārtmērs nepārsniedz 12 cm. Saglabājams osis, kas aug zemesgabalā Jaunā ielā 4, pie Jaunās ielas 6 žoga. Jo koks ir jauns un veselīgs. Kļava aug Jaunās ielas sarkano līniju robežās, uz pašvaldībai piekrītošās zemes. Kļavai ieteicams veikt vainaga sakopšanu, izzāģējot atsevišķus zarus vainagā un nozāģējot atstātos zaru celmiņus, kas palikuši no neprofesionālas zaru zāģēšanas.

Atļaut organizēt koku un krūmu izciršanu zemesgabalā Jaunā ielā 4, saglabājot osi, kas aug pie Jaunās ielas 6 žoga.

3.#
Par koka nozāģēšanu Jaunā ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Jaunās ielas 5 pagalmā, jo

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie žoga ieauguši 2 līki oši un bērzs. Pagalmā atrodas 2 galotņotas liepas, kurām ieteicams nozāģēt uz stumbra ataugušās atvases.

Atļaut organizēt ošu, kas aug Jaunās ielas 5 pagalmā pie žoga, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Ieteicams divām galotņotajām liepām, kas aug pagalmā, nozāģēt uz stumbra ataugušas atvases.

4.#
Par koku ciršanu Tirgus ielā 15
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Tirgus ielas 15 pagalmā, jo koki ieauguši ēkas pamatos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā esošās ēkas pamatos ieauguši mazvērtīgi kļavu sējeņi, kas bojā ēku.

Atļaut organizēt kļavu sējeņu, kas ieauguši ēkas Tirgus ielā 15 pamatos, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

5.#
Par koka apzāģēšanu Pīlādžu ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju apzāģēt koku kas aug pie mājas Pīlādžu ielā 12.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie nama aug kalnu kļava un robīnija. Ļoti ainaviski koki un nav pamata veikt šo koku apzāģēšanu.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" sekot koku, kas aug Pīlādžu ielā, vainagu kopšanas nepieciešamībai.

6.#
Par bērza nozāģēšanu Kūrmājas prospektā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Kūrmājas prospektā 22, jo koks ieaudzis ēkas pamatos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs bojā ēku un nepieciešams to nozāģēt.

Atļaut organizēt bērza, kas ieaudzis Kūrmājas prospekta 22 ēkas pamatos, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

7.#
Par 5 koku nociršanu Nākotnes ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 kokus, kas aug Nākotnes ielā 1, jo paredzēta žoga izbūve. Žoga projekta kopija komisijā nav iesniegta. Iesniegumā konkrēti nav norādīts, kuri koki likvidējami.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka likvidēt ieteicams liepu, kas aug Nākotnes ielā 1, ļoti tuvu ēkai un bojā ēkas jumtu un fasādi. Retināšanas nolūkos nozāģējamas 2 kopā saaugušās kļavas, bet liepai, kas aug zemesgabala stūrī, apzāģējams vainags, darbu veikšana pieaicinot profesionālu koku kopēju. Grīzupes ielas pusē žogu iespējams izbūvēt, saglabājot kokus. Ja kokus nepieciešams nocirst, komisijā jāiesniedz žoga projekta skice, kurā atzīmēti likvidējamie koki, zaudējumu atlīdzības noteikšanai par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.

1.Atļaut organizēt liepas un 2 kļavu, kas aug Nākotnes ielā 1, nozāģēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju.
2.Lūgt komisijā iesniegt žoga Nākotnes ielā 1 projekta skici, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

8.#
Par liepu nozāģēšanu Vītolu ielas 30 pagalmā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt liepas, kas aug Vītolu ielas 30 pagalmā un atļaut nozāģēt bojātās liepas.
Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka Vītolu ielas 30 pagalmā aug 9 liepas. Novērtējot koku veselību un saglabāšanas lietderību, secināts, ka saglabājamas 3 veselīgākās liepas, kuras atbilstoši kopjot nodrošinās labvēlīgu vidi pagalmā. Pārējām 6 liepām ir lielāki vai mazāki stumbru un sakņu bojājumi, kuros attīstījusies trupe. Pirms būvdarbu uzsākšanas saglabājamiem kokiem veicama vainagu apzāģēšana, darbu veikšanai pieaicinot arboristu, bet būvniecības laikā ievērojami koku aizsardzības pasākumi.

Konceptuāli atbalstāma ir iedzīvotāju vēlme pagalmā ierīkot auto stāvvietas, bet nav pieļaujama visu koku nozāģēšana un pagalma nobruģēšana. Veicot pagalma labiekārtojuma projekta izstrādi, ieteicams izskatīt iespēju saglabāt veselīgākās liepas un paredzēt arī jaunus stādījumus.

Atgādinu, ka galīgo lēmumu par koku likvidēšanu jāpieņem šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

Lūgt, organizējot Vītolu ielas 30 pagalma labiekārtošanas darbus, ņemt vērā, ka:
-koku ciršanu pagalmā jāsaskaņo ar nama Vītolu ielas 30 dzīvokļu īpašniekiem;
-Apstādījumu uzraudzības komisija konceptuāli atbalsta 6 bojātu liepu, kas aug Vītolu ielas 30 pagalmā, nozāģēšanu, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par šo 6 koku ciršanu, un rekomendē izskatīt iespēju saglabāt 3 liepas, veicot profesionālu šo koku vainagu kopšanu;
-izstrādājot pagalma labiekārtojumu, nepieciešams paredzēt arī jaunus apstādījumus;
-būvniecības laikā jānodrošina saglabājamo koku aizsardzības pasākumi.

9.#
Par bērza nozāģēšanu Mālu ielā 7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju nozāģēt apmēram 50 gadus vecu bērzu, kas aug Mālu ielā 7, jo koks bojā ēkas pamatus.

Apsekojot adresi, konstatēts, ka pagalmā nav iespējams iekļūt un bērzu apskatīt.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt nodrošināt komisijai piekļūšanu bērzam, kas aug Mālu ielas 7.

10.#
Par bērza nozāģēšanu Cieceres ielā 46A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Cieceres ielā 46, jo koks bojā kaimiņa īpašumu un traucē augt ozolam.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzu lietderīgi nozāģēt un ozolam sakopt vainagu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Cieceres ielā 46A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu un ieteikt, sakopt vainagu ozolam, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

11.#
Par nolauztiem melnalkšņiem Brīvības ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju, ka Brīvības ielā vandāļi ir nolauzuši 6 melnalkšņus (jaunie koki).

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nolauztie kociņi ir novākti.

SIA "Komunālā pārvalde" par šo gadījumu ir sagatavojusi iesniegumu apdrošinātājiem un plānos stādījumu atjaunošanu.

12.#
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumu, ka nepieciešams sakopt teritoriju  pie pilsētas austrumu robežas (pie robežzīmes – enkura).
Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka šeit lietderīgi veikt  teritorijas sakopšanu, atbrīvojot to no krūmiem un pārāk biezi saaugušajiem kokiem, likvidējot daļu no koku sējeņiem. Teritorijas lielākā vērtība ir lieli koki, pārsvarā bērzi, ir arī apses, vītoli, melnalkšņi, egles. Bez lielajiem kokiem sastopami arī dažādu sugu krūmi, pārsvarā kārkli. Pārāk biezi saaugušās krūmu audzes jāretina, izzāģējami novecojušie krūmi.

Pilnībā visus krūmus likvidēt nevajag, jo tie nodrošina teritorijas bioloģisko daudzveidību.

Atklātās platības (lauces, pļavas) vismaz vienu reizi sezonā jānopļauj.

SIA "Komunālā pārvalde" mežu meistaram ir uzdots organizēt mazvērtīgo koku un krūmu izciršanu zemesgabalā Slimnīcas ielā 50/52.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt zemesgabala Slimnīcas ielā 50/52 kopšanu, nodrošinot kvalitatīvas dabiskās ainavas veidošanos.