Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas aprīļa pirmajā sēdē, 13.aprīlī, pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 13.aprīlī
Nr.11

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par vītolu nozāģēšanu Dzintaru ielā 88.
2.Atkārtoti par vītolu Pļavu ielā 123.
3.Par 4 koku likvidēšanu Dzērves ielā 25A.
4.Par 3 papeļu nozāģēšanu Ganību ielā 131.
5.Par egles nozāģēšanu Bērzu ielā 10.
6.Atkārtoti par bērza nociršanu Mālu ielā 7.
7.Par liepu apzāģēšanu Jaunā ielā 5.
8.Par kokiem Rīgas ielā 57.
9.Par koku apzāģēšanu Krūmu ielā.
10.Atkārtoti par papeļu nozāģēšanu Ložmetējnieku ielā 6.
11.Par 6 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 12A.
12.Par bīstamu koku Talsu ielā 27.
13.Par 2 koku nozāģēšanu Vānes ielā 14.
14.Par īvju likvidēšanu Lielā ielā 1A.
15.Par bojātu bērzu Sporta ielā 16/18.

1.#
Par vītolu nozāģēšanu Dzintaru ielā 88
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības iesniegumu, kurā lūgta atļauja vītolu, kas aug Dzintaru ielā 88, nozāģēšanai, jo koki ir veci un paredzēta teritorijas labiekārtošana un jaunu apstādījumu ierīkošana. Teritorijas labiekārtojuma skice un dzīvokļu īpašnieku lēmums par vītolu nozāģēšanu iesniegumam nav pievienoti.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 88, dienvidu pusē aug 12 vītoli. Koki stādīti sabiezināti un stipri noēno teritoriju. Vītoli ir bijuši apzāģēti, šobrīd ataugušas atvases. Četriem vītoliem saglabāts dabisks vainags.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par vītolu nociršanu.

Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku biedrības vēlmi teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēt 10 vītolu, kas aug zemesgabalā Dzintaru ielā 88, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt Dzintaru ielas 88 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par vītolu nozāģēšanu.

2.#
Atkārtoti par vītolu Pļavu ielā 123
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vītolu, kas aug zemesgabalā Pļavu ielā 123.

Atgādinu, ka 2014.gada 7.oktobra sēdē, komisija pieņēma lēmumu atļaut nozāģēt vītolu ar trim stumbriem, kas aug Pļavu ielā 123, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību 127,49 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šā koka ciršanu.

Atkārtoti apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā augošajam vītolam ir saglabāts dabisks vainags. Koks ir ainavisks un atrodas neapbūvētā zemesgabalā. Kokam veicama profesionāla vainaga kopšana, izzāģējami nokaltušie zari un atsevišķi zari vainagā. Nav pieļaujama koka galotņošana.

Atļaut organizēt vītola, kas aug zemesgabalā Pļavu ielā 123, vainaga profesionālu sakopšanu.

3.#
Par 4 koku likvidēšanu Dzērves ielā 25A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts novērtēt četrus kokus, kas aug zemesgabalā Dzērves ielā 25A un izskatīt to likvidēšanas iespēju. Saskaņā ar iesniegto projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas teritorijas labiekārtojums Liepājā, Dzērves ielā 25” skici, šajā vietā plānota automašīnu stāvvieta.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka uz pašvaldībai piederošā zemesgabala Dzērves ielā 25A aug 2 bērzi, vītols un sudrabegle. Bērzi un vītols ir slīpiem un līkiem stumbriem, ainaviski mazvērtīgi. Sudrabegle ir neliela, salīdzinoši nesen iestādīta. To ir iespējams pārstādīt citā vietā, piemēram, blakus priežu grupai vai stāvlaukuma galā pie plānotā atkritumu konteineru laukuma. Ierosinu nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 2 bērzu un vītola nozāģēšanu, bet labiekārtojuma projektā paredzēt 3 jaunus kokus, piemēram, liepas.

Būvvaldē saskaņotais projekts darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

1.Atbalstīt 2 bērzu un vītola, kas aug zemesgabalā Dzērves ielā 25A, nozāģēšanu un sudrabegles pārstādīšanu, saskaņā ar nama apsaimniekotāja pasūtīto projektu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas teritorijas labiekārtojums Liepājā, Dzērves ielā 25”.

2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 2 bērzu un vītola, kas atrodas zemesgabalā Dzērves ielā 25A, nociršanu. Rekomendēt Dzērves ielas 25 teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēt kompensējošos stādījumus – 3 liepas.

4.#
Par 3 papeļu nozāģēšanu Ganību ielā 131
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja 3 papeļu, kas aug Ganību ielā 131, nozāģēšanai, jo koki ir veci un bīstami.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Ganību ielā 131 aug 3 kalstošas papeles, kuras ieteicams likvidēt nekavējoties.

Atļaut organizēt 3 papeļu, kas aug zemesgabalā Ganību ielā 131, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo potenciāli bīstamo koku ciršanu.

5.#
Par egles nozāģēšanu Bērzu ielā 10
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt egli, kas aug Bērzu ielā 10.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā pie saimniecības ēkas aug liela egle, kas sasvērusies un atbalstās pret garāžu. Koks ir bīstams un draud izgāzties.

Atļaut organizēt egles, kas atrodas Bērzu ielā 10, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

6.#
Atkārtoti par bērza nociršanu Mālu ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi lūgumu izsniegt atļauju bērza, kas aug Mālu ielas 7 pagalmā, nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka paredzēts likvidēt bērzu, kas ieaudzis ēkas pamatos.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Mālu ielā 7, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

7.#
Par liepu apzāģēšanu Jaunā ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug Jaunās ielas 5 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  pagalmā aug 2 galotņotas Holandes liepas, kurām nepieciešams nozāģēt uz stumbra ataugušās atvases un par 1/3 noīsināt uz augšu izaugušās atvases. Vainagu nepieciešams izretināt, izzāģējot vājākās un augšanā atpalikušās atvases. Atkārtota vainaga apzāģēšana veicama pēc 3 līdz 5 gadiem. Uz stumbra ataugušās atvases nozāģējamas katru gadu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 Holandes liepu, kas aug Jaunās ielas 5 pagalmā, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

8.#
Par kokiem Rīgas ielā 57
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug teritorijā starp Rīgas ielu, 1905. gada ielu un Akmeņu ielu, jo teritorija ir nesakopta un netiek novāktas koku lapas. Iesnieguma iesniedzējs piedāvā organizēt teritorijā augošo koku apzāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka šī teritorija ir privātīpašums (zemesgabala adrese Rīgas iela 57). Zemesgabalā aug 2 liepas, kļava un zirgkastaņa, nav nepieciešams šos kokus apzāģēt tikai tāpēc, lai tie neradītu lapas. Teritorijā aug ceriņi, kuriem ieteicams izzāģēt saaugušās atvases, lai krūmos neuzkrātos atkritumi.

Informēt, ka koku apzāģēšana un teritorijas kopšana jāorganizē zemesgabala Rīgas iela 57 īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

9.#
Par koku apzāģēšanu Krūmu ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegums, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug Krūmu ielā pie ēkas Nr. 41/43 un bijušās 11.vidusskolas teritorijā. Iesniegumā norādīts, ka kokos ir vārnu ligzdas un putni piemēslo teritoriju un apdraud gājējus.

Apsekojot kokus, kuri minēti iesniegumā, konstatēts, ka lielajā papelē, kas atrodas zemesgabalā Krūmu ielā 39, dzīvo vārnveidīgo putnu kolonija un kokā ir savītas ligzdas. Papelei vairākkārt ir lūzuši lieli zari, koks uzskatāms par bīstamu un ieteicams to apzāģēt.

Liepām, kas aug Krūmu ielas malā pie ēkas Nr.41/43 nepieciešams sakopt vainagus, izzāģējot atsevišķus zarus.
1.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut liepas, kas aug Krūmu ielas malā pie Nr.41/43, 2016. gada ielas koku kopšanas darbu plānā.

2.Lūgt pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” organizēt lielās papeles, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 39, vainaga apzāģēšanu, lai novērst zaru lūšanu un putni tajā nevarētu ligzdot.

10.#
Atkārtoti par papeļu nozāģēšanu Ložmetējnieku ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 11 papeles, kas aug Ložmetējnieku ielā 6, jo koki ir ar nokaltušiem zariem un apdraud cilvēkus, kas vēlas uzturēties šajā teritorijā.

Atkārtoti apsekojot teritoriju, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 4 potenciāli bīstamas Kanādas papeles, kas aug zemesgabala ziemeļu pusē, un retināšanas nolūkos izzāģējamas 9 papeles, kas atrodas teritorijas dienvidu pusē. Teritorijā augošajiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu kopšana.

Atļaut organizēt 4 Kanādas papeļu un 9 balzāmpapeļu, kas atrodas zemesgabalā Ložmetējnieku ielā 6, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

11.#
Par 6 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 12A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 6 papeles, kas atrodas Atmodas bulvārī 12A, jo koki ir novecojuši un bīstami.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeles ir nostabotas un zaudējušas augtspēju. Pagalmā vēl aug 2 kļavas un zirgkastaņa.  

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par 6 papeļu nozāģēšanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 6 papeļu, kas aug zemesgabalā Atmodas bulvārī 12A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pirms darbu veikšanas komisijā iesniegt nama Atmodas bulvārī 12A dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 6 papeļu likvidēšanu un saņemt koku ciršanas atļauju.

12.#
Par bīstamu koku Talsu ielā 27
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot bīstamu koku, kas atrodas Talsu ielā 27. Koks ir ļoti liels un apdraud iedzīvotājus un to mazdārziņus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Talsu ielas malā aug liela papele ar trīs stumbriem. Kokam vainagā ir nokaltuši un nolauzti zari, nepieciešama vainaga sakopšana.

SIA “Komunālā pārvalde” šo koku ir iekļāvusi 2015.gada ielas koku kopšanas plānā un vainaga apzāģēšanu veiks šā gada rudenī.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt trīsstumbru papeles, kas aug pie Talsu ielas 27, vainaga kopšanu.

13.#
Par 2 koku nozāģēšanu Vānes ielā 14
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot 2 koku, kas aug Vānes ielā 14, likvidāciju, saskaņā ar izstrādāto projektu “Ēkas ar kad.Nr.1700-012-0358-003 rekonstrukcija par noliktavu. Vānes iela 14, Liepāja”.

Novērtējot situāciju dabā, secināts, ka ēkas rekonstrukcijas veikšanai un piebrauktuves izbūvei traucē divi koki (kļava ar stumbra diametru 40 cm un osis ar stumbra diametru 35 cm). Abi koki ir sliktā stāvoklī, nolūzušām galotnēm un bojātiem stumbriem, uzskatāmi par potenciāli bīstamiem. Ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo divu koku ciršanu.

Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu “Ēkas ar kad.Nr.1700-012-0358-003 rekonstrukcija par noliktavu. Vānes iela 14, Liepāja” projektu, kurā paredzēta 2 koku likvidēšana un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

14.#
Atkārtoti par īvju likvidēšanu Lielā ielā 1A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi lūgumu atļaut likvidēt īvju stādījumu, kas atrodas Lielā ielā 1A, jo pēc īvju apgriešanas augi zaudējuši dekorativitāti un vēl joprojām noēno telpu.

Atgādinu, ka komisija š.g. 23.februārī pieņēma lēmumu izskatīt iespēju īves, kas aug Lielā ielā 1A, apgriezt (formēt).
Atkārtoti novērtējot stādījumus, secināts, ka šī vieta ir stipri noēnota, jo apbūve aizsedz gan dienvidu, gan austrumu sauli, bet rietumu – daļēji. Likvidējot īvju stādījumu dobē jāparedz ēnmīļi, kas labi izskatās visos gadalaikos, piemēram, galotnes pahisandra (Pachysandra terminalis), parastā kumeļpēda (Asarum europaeum), mūžzaļie rododendri.

Atļaut organizēt īvju, kas aug Lielā ielā 1A, dobē, likvidēšanu un jaunu ēncietīgu stādījumu ierīkošanu.

15.#
Par bojātu bērzu Sporta ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju no anonīma autora par to, ka Sporta ielā, neapsaimniekotā teritorijā atrodas bojāts bērzs, kas sulo. Precīza koka atrašanās vieta nav minēta.

Apsekojot teritoriju Sporta ielā 16 un 18, konstatēts viens bērzs, kura stumbru grauzis bebrs.

Lūgt pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” organizēt bebru bojāto koku, kas kļūst bīstami un atrodas Sporta ielā 16 un 18, nozāģēšanu.