Piedāvājām iepazīties ar Liepājas domes apstādījumu uzraudzības komisijas 16.jūnija sēdes protokola izrakstu un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 16.jūnijā Nr.16

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par zirgkastaņu Dzintaru ielā 97/99.
2.Par pīlādžiem Bernātu ielā 38.
3.Par 3 koku nozāģēšanu Ganību ielā 31.
4.Par 2 koku nozāģēšanu Jaunā ostmalā 3/5.
5.Par liepām Zemnieku ielā.
6.Par 2 ošu nozāģēšanu Talsu ielā 66.
7.Par liepām Vītolu ielā.
8.Par liepu Pļavu ielā 14A.

1.#
Par zirgkastaņu Dzintaru ielā 97/99
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Dzintaru ielas 97/99 pagalmā un noēno dzīvokļus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa iestādīta ļoti tuvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai un šī koka zari sitas logos. Pagalmā augošajiem ceriņiem ieteicama atjaunojošā apgriešana, jo tie noliekušies uz gājēju celiņa.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3.apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par zirgkastaņas, kas aug Dzintaru ielas 97/99 pagalmā, ciršanu.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Dzintaru ielas 97/99 pagalmā, nozāģēšanu, iepriekš komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par zirgkastaņas nozāģēšanu.

2.#
Par pīlādžiem Bernātu ielā 38
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot pīlādžus, kas aug pie nama Bernātu ielā 38 un aizsedz ceļazīmi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iedzīvotāji bez pašvaldības saskaņojuma ielas teritorijā ir iestādījuši 2 pīlādžus. Koki aizsedz ceļazīmi un apgrūtina krustojuma pārredzamību.

Lūgt zemesgabala Bernātu ielā 38 īpašniekam, organizēt pīlādžu regulāru apzāģēšanu vai kokus nozāģēt, lai nodrošinātu satiksmes drošību Bernātu un Salmu ielu krustojumā.

3.#
Par 3 koku nozāģēšanu Ganību ielā 31
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Ganību ielas 31 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt vītolu, kas aug ļoti tuvu kaimiņa mājai un tam blakus augošo bērzu ar stumbra bojājumu. Par šo koku likvidēšanu nepiemērot zaudējumu atlīdzību. Kalnu kļavai, kas aug pie šķūņiem, nozāģējama stumbra daļa, kas aug uz šķūnu pusi.

Ielas pusē augošajai liepai un kļavai nozāģējami atsevišķi zari, kas aug virs jumta un sitas logos.

Atļaut organizēt:
-vītola un bērza, kas aug Ganību ielas 31 pagalmā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku ciršanu;
-kalnu kļavas, parastās kļavas un liepas vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

4.#
Par 2 koku nozāģēšanu Jaunā ostmalā 3/5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus kokus, kas aug zemesgabalā Jaunā ostmalā 3/5, jo koki praktiski nokaltuši.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģēt paredzēts 2 bērzus, kas atrodas pie tirdzniecības centra “Rietumu centrs” ieejas. Viens bērzs ir nokaltis, otrs kalstošs, ar dzeltenīgām lapām.

Atļaut apsaimniekotājam organizēt 2 nokaltušu bērzu, kas atrodas Jaunā ostmalā 3/5, nozāģēšanu.

5.#
Par liepām Zemnieku ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug Zemnieku ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai, kur notiek ielas rekonstrukcijas darbi un sniegt ieteikumus šo koku saglabāšanai un kopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka būvniecības laikā 15 liepām apcirstas saknes, rakšanas darbus veicot ar tehniku un tuvu koku stumbriem.

Būvniekiem jāpārliecinās, vai koki ir stabili un nedraud izgāzties. Nepieciešams samazināt koka vainaga apjomu, darbu veikšanai obligāti pieaicinot profesionālu koku kopēju (arboristu).

1.Liepām, kas aug Zemnieku ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai, veikt vainaga apjoma samazināšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

2.Veikt koku noturības testu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

6.#
Par 2 ošu nozāģēšanu Talsu ielā 66
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot 2 kokus, kuri aug pie nama Talsu ielā 66. Talsu ielas rekonstrukcijas laikā, izbūvējot gājēju celiņu, ceļu šķērso koku saknes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Talsu ielā 66 aug 2 oši. Gājēju celiņš plānots starp ēku un koku stumbriem. Būvniecības laikā ošiem tuvu stumbram, vienā pusē, būs jānocērt saknes, kas šos kokus padarīs nestabilus.

Rekomendēt organizēt 2 ošu, kas aug pie nama Talsu ielā 66, nozāģēšanu.

7.#
Par liepām Vītolu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzību par to, ka Vītolu ielā augošajām liepām ir daudz nokaltušu zaru.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Vītolu ielā, būvdarbu laikā, smagā tehnika aizlauž liepām zarus, kā arī koku jaunās lapas apdeg no tehnikas izplūdes gāzēm.

Pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešams sakopt liepu vainagus, nozāģējot aizlauztos zarus un apsvilušās atvases.

Lūgt būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas Vītolu ielā sakopt vainagus liepām izzāģējot aizlauztos un nokaltušos zarus.

8.#
Par liepu Pļavu ielā 14A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušo liepu, kas atrodas Pļavu ielā 14A.

Atļaut organizēt liepas, kas atrodas Pļavu ielā 14A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.