Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdē 10.jūnijā pieņemtajiem lēmumiem par koku apzāģēšanu Liepājā.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV–3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2013. gada 10. jūnijā Nr.13

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par zirgkastaņu pie Vites ielas 13.
2.Par nokaltušiem kokiem Dzintaru ielā 7.
3.Atkārtoti par zirgkasataņu Virsnieku ielā 1.
4.Par bērzu Dzintaru ielas 25/27 pagalmā.
5.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Sūnu ielā 24.
6.Par kļavas nozāģēšanu Ventas ielā 21.
7.Par tīšu liepas iznīcināšanu Pļavu ielā  14A.
8.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ganību ielā 61.
9.Par kokiem skvērā Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18.
10.Par liepu apzāģēšanu 1905.gada ielā 30.
11.Par bērza nozāģēšanu Riņķu ielā 7.
12.Par kļavas nozāģēšanu Šķēdes ielā 12A.
13.Par liepas un papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 15.
14.Par bīstanu koku Pulkveža Brieža ielā 10A.
15.Par kokiem Celtnieku ielā.

1.#
Par zirgkastaņu pie Vites ielas 13
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts likvidēt zirgkasataņu, kas atrodas pie nama Vites ielā 13 un apdraud ēku.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Vites ielas rekonstrukcijas projektā saglabātajai zirgkastaņai, veģetācijas miera periodā nepieciešama vainaga kopšana, bet jaunie koki jāpiestiprina pie mietiem.
Informēt, ka SIA “Komunālā pārvalde” veiks zirgkastaņas, kas aug Vites ielā pie nama Nr. 13, vainaga sakopšanu līdz 2014.gada aprīlim.

2.#
Par nokaltušiem kokiem Dzintaru ielā 7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi mutisku lūgumu atļaut nozāģēt 2 nokaltušus kokus, kas atrodas Dzintaru ielā 7.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Dzintaru ielā 7 atrodas 2 nokaltušas gobas.
Atļaut organizēt 2 nokaltušo koku, kas atrodas Dzintaru ielā 7, nozāģēšanu.

3.#
Atkārtoti par zirgkasataņu Virsnieku ielā 1
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi pretenziju par komisijas lēmumu par zirgkastaņu, kas neprofesionālas apzāģēšanas dēļ ir neatgriezeniski sabojāta. Īpašniece uzskata, ka koks zaļo un nav pamata tā likvidēšanai.
Atkārtoti apsekojot zirgkastaņu, kas aug Virsnieku ielā 1, konstatēts, ka kokam uz stumbra ir izplaukušas dažas lapas.
Lūdzu komisijas locekļus izteikties un pieņemt lēmumu.
Ierosinu informēt Valsts Vides dienestu, ka notikusi tīša zirgkastaņas bojāšana, nozāģējot visus zarus, kā arī nav ievērotas atļaujā norādītās prasības.
Uzskatu, ka 2013.gada 29.aprīļa komisijas lēmums ir pareizs un zemesgabala īpašnieka pienākums ir samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kas veikta neievērojot atļaujā norādītās prasības. Zaudējumu atlīdzības apmērs tika noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309.”Noteikumi koku ciršanai ārpus meža” noteikto zaudējuma atlīdzības apmēra noteikšanas formulu.

4.#
Par bērzu Dzintaru ielas 25/27 pagalmā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīmu telefona zvanu, ka Dzintaru ielas 25/27 pagalmā tiek bojāts bērzs.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  bērzs aug uz robežas un iebūvēts īpašuma Jūrmalas ielas 7 žogā. Ap koka stumbru ir metāla stīpas, koks nav bojāts.
Kokam nav bojājumu, kas būtu kvalificējami kā kaitniecība.

5.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Sūnu ielā 24
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt zirgkastaņu, kas aug nama Sūnu ielā 24 iebrauktuvē un traucē ēkas būvdarbiem.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai nepieciešams nozāģēt atsevišķus zarus, kuri traucē autotransporta kustībai.
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt zirgkastaņas, kas aug pie nama Sūnu ielā 24, vainaga apzāģēšanu līdz 2014.gada aprīlim.

6.#
Par kļavas nozāģēšanu Ventas ielā 21
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kalstošu kļavu, kas aug iebrauktuvē pie nama Ventas ielā 21.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai, kas aug pie nama Ventas ielā 21, vainagā ir daudz nokaltušu zaru, kas visticamāk liecina par būvniecības darbu laikā apcirstām saknēm. Koks nespēj vainagu apgādāt ar ūdeni un nepieciešamajām barības vielām, kā arī ir zaudējis noturību.
Atļaut organizēt kalstošās kļavas, kas aug pie nama Ventas ielā 21, likvidēšanu.

7.#
Par tīšu liepas iznīcināšanu Pļavu ielā  14A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas domes „Karstais telefons” protokolu, kurā lūgts apsekot liepu, kas aug Pļavu ielā 14A, jo kokam ir sākušas dzeltēt lapas. Zvana autoram ir aizdomas par ļaunprātīgu koka iznīcināšanu, jo teritorijā tiek veikti remontdarbi.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai ar trim žuburiem, kas aug zemesgabalā Pļavu ielā 14A, vienam zuburam ir lapu nekroze, ko iespējams izraisījusi kāda ķīmiska viela.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.panta pirmajo daļu, kas nosaka administratīvo atbildību par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu. Savukārt šā kodeksa 231.pants nosaka, ka Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri saistīti ar nelikumīgu koku bojāšanu.
Informēt Valsts Vides dienesta Liepājas Reģionālo vides pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi, ka zemesgabalā Pļavu ielā 14A notikusi tīša liepas bojāšana (indēšana ar ķīmiskām vielām) un par patvaļīgu koku bojāšanu iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.pantu.

8.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ganību ielā 61.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Ganību ielā 61, ēkas pamatos.  
Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Ganību ielas 61 ēkas pamatos, likvidēšanu.

9.#
Par kokiem skvērā Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Būvvaldes lūgumu atļaut nozāģēt bērziem, kas aug skvērā Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18, būvdarbiem traucējošos zarus.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, esošajiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu sakopšana.
Atļaut nozāģēt bērziem, kas aug skvērā Lielajā ielā 16 un 18, traucējošos zarus, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi – arboristu.

10.#
Par liepu apzāģēšanu 1905.gada ielā 30
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divas liepas, kuras aug 1905. gada ielas 30 pagalmā.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepas ir bijušas galotņotas, nepieciešama to vainagu apzāģēšana.
Atļaut organizēt 2 liepu, kas aug 1905. gada ielas 30 pagalmā, polardēšanu.

11.#
Par bērza nozāģēšanu Riņķu ielā 7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vecu bērzu, kas aug Riņķu ielā 7.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu namam Riņķu ielā 7 aug vecs bērzs (stumbra diametrs 60 cm), kuram ir bojāts stumbrs. Šo koku ieteicams likvidēt, nenosakot zaudējumu atlīdzību par bērza likvidēšanu.
Atļaut organizēt novecojušā un bojātā bērza, kas aug Riņķu iela 7, likvidēšanu.

12.#
Par kļavas nozāģēšanu Šķēdes ielā 12A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Šķēdes ielā 12A, sakarā ar būvniecību.
Novērtējot situāciju dabā, nebija iespējams identificēt, kuru koku nepieciešams nozāģēt.
Atlikt jautājuma izskatīšanu un pieaicināt īpašnieku likvidējamā koka identificēšanai.

13.#
Par liepas un papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 15
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt iespēju nozāģēt nokaltušo liepu un kaltušās papeles, kas atrodas Atmodas bulvārī 15.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie īpašuma Atmodas bulvārī 15 aug 7 kalstošas papeles, kuras ieteicams likvidēt, jo koki ir novecojuši un inficēti ar bakteriālo vēzi un nokaltusi liepa.
Lūgt p/a „Nodarbinātības projekti” iekļaut 2014. gada darbu plānā 7 kalstošu papeļu un nokaltušās liepas, kas atrodas ielas malā pie īpašuma, Atmodas bulvārī 15.

14.#
Par bīstanu koku Pulkveža Brieža ielā 10A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot bīstamu koku, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 10A.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā nepieciešams likvidēt 2 slīpas, izgāzušās liepas, 1 stabota, iztrupējusi liepa un nokaltušo liepu.
Atļaut organizēt 4 bīstamu koku teritorijā Pulkveža Brieža ielā 10A, likvidāciju.

15.#
Par kokiem Celtnieku ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija, apsekojot koku stādījumus Celtnieku ielā, konstatēja, ka 20 jaunie koki (oši) nav saplaukuši.
Veikt atkārtotu Celtnieku ielas jauno koku stādījumu apsekošanu pēc divām nedēļām.