Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 24.februāra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku izciršanu un teritorijas sakārtošanu Brīvības ielā 180.
2.Par koku apzāģēšanu Celtnieku ielā 18/20.
3.Par bērzu apzāģēšanu Muitas ielā 6/8.
4.Par koku nozāģēšanu Uliha ielā 5.
5.Par liepas nozāģēšanu Vītolu ielas 4 pagalmā.
6.Par koku apzāģēšanu pie Dārza ielas 11.
7.Par koku likvidēšanu Vecajā ostmalā un Fēniksa ielā.
8.Par iztrupējušu vītolu Amatas ielā pie krustojuma ar Kungu ielu.
9.Par papeli Jūrmalas parkā.
10.Par kokiem pie Pērkones ielas 1.
11.Par papeles nozāģēšanu Kuldīgas ielā 38.
12.Par ozola apzāģēšanu Sakņu ielas 12 un 14 pagalmā.
13.Par papeles apzāģēšanu pie Vaiņodes ielas 37.
14.Par koku nozāģēšanu Vaiņodes ielā 39.
15.Par koka nozāģēšanu Vaiņodes ielā 41.
16.Par koku nozāģēšanu Vaiņodes ielā 43.
17.Par liepas apzāģēšanu Uliha ielā 50.
18.Par nozāģētu koku pie Dzintaru ielas 72.
19.Par kokiem Graudu ielas 43 pagalmā.
20.Par 3 koku nociršanu Imantas ielā 3.
21.Par 2 koku nozāģēšanu Bāriņu ielā 11.
22.Par liepas apzāģēšanu Rīgas ielā 14.
23.Par kļavas nozāģēšanu Kapsētas ielā 7.
24.Par 6 koku nozāģēšanu Turaidas ielā 3.
25.Par liepas nozāģēšanu Šķēdes ielā 7.
26.Par ošiem Dārtas ielā.
27.Par atzinumu.

1.Par koku izciršanu un teritorijas sakārtošanu Brīvības ielā 180
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "E-Team" valdes locekļa iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt bojātos un fortiem tuvu augošos kokus, kas aug iznomātajā zemesgabalā Brīvības ielā 180.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ilgstoši nekoptā zemesgabalā saauguši vītoli, kārkli, alkšņi, plūškoki, bērzi un mežābeles. Lielākā daļa koku mazvērtīgi. Daļa vītolu izgāzušies. Saglabājami divi lielie vītoli, kas aug pie tilta.
Nepieciešams arī nozāģēt dažus kokus, kuri noliekušies uz ceļa pusi, lai varētu piebraukt ar tehniku.

Lūgums uz nākamo komisiju atzīmēt kokus, kuri aug gar ceļa malu un kuri traucē transportam.

1.Atļaut SIA "E-Team" valdes loceklim organizēt bojāto, izgāzto un mazvērtīgo koku, kas aug iznomātajā zemesgabalā Brīvības ielā 180 salas rietumu pusē, izciršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu. Atļauts sakopt vainagus, izzāģēt nokaltušos zarus diviem vītoliem, kas aug pie tilta uz salu.
2.Lūgt līdz nākošai komisijai atzīmēt transporta kustībai traucējošos kokus, kas aug ceļa malā.  

2.Par koku apzāģēšanu Celtnieku ielā 18/20
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SE "Balcia Insurance" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Celtnieku ielā 18/20.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Celtnieku ielā 18/20, aug 23 galotņotas liepas un 1 galotņots osis, kuriem nepieciešama vainagu kopšana.

Atļaut SE "Balcia Insurance" organizēt 24 galotņotu koku, kas aug zemesgabalā Celtnieku ielā 18/20, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

3.Par bērzu apzāģēšanu Muitas ielā 6/8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi biedrības "Baltijas zivsaimnieku apvienība" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 4 bērzus, kas aug Muitas ielā 6/8, jo koki traucē realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projektu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai aug 4 veci bērzi. Bērzi ļoti slikti pacieš zaru apzāģēšanu, tāpēc lietderīgi vecos kokus likvidēt un to vietā iestādīt jaunus. Tā kā teritorija apstādījumu ierīkošanai ir neliela, jāizvēlas neliela auguma koki, piemēram, zeltlieti (Laburnum), vilkābeles (Crataegus), māka ieva (Padus maackii), Virdžīnijas ieva, miltu pīlādzis (Sorbus aria), Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia), krastu kļava (Acer ginnala). Ir arī neliela auguma skujkoki, piemēram, Eiropas ciedrupriedes šķirne ‘Tatra’, Korejas ciedrupriede ‘Glauca Compaacta’, kalnu priede (Pinus mugo) u.c.

Atļaut biedrībai "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" organizēt četru bērzu, kas aug zemesgabalā Muitas ielā 6/8, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par četru bērzu nociršanu, ja vietā līdz 2017. gada septembrim tiek iestādīti 8 jauni koki.

4.Par koku nozāģēšanu Uliha ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas Jūrniecības koledžas iesniegumu, kurā lūgts saskaņot koku ciršanu Uliha ielā 5 sakarā ar projekta realizāciju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka projekta īstenošanai nepieciešams likvidēt pelēko kārklu (Salix cinerea) ar trim stumbriem (katra stumbra diametrs ir 25 cm) un 11 kokus, kuru stumbru diametrs ir 5 - 10 cm.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem koku, kuru stumbru diametrs nepārsniedz 12 cm, likvidēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.    

Lūdzu Apstādījumu uzraudzības komisijas locekļus apsekot arī tuvu ēkai augošo valriekstu.    

Valrieksti ir liela auguma koki un koki, kas veido plašu vainagu. Lai stabili turētos zemē, arī sakņu sistēma ir plaša. Augot šajā vietā, koks radīs problēmas, bojās gan ēkas un žogu, gan pagalma segumu. Blakus augošajai piramidālajai papelei ieteiktu sakopt vainagu, izzāģējot nokaltušos zarus.    

1. Konceptuāli atbalstīt Liepājas Jūrniecības koledžas iesniegto projekta skici, kurā paredzēta pelēkā kārkla un 11 koku (stumbra diametrs no 5 – 10 cm), kas aug Uliha ielas 5 pagalmā, likvidācija un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par kārkla likvidēšanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotais būvprojekts darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

2. Atļaut Liepājas Jūrniecības koledžai organizēt valrieksta, kas aug Uliha ielas 5 pagalmā, nozāģēšanu un sauso zaru izzāģēšanu piramidālajai papelei.    

5.Par liepas nozāģēšanu Vītolu ielas 4 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašumu biedrības "Četri vītoli" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas aug Vītolu ielas 4 pagalmā, jo koka saknes bojā asfalta segumu un netālu esošo lietus kanalizācijas aku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā aug liepa. Koks mokās, ap stumbru ir asfalts, saknes virspusē un bojātas.

Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 18.3. apakšpunkts nosaka, ka atļauju koka, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamam nama piederošajā zemesgabalā, ciršanai var saņemt ja koka ciršanu atbalsta vairāk kā 50% dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Četri vītoli" organizēt liepas, kas aug Vītolu ielas 4 pagalmā, nozāģēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu. Pirms ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par liepas, kas aug Vītolu ielā 4, nozāģēšanu.

6.Par koku apzāģēšanu pie Dārza ielas 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot liepas, kas aug pie īpašuma Dārza ielā 11, jo koku zari traucē gājējiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Dārza ielā nepieciešamas sakopt vainagus 4 galotņotām liepām, kas aug pie īpašuma Nr.11.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt 4 galotņotu liepu, kas aug pie īpašuma Dārza ielā 11 sakopšanu.

7.Par koku likvidēšanu Vecajā ostmalā un Fēniksa ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi SIA "Projekts 3" iesniegumu, kurā lūgts akceptēt koku ciršanu projektā "Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā". Projektētajā teritorijā paredzēts likvidēt 54 kokus, no tiem 16 koku stumbru diametrs nepārsniedz 10 cm. Saskaņā ar projektu būvniecības dēļ paredzēts izzāģēt 34 kokus, no tiem 16 ar stumbra diametru līdz 10 cm un 20 mazvērtīgos un bīstamos kokus.

Jaunus koku stādījumus projekts neparedz. Iesniegumam pievienots arī SIA "Labie koki eksperti" veiktais koku novērtējums.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar izstrādāto projektu Vecajā ostmalā, posmā no Jaunā tilta līdz laivu kooperatīvam, paredzēts likvidēt 15 vītolus, 5 kļavas, 2 ābeles, 1 blīgznu un Kaukāza plūmes. Savukārt Fēniksa ielā paredzēts likvidēt 9 kļavas, 3 zirgkastaņas, 7 egles ar stumbru caurmēru no 5 cm līdz 15 cm un pašizsējā ieaugušus 10 bērzus, kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm.

Projektā paredzēts saglabāt arī kokus, kuriem saskaņā ar ekspertu novērtējumu nav ilgtermiņa perspektīva. Apskatot dabā konstatēts, ka vītoli ar Nr.33252, Nr.33253 un Nr.33295 jālikvidē, jo šie vītoli kvalificējami kā bīstami. Nav ņemts vērā, ka, veicot krasta nostiprināšanu, daļu kokus apbērs ar augsni un akmeņiem, bet, lai nodrošinātu saglabājamo koku augtspēju, nav pieļaujama augsnes līmeņa paaugstināšana. Līdz ar to jāparedz to koku likvidācija, kurus labiekārtošanas darbu laikā nāksies apbērt vai jāparedz speciāli risinājumi, nepieļaujot augsnes līmeņa izmaiņas pie saglabājamo koku stumbriem.

Projekts neparedz jaunus apstādījumus, bet būtu lietderīgi par neperspektīviem atzītos vītolus nomainīt pret jauniem kokiem. Krastmalā varētu iestādīt, piemēram, melnalkšņu grupas, kādu nokareno zeltzaru vītolu. Ainavas dažādošanai varētu iestādīt arī grupas ar grimoņiem vai spārnoto segliņu, kādu Virdžīnijas vai vēlo ievu, jo tās mazāk bojā kaitēkļi. Krasta stiprināšanai izmantojami arī zemsedzes augi, piemēram, atvašu grimoņu šķirne ‘Kelseyi’, pahisandras, Fortina segliņi. Arī pieclapu mežvīns, ja nav balstu, aug kā zemsedzes augs.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktu, kas nosaka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamā objektā, rīkojama koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņem galīgo lēmumu par koku nociršanu.

Publiskās apspriešanas rīkošanai komisijā jāiesniedz projekta īss apraksts un skice, kurā norādīti likvidējamie koki, to suga un stumbra diametrs, kā arī no jauna stādīt paredzētie kokaugi, ja projekts to paredz. Materiāli iesniedzami gan elektroniski (PDF fails), gan papīra formātā.

1.Lūgt SIA "Projekts 3" izstrādātajā projektā "Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā" veikt sekojošas korekcijas:
1.1.Fēniksa ielā projektā iezīmēto trīs likvidēt paredzēto kļavu vietā dabā aug zirgkastaņas, nomaināma koku suga kokiem Nr.19, Nr.20 un Nr.21;
1.2.Vecajā ostmalā projektā kā likvidējami iezīmējami arī vītoli ar Nr. 33252, Nr.33253 un Nr.33295, jo neperspektīvi un potenciāli bīstami.
2.Rekomendēt projektā "Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā"  paredzēt saglabājamo koku stumbru un sakņu aizsardzību, kā arī likvidēto koku vietā paredzēt jaunus kokaugu stādījumus.
3.Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri SIA "Projekts 3" izstrādātā būvprojekta "Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā" realizācijai un lūgt projektētajam komisijā iesniegt materiālu publiskās apspriešanas rīkošanai.
4.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

8.Par iztrupējušu vītolu Amatas ielā pie krustojuma ar Kungu ielu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no PI "Komunālā pārvalde" ka Amatas ielā, netālu no krustojuma ar Kungu ielu, atrodas iztrupējis vītols.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Amatas ielā nepieciešams nozāģēt divus iztrupējušus vītolus, kuri atrodas brauktuves malā. Viens vītols jau izgāzies un balstās pret žogu.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt 2 vītolu, kas aug Amatas ielā, netālu no krustojuma ar Kungu ielu, nozāģēšanu.

9.Par papeli Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot Kanādas papeli, kas aug Jūrmalas parkā pie stadiona "Daugava" rezerves laukuma.

Saskaņā ar Latvijas futbola federācijas prasību PI "Komunālā pārvalde" veica  Kanādas papeles (stumbra diametrs 3,40 m) vainaga apzāģēšanu, nozāģējot zarus virs stadiona. Šobrīd koks ir kļuvis nestabils, pie kam, labiekārtojot stadionu, papelei tika vienā pusē apcirstas saknes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu, atļauju šī koka ciršanai pašvaldība var izsniegt ja saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par Kanādas papeli, kas aug Jūrmalas parkā pie stadiona "Daugavas" rezerves stadiona.

10.Par kokiem pie Pērkones ielas 1
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi sūdzību par liepu, kas aug pie īpašuma Pērkones ielā 1, jo koks ir liels un ar lapām piesārņo apkārtni. PI "Komunālā pārvalde" liepai apzāģējusi tikai dažus apakšējos zarus, nevis apzāģējusi vainagu kā citur pilsētā. Ar lapām ielu piesārņojot arī ozols, kas aug īpašumā Pērkones ielā 6.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā Pērkones ielas posmā aug lieli un ainaviski koki, kuriem saglabāti dabiski augoši vainagi. Laba koku kopšanas prakse nosaka, ka veselīgi augoši koki netiek galotņoti un radīto lapu daudzums nevar būt par iemeslu koku apzāģēšanai.

PI "Komunālā pārvalde" ir veikusi profesionālu, koku kopšanas prasībām atbilstošu vainagu kopšanu liepai, kas aug pie īpašuma Pērkones ielā 1.

11.Par papeles nozāģēšanu Kuldīgas ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt papeli, kas aug Kuldīgas ielas 38 pagalmā, jo koka saknes bojā nama pamatus un kanalizācijas sistēmu. Lūgts novērtēt arī ceriņus, kas izauguši līdz nama otrajam stāvam.

Atgādinu, ka 2015. gada 10. augustā komisija izskatīja nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā bija lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug Kuldīgas ielā 38, sakarā ar plānoto pagalma labiekārtojumu. Komisija atļāva likvidēt papeli un informēja nama apsaimniekotāju, ka pirms šī koka likvidācijas dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums par koka nociršanu. Papeles likvidāciju var paredzēt pagalma labiekārtojuma projektā un saskaņotais projekts darbosies kā šī koka ciršanas atļauja.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka papele turpina augt pagalmā. Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 18.3.apašpunkts nosaka, lai saņemtu atļauju koka nociršanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu. Ceriņu apzāģēšanai nav nepieciešama rakstiska pašvaldības atļauja, par krūmu kopšanu jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem.

Informēt, ka papeles, kas aug Kuldīgas ielas 38 pagalmā, likvidēšana jāsaskaņo ar pārējiem šā nama dzīvokļu īpašniekiem un jāsaņem šī koka ciršanas atļauja, bet ceriņu apzāģēšanai nav nepieciešama ciršanas atļauja. Par krūmu likvidēšanu pie mājas jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem.

12.Par ozola apzāģēšanu Sakņu ielas 12 un 14 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja ozola, kas aug uz ēkai Sakņu iela 12 piederošā zemesgabala. Nama apsaimniekotājs lūgumu apzāģēt ozolu saņēmis no Sakņu ielas 14 iedzīvotājiem, bet ozols atrodas uz blakus esošā zemesgabala. Iesniegumam pievienots arī dzīvokļu īpašnieku biedrības "Sakņu 12" valdes priekšsēdētāja iesniegums, kurā norādīts, ka Sakņu ielas 12 mājas iedzīvotājiem nav iebildumu, ka nama apsaimniekotājs veic vainaga sakopšanu pagalmā augošajam ozolam.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozolam veicama profesionāla vainaga kopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt ozola, kas aug zemesgabalā Sakņu ielā 12, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot profesionālu koku kopēju.

13.Par papeles apzāģēšanu pie Vaiņodes ielas 37
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug pie īpašuma Vaiņodes ielā 37, jo zemesgabalā plānota dzīvojamās mājas būvniecība.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz pašvaldības zemesgabala, Vaiņodes ielas sarkano līniju robežās aug papele, kurai ieteicama vainaga sakopšana.

Pirms būvdarbu uzsākšanas zemesgabala īpašniekam lūgums informēt PI "Komunālā pārvalde" pa tālruni 63481898 vai 28394143, par nepieciešamību nozāģēt būvniecībai traucējošos zarus. Veicot Vaiņodes ielas atjaunošanu, jāparedz šo divu koku likvidācija, jo to stumbri atrodas līdz ar brauktuvi.

Informēt, ka papeles, kas aug Vaiņodes ielā pie īpašuma Vaiņodes iela 37, apzāģēšanu veiks PI "Komunālā pārvalde". Pirms būvdarbu uzsākšanas lūgums informēt PI "Komunālā pārvalde" par nepieciešamību nozāģēt būvdarbiem traucējošos zarus.

14.Par koku nozāģēšanu Vaiņodes ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug zemesgabalā Vaiņodes ielā 39, jo paredzēta mājas būvniecība.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakarā ar būvniecību nepieciešams likvidēt pelēko kārklu, kas aug pudurī ar četriem stumbriem un 2 Kaukāza plūmes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, kas nosaka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, saskaņotā būvniecības dokumentācija uzskatāma par projektā atzīmēto koku ciršanas atļauju. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto nosacījumu izpildi.

Atļaut dzīvojamās mājas Vaiņodes ielā 39 projektā paredzēt pelēkā kārkla ar četriem stumbriem un divu Kaukāza plūmju likvidāciju un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Koku ciršanu atļauts uzsākt, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

15.Par koka nozāģēšanu Vaiņodes ielā 41
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug zemesgabalā Vaiņodes ielā 41, jo teritorijā plānota mājas būvniecība.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā aug vītols, kura stumbra diametrs ir 30 cm. Kokam ir zema ainaviskā vērtība un atrodas vietā, kur plānota ēka.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, kas nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, saskaņotā būvniecības dokumentācija uzskatāma par projektā atzīmēto koku ciršanas atļauju. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto nosacījumu izpildi.

Atļaut dzīvojamās mājas Vaiņodes ielā 41 projektā paredzēt vītola, kas aug zemesgabalā Vaiņodes ielā 41, likvidāciju un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu. Koku ciršanu atļauts uzsākt, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

16.Par koku nozāģēšanu Vaiņodes ielā 43
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug uz zemesgabala Vaiņodes ielā 43 robežas, jo koki traucēs teritorijā plānotajai mājas būvniecībai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka lūgts likvidēt divus vītolus, kas aug uz zemesgabala robežas un apgrūtinās žoga izbūvi. Vītoli ir ainaviski mazvērtīgi ar vienpusēji attīstītiem vainagiem, aug ieplakā.

Atļaut dzīvojamās mājas Vaiņodes ielā 43 projektā iekļaut divu vītolu, kas aug uz zemesgabala Vaiņodes ielā 43 robežas (dienvidaustrumu pusē), likvidāciju un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku ciršanu. Koku ciršanu atļauts uzsākt, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

17.Par liepas apzāģēšanu Uliha ielā 50
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 50 un bojā mājas Uliha ielā 52 ziemeļu sienu un jumtu. Koka apzāģēšana ir saskaņota ar abu māju dzīvokļu īpašniekiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir galotņota un ataugušas atvases. Iepriekšējo reizi koka apzāģēšana veikta 2010.gadā.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt liepas, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 50, apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

18.Par nozāģētu koku pie Dzintaru ielas 72
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no interneta portāla "irLiepāja", ka pie īpašuma Dzintaru ielā 72 ir nozāģēts kociņš.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Dzintaru ielas zaļajā zonā pie nama Nr.72 ir nozāģēts 2008.gadā ielas rekonstrukcijas laikā stādītā kļava.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" izskatīt iespēju koka stādījuma atjaunošanai Dzintaru ielā pie īpašuma Nr.72.

19.Par kokiem Graudu ielas 43 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Graudu 43" valdes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug Graudu ielas 43 pagalmā, jo daži koki ir ar bojātiem stumbriem un iedzīvotāji baidās, ka tie vējā var izgāzties. Kokiem nepieciešama arī vainagu sakopšana un apzāģēšana.

Apsekotajā pagalmā konstatētas 13 galotņotas liepas un koki ar dabiskiem vainagiem (8 liepas, zirgkastaņa un pīlādzis). Par potenciāli bīstamām uzskatāmas 5 galotņotās liepas, kas aug uz paaugstinājuma. Tās ieteicams nozāģēt un vietā ierīkot jaunus stādījumus, lai nosegtu kaimiņu šķūņus. Jauno stādījumu ierīkošanai ieteicams izmantot liela auguma skujeņus vai krūmus, piemēram, kolonveida īves (Taxus baccata ‘Fastigiata’), tūjas ar koniskas formas vainagu (Thuja occidentalis ‘Aurea’ un ‘Boothii’u.c.), parūkkrūmus (Cotinus coggygria), vilkābeles (Crataegus monogyna) u.c. Bīstamas ir arī 2 galotņotās liepas, kas aug pie automašīnu stāvlaukuma. Pārējām pie autostāvlaukuma augošajām 7 galotņotajām liepām veicama vainagu polardēšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 18.3.apašpunktu, kas nosaka, lai saņemtu atļauju koku nociršanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kur koku nociršanu atbalsta vairāk kā 50 % dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrības "Graudu 43" valdes priekšsēdētājam organizēt:
7 galotņotu liepu, kas aug Graudu ielas 43 pagalmā uz paaugstinājuma un pie stāvlaukuma, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu. Koku nociršanu saskaņot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.
7 galotņoto liepu, kas aug pagalmā pie automašīnu stāvlaukuma, polardēšanu, dabu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi;
Jaunu apstādījumu ierīkošanu uz paaugstinājumu gar kaimiņu šķūņu sienu.

20.Par 3 koku nociršanu Imantas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Liepājas enerģija" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Imantas ielā, sakarā ar siltumtrases nomaiņu. Koku likvidācija nav iezīmēta projektā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz siltumtrases aug trīs priedes.

Atļaut SIA "Liepājas enerģija" organizēt 3 priežu, kas aug Imantas ielā 3 uz siltumtrases, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.
 
21.Par 2 koku nozāģēšanu Bāriņu ielā 11

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug uz robežas ar Bāriņu ielu 11, jo koki ir veci un apdraud īpašumu. Vietā piekrīt iestādīt jaunus kokus. Koku ciršana saskaņota ar zemesgabala Bāriņu ielā 11 nomnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 2 kļavas, viena jau stipri apzāģēta. Pagalms ir neliels un lielu koku stādījumiem nepiemērots. Zem kļavām iestādītas divas eglītes.

Atļaut organizēt divu kļavu, kas aug Bāriņu ielas 11 pagalmā un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

22.Par liepas apzāģēšanu Rīgas ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug Rīgas ielā 14, jo koka zari bojā ēku sienas un traucē gājējiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kopā sastādītas trīs liepas. Šobrīd koki saauguši kopā un nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana, maksimāli saglabājot dabiski augošu vainagu.

Atļaut organizēt liepas ar trim stumbriem, kas aug Rīgas ielā 14, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

23.Par kļavas nozāģēšanu Kapsētas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi  SIA "Aisbergs V" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Kapsētas ielā 7, jo tas aug ļoti tuvu žogam un to sabojājis. Žogs draud izgāzties uz brauktuves.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava augot ir salauzusi no ķieģeļiem mūrēto žogu. Koks pārlieki apzāģēts, stumbrā ir plaisa, kurā attīstījusies trupe. Par bīstamiem atzīstams gan žogs, gan koks.

Atļaut SIA "Aisbergs V" organizēt bojātās kļavas, kas aug Kapsētas ielā 7, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

24.Par 6 koku nozāģēšanu Turaidas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 6 bīstamus kokus, kas aug Turaidas ielā 3, jo koki bojā ēkas un apdraud iedzīvotājus. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur koku nociršanu atbalsta 60% no dzīvokļu īpašniekiem.

Apsekojot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt plānots divus ozolus, viens no tiem nolūzis, otrs aug tuvu ēkai. Šim ozolam ieteicams saīsināt virs jumta un uz sāniem augošos zarus. Samazinot vainagu, koks samazina arī sakņu sistēmu, līdz ar to samazinās sakņu negatīvā ietekme uz ēku. Divas kļavas un zirgkastaņa, kas aug pie malkas šķūņiem un ir ar bojātiem, iztrupējušiem stumbriem, likvidējamas, bet  zirgkastaņu, kas aug pie ēkas austrumu pusē veicama vainaga redukcija un kopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt divu bojātu kļavu, bojātas zirgkastaņas un izgāzušos ozola, kas atrodas Turaidas ielā 3, likvidēšanu  un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 4 koku ciršanu, bet ozolam un zirgkastaņai veicama vainagu redukcija un kopšana, darbu veikšanai pieaicinot kokkopi.

25.Par liepas nozāģēšanu Šķēdes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas aug daudzīvokļu dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 7 pagalmā, jo būvnieks nevar izbūvēt automašīnu stāvlaukumu. Pagalma labiekārtojuma projekts paredz liepu saglabāt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabala malā aug veselīga liepa. Prasība likvidēt šo koku nav pamatota. Liepa ir veselīga, veicot būvdarbus jāievēro koku aizsardzības pasākumus, stumbra aizsardzība un sakņu zonas aizsardzību.

Neatļaut organizēt liepas, kas aug Šķēdes ielā 7, nozāģēšanu.

26.Par ošiem Dārtas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāju telefonisku sūdzību, ka oši, kas aug Dārtas ielā pie īpašumiem Nr.23 un Nr.25 bojā ēku sienu un jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Dārtas ielā, posmā no Dzintaru ielas uz jūras pusi, aug galotņoti oši. Dažas no ataugušajām atvasēm skar ēku jumtus un sienas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju Dārtas ielas koku kopšana paredzēta 2018.gadā.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut Dārtas ielas koku kopšanu 2017./2018.gada rudens/ziemas darbu plānā.

27.Par atzinumu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas atzinumu par Kanādas papeli, kas aug stadiona "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepājā) teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma. Atzinumā norādīts, ka koks atrodas 1.5 metrus no stadiona žoga un 2 m no auto stāvlaukuma. Koka stumbrs ir ievērojami slīps ar virzienu uz stāvlaukum. Koka vainags, sakņu sistēma un stumbrs veselīgi. Arī mehānisku bojājumu nav. Vainagā novērojami vairāki sausi zari. Ne uz koka stumbra ne tā vainagā īpaši aizsargājamas sugas nav novērojamas. Ņemot vērā iepriekš minēto, sniedzam sekojošu atzinumu – ārpus meža augošas vienas Kanādas papeles (Populus x canadensis) nozāģēšana stadiona "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepājā) teritorijā nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Novērtējot koku atkārtoti, konstatēts, ka no iepriekšējās apsekošanas reizes (30.janvāra līdz šim brīdim) papelei ir nolūzis liels zars.

Komisija nepiekrīt atzinumā norādītajiem faktiem, ka koka vainags, stumbrs un sakņu sistēma  ir veselīgi, jo stumbra ziemeļu pusē ir plaisa, kas liecina par koka bīstamību. Jāņem vērā, ka papeles ir trausli koki. Apšaubāms ir arī apgalvojums par sakņu veselīgumu, jo sakņu sistēma ir pacēlusies un virspusē redzamas saknes, kurām ir mehāniski bojājumi.

Atļaut SIA "OC Liepāja" organizēt papeles, kas aug stadiona "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja) teritorijā pie auto stāvlaukuma, likvidēšanu.