Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību daļas sagatavoto Apstādījumu uzraudzības komisijas 30.jūnija sēdes protokola izrakstu un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 30.jūnijā Nr.17
D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Atkārtoti par zirgkastaņu Jūrmalas ielā 7.
2.Atkārtoti par zirgkastaņu Flotes ielā.
3.Atkārtoti par kokiem Nākotnes ielā 1.
4.Par bērza nozāģēšanu Klaipēdas ielā 122.
5.Par koku nozāģēšanu Rūpniecības ielā 3.
6.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Flotes ielā 9.
7.Par kokiem pie Atmodas bulvāra 15.
8.Par papelēm pie Cukura un Grīzupes ielu apļa.
9.Par liepām Uliha ielā.
10.Par priežu stādījumu.
11.Par kokiem Invalīdu ielā.
12.Par priedes nozāģēšanu Piestātnes ielā 9.
13.Par koku apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 59/63.
14.Par bebriem.
15.Par publisko apspriešanu.
16.Par bīstamiem kokiem.

1.#
Atkārtoti par zirgkastaņu Jūrmalas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts samazināt noteikto zaudējumu atlīdzību 648,83 EUR par zirgkastaņas, kas aug Jūrmalas ielā 7, nociršanu, jo paredzēti kompensējošie stādījumi. No komisijai iesniegtajiem projekta materiāliem nav iespējams noteikt kādi koki un cik tieši tiks iestādīti, bet redzams, ka īstenojot projektu, zirgkastaņu nav iespējams saglabāt. Ierosinu piemērot Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā norādīto koka nociršanas iemesla koeficentu 0,8 un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.2. apakšpunktā, noteikto koeficentu 0,5 un zaudējumu atlīdzību aprēķināt pēc formulas 38 cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 2 x 0,5 = 173,02 EUR. Pirms šā koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 173,02 EUR.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Jūrmalas ielā 7, nozāģēšanu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību 173,02 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar zirgkastaņas ciršanu.

2.#
Atkārtoti par zirgkastaņu Flotes ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par zirgkastaņu, kas aug Flotes ielā pie autobusu pieturas. DAP atzinumā norāda, ka izvērtējot plānotās darbības atbilstību dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, zirgkastaņas, kas aug Flotes ielā, nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, bet šī koka ciršanai nepieciešama pašvaldības atļauja.

1.Izsniegt atļauju bojātās zirgkastaņas, kas aug Flotes ielā pie autobusu pieturas, ciršanai.

2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt potenciāli bīstamās zirgkastaņas, kas atrodas Flotes ielā, nozāģēšanu un celma likvidēšanu.

3.#
Atkārtoti par kokiem Nākotnes ielā 1
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par parasto kļavu (stumbra apkārtmērs mērot 1,3 m augstumā no zemes 2,17 m) un kalnu kļavu (stumbra apkārtmērs mērot 1,3 m augstumā no zemes 2,19 m), kas aug zemesgabalā Nākotnes ielā 1. DAP atzinumā norāda, ka parastās kļavas nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, bet kalnu kļavai jāveic atkārtoti apkārtmēra uzmērījumi un jānosaka augstums. Iespējams, ka šis koks atbilst aizsargājamā koka – dižkoka statusam. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16. marta noteikumu Nr 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikuma 33.punktu kalnu kļava kā valsts nozīmes aizsargājams koks (dižkoks) ir uzskatāma, ja tā 1,3 m augstumā sasniegusi 2,2 m apkārtmēru vai 20 m augstumu. DAP atzinumā norādīts, ka kalnu kļavu iespējams saglabāt, veicot vainaga veidošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par parastās kļavas, kas aug zemesgabalā Nākotnes ielā 1 pie žoga, ciršanu aprēķina pēc formulas 69 cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5 = 125,67 EUR. Zemesgabala īpašniekam, pirms šā koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 125,67 EUR.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par parastās kļavas, kas aug Nākotnes ielā 1 pie žoga, ciršanu 125,67 EUR, kas zemes gabala īpašniekam Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (konta Nr. LV50UNLA0051302501110) pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

2.Neatļaut cirst kalnu kļavu, kas aug pie ēkas Nākotnes ielā 1, bet organizēt šī koka profesionālu vainaga kopšanu.

4.#
Par bērza nozāģēšanu Klaipēdas ielā 122
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug zemesgabalā Klaipēdas ielā 122, jo koks traucē stāvlaukuma izbūvi, bet projektā šī koka likvidācija nav paredzēta.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģēt paredzēts nelielu, kroplīgu bērzu.

Atļaut organizēt bērza, kas atrodas Klaipēdas ielas 122 pagalmā, likvidāciju un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

5.#
Par koku nozāģēšanu Rūpniecības ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Rūpniecības ielā 3, jo koki apdraud īpašumu Reiņa meža ielā 12 un autostāvvietā novietotās automašīnas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā aug vītoli, bērzi un lielas papeles, kurām nepieciešama vainaga apjoma samazināšana un novecojušo zaru izzāģēšana. Teritorija netiek pienācīgi kopta. Likvidējami koku sējeņi, kuru stumbru diametrs mērot 1,3 m augstumā no zemes nepārsniedz 12 cm un krūmi, kā arī nopļaujama zāle.

Atļaut zemesgabalā Rūpniecības ielā 3 organizēt:
-koku sējeņu, kuru celma diametrs nepārsniedz 20 cm, sakņu atvašu un krūmu izciršanu;
-papeļu un vītolu vainagu apjoma samazināšanu un kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

6.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Flotes ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas atrodas naftas bāzes teritorijā Flotes ielā 9, jo kokam nolūzusi viena no galotnēm.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa kvalificējama kā bīstama, jo kokam ir vienpusējs vainags un tāpēc jānozāģē. Naftas bāzes teritorijā atrodas daudz koki, kuriem ilgstoši nav veikta vainagu kopšana. Koki ir stādīti sabiezināti, tāpēc lietderīgi nomāktos kokus un novecojušos kokus likvidēt.

1.Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Flotes ielā 9, nozāģēšanu.
2.Rekomendēt veikt koku, kas aug zemesgabalā Flotes ielā 9, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot profesionālu koku kopēju un likvidēt novecojušos un nomāktos kokus.

7.#
Par kokiem pie Atmodas bulvāra 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi mutisku lūgumu apsekot un sakopt kokus, kas aug pie īpašuma Atmodas bulvārī 15.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Atmodas bulvārī pie īpašuma Nr.15 aug papeles, liepas un bērzi. 6 papeles ir nokaltušas, bet pārējām daudz kalstoši zari.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015.gada darbu plānā 6 nokaltušo papeļu, kas atrodas Atmodas bulvārī pie īpašuma Nr.15, nozāģēšanu un pārējo papeļu vainagu kopšanu.

8.#
Par papelēm pie Cukura un Grīzupes ielu apļa
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kuri aug pie apļa Grīzupes un Cukura ielu krustojumā. Koki traucē veloceliņa izbūvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt 4 papeles.

Atļaut organizēt 4 papeļu, kas aug pie apļa Grīzupes un Cukura ielu krustojumā, nozāģēšanu.

9.#
Par liepām Uliha ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju, ka liepām jau birst lapas. Tā notiekot Uliha ielā, posmā no Kūrmājas prospekta līdz Muitas ielai un citviet pilsētā.

Novērtējot situāciju Uliha ielā, konstatēts, ka Holandes liepām pēc vainaga apzāģēšanas ir atauguši spēcīgi jaunie dzinumi. Koki ir veseli. Pie zemes ir redzamas nodzeltējušas liepu lapas, bet tas ir dabisks process. Koki tādā veidā regulē nelabvēlīgu apstākļu (piemēram, sausums, barības vielu trūkums, konkurence par saules gaismu u.tml.) ietekmi uz augšanu un attīstību.

Informēt, ka liepas, kas aug Uliha ielā, ir veselas un pēc apzāģēšanas ataudzējušas spēcīgas atvases.

10.#
Par priežu stādījumu
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi mutisku lūgumu apsekot priežu stādījumu pie memoriāla.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iestādītas tūjas 20 gab. Rietumu tūjas ir labi piemērotas mūsu klimatam, pacieš ziemas aukstumu. Tās ir populārākais augs ko izmanto mūžzaļo dzīvžogu stādījumos. Taču tūjām piemērotas ir auglīgas, trūdvielām bagātas augsnes. Šeit augsnes slānis ir smilts, tāpēc zeme bija jāielabo apmēram 1 m dziļumā un 1 m diametrā ap stādu. Lai auglīgā augsne smiltī neizskalotos, apakšā jāieklāj māla slānis ap 40 cm biezumā. Tūjas sausā laikā obligāti jālaista.

Redzams, ka agrākos gados pie šī memoriāla stādītās tūjas ir praktiski nokaltušas.

Piemērotāk šai vietā būtu stādīt priedes vai kadiķus. Šīm skujkoku sugām ir pieejama plaša šķirņu izvēle. Piemēram, parastais kadiķis ‘Stricta’ ar izteikti kolonveida augumu, vai ‘Suecica’ ar stabveida konisku augumu līdz 5 m augstumā un ap 1m platumā. Visizturīgākās ir kalnu priedes, kuras iespējams formēt un tādā veidā panākot zaļās arhitektūras formas, kas labi iekļautos memoriāla ansamblī.
Informēt, ka Šķēdē pie memoriāla ir iestādītas tūjas, kas šobrīd ir dzīvas un zaļas, bet iespējams ar laiku būs jānomaina pret citiem skujeņiem.

11.#
Par kokiem Invalīdu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija 27. janvārī atlika jautājuma izskatīšanu par papeļu nozāģēšanu Invalīdu ielā, jo nebija iespējams novērtēt šo koku vitalitāti.
Atkārtoti novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papelēm, kas aug Invalīdu ielā veselības stāvoklis ir apmierinošs. Nozāģējams nokaltušais pūpolvītols, kas atrodas pie garāžu kooperatīva žoga.

Papeļu veselības stāvoklis ir apmierinošs, nav nepieciešama steidzama šo koku likvidācija.

12.#
Par priedes nozāģēšanu Piestātnes ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt priedi, kas aug Piestātnes ielā 9.2013.gada septembrī komisija atļāva nozāģēt priedi, kas aug tuvu mājai, bet neatļāva nozāģēt tālāk augošo priedi. Šai priedei pirms mēneša nolūza zars, kas sabojāja žogu un koks tagad ir bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka priedei ir bojāts stumbrs, kas koku padara potenciāli bīstamu.

Atļaut organizēt priedes, kas aug Piestātnes ielā 9, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka likvidēšanu.

13.#
Par koku apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 59/63
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug uz pašvaldībai piederošās zemes Klaipēdas ielā 59A, kas daļēji iznomāta auto stāvvietas izbūvei. Koki jāapzāģē, jo zari traucē auto stāvvietas izbūvi un izmantošanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ošiem nepieciešams pacelt un sakopt vainagus, nozāģējot apakšējos zarus un izzāģējot atsevišķus zarus vainagā.

Atļaut organizēt ošu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Klaipēdas ielā 59/63, vainagu profesionālu sakopšanu.

14.#
Par bebriem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi mutisku lūgumu apsekot Cietokšņa kanālu, jo apmēram 500 m no iztekas jūrā to regulāri aizdambē bebri.
Bebru problēma aktuāla vairākās vietās pilsētā.

1.Lūgt p/a “Nodarbinātības projekti” iespēju robežās izjaukt bebru aizsprostus Cietokšņa kanālā.
2.Lūgt SIA “Komunāla pārvalde” mežu meistaru informēt mednieku kolektīvus par pārmērīgu bebru savairošanos pilsētā un pārrunāt šo dzīvnieku izķeršanas iespējas.

15.#
Par publisko apspriešanu
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi papildināto un laboto Līvas kapsētas žoga rekonstrukcijas projektu, kurā paredzēts likvidēt 20 kokus.

Noteikt publisko apspriešanu saistībā ar koku ciršanu Līvas kapsētas žoga rekonstrukcijai no 30. jūnija līdz 11. jūlijam.

16.#
Par bīstamiem kokiem
Informēju, ka SIA “Komunālā pārvalde” šonedēļ plāno nozāģēt bīstamos kokus, Ezera ielā nokaltušu liepu un Zvejnieku alejā slīpu, sagāzušos liepu.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 2 bīstamu liepu nozāģēšanu.