Komunālās pārvaldes speciālisti pēc portāla lasītāja pamatotas sūdzības par stāvokli Zaļajā birzī secinājuši, ka jāķeras pie grāvju tīrīšanas.

Šāds secinājums izdarīts pēc atkārtotas grāvju, caurteku, aku un citas ūdens novadīšanas infrastruktūras stāvokļa apsekošanas Talsu, Cīravas, Durbes, Sūkņu, Ploces, Skrundas, Lēņu un citās Zaļā birzs ielās, portālu informēja pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pārvalde atkārtoti konstatējusi, ka nepieciešams veikt papildu pasākumus, kas ļautu novadīt vairāk notekūdeņu un no plašākām teritorijām uz lietus kanalizācijas sistēmu, kas izbūvēta Eiropas Savienības projekta „Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās” ietvaros.

Šādus papildu pasākumus, kas jāveic pašvaldībai, paredzēja minētais projekts, jo visiem applūstošo teritoriju nosusināšanas darbiem ES struktūrfonda naudas nepietika.

Problēmas ar Zaļās birzs applūšanu konstatētas jau šā gada janvārī un februārī, kad Komunālā pārvalde plānoja vasarā veicamos nepieciešamos darbus, taču tiem nauda netika piešķirta.

Ceturtdien, 30. augustā, Domes sēdē deputāti plānojuši izskatīt jautājumu par papildu finansējumu Komunālajai pārvaldei. Lēmuma projektā paredzēti līdzekļi gan Zaļās birzs problēmas risināšanai, gan arī Jaunās pasaules grāvju sistēmas tīrīšanai, gan ilgstošo lietus ūdeņu problēmu risināšanai Ziemupes un Saraiķu ielā (teritorija atrodas zemā vietā starp Liepājas – Rīgas dzelzceļa līniju un Pulvera ielu).

Ja deputāti lēmumu pieņems, tad šā gada septembrī un oktobrī Zaļās birzs mikrorajonā būs iespējams iztīrīt aizsērējušās caurtekas, likvidēt novadgrāvju apaugumu, papildus izbūvēt kontrolakas un pieslēgumus pie lietus ūdens kanalizācijas kolektoriem, kā arī veikt citus darbus. Šim uzdevumam plānoti Ls 10 000.

Konkrēto darbu saraksts, vieta, termiņi un veicamo darbu apjomi ne tikai Zaļajā birzī, bet arī Jaunajā pasaulē un Ziemupes un Saraiķu ielā ir apzināti.

Taču vienlaikus ir nepieciešams atzīmēt problēmas, ko izraisa atsevišķu privātmāju žogi un citas nelikumīgas būves, kas atrodas ārpus privātīpašniekiem piederošo gruntsgabalu robežām.

Nereti zem šī būvēm ir aizbērti novadgrāvji, līdz ar to izjaukta  agrākā ūdens aizvadīšanas sistēma. Nelikumīgās būves Zaļajā birzī traucēs ne tikai plānotos būvdarbus, bet arī turpmāk kavēs efektīvu ūdens savākšanu uz galvenajiem apakšzemes kolektoriem vai virszemes novadgrāvjiem.

No 2009. līdz 2011. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda projekta „Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās” ietvaros notika galveno virszemes noteces sistēmu  rekonstrukcija, sūkņu stacijas un krājbaseina izbūve, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Tas ļāva daļēji risināt arī Zaļās birzs mikrorajona lielāko problēmu – teritoriju pārplūšanu. Projekta mērķis bija Liepājas Cukurfabrikas darbības pārtraukšanas rezultātā pamesto teritoriju sakārtošana un radušos vides problēmu un infrastruktūras bojājumu novēršana.

Projekta ietvaros izbūvētā infrastruktūra šobrīd dod iespēju veikt papildu pieslēgumus, lai aizvadītu lietus notekūdeņus no plašākiem Zaļās birzs ielu posmiem un teritorijām.

Uzziņa
Projekts „Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās”
Projekta kopējās izmaksas: Ls 1 599 457,71, no tām ELGF finansējums – Ls 957 071,20, Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – Ls 642 386,51.
Nauda izlietota, īstenojot trīs tehniskos projektus:
1. projekts
•Sūkņu stacijas būvniecība (ļauj atsūknēt virszemes ūdeni);
•Krājbaseina būvniecība (liekā ūdens uzkrāšanai);
•Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība (jaunu posmu izbūve);
•Virszemes ūdens noteces sistēmas rekonstrukcija (Vērnieku upes pārtīrīšana, esošo susinātājgrāvju pārtīrīšana, padziļināšana un jaunu novadgrāvju posmu ierīkošana sistēmas funkcionēšanai);
•Lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija (esošo posmu rekonstrukcija);
•Lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija.
Projekta kopējās izmaksas: Ls 542 465,86.
ELGF: Ls 403 945,77
Pašvaldība: Ls 138 520,09
Projekta īstenošana: 14.05.2009. – 30.09.2010.
Būvdarbu veicējs: SIA „Būvmehanizācija”.

2. projekts
Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Zaļās birzs mikrorajona teritorijā starp Kuldīgas un Ploču ielu, posmā no Ploču ielas 7 līdz Ploču ielai 15.
Minētie darbi veikti, lai savāktu lietus ūdeņus no ielu braucamām daļām un apkārtējām teritorijām.
Projekta kopējās izmaksas: Ls 12 537,18
ELGF: Ls 9 344,90
Pašvaldība: Ls 3 192,28
Projekta īstenošana: 28.06.2010. – 30.12.2010.
Būvdarbu veicējs: SIA Grobiņas SPMK.

3. projekts
•Lietus ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība Ģenerāļa Baloža ielā posmā no Nākotnes līdz Zemgales ielai;
•Esošo grāvju rekonstrukcija Cukura ielā posmā no Grīzupes ielai līdz Ģenerāļa Baloža ielai;
•Lietus ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība teritorijā gar Grīzupes ielu 12;
•Sūkņu stacijas Cukura ielā 2 baseinu tīrīšana;
•Sūkņa nomaiņa sūkņu stacijā Cukura ielā 2.
Minētie darbi veicina virszemes ūdeņu savākšanu no bijušās akciju sabiedrības „Liepājas Cukurfabrika” teritorijas (starp Cukura ielu - Grīzupes ielu - Nākotnes ielu - Ģen. Baloža ielu) esošajos grāvjos, kas atrodas gar Cukura ielu, posmā no Grīzupes ielas līdz Ģ. Baloža ielai un ūdeņu novadīšanu Ģen. Baloža ielas lietus kanalizācijas kolektorā.
Sūkņa nomaiņa un baseinu tīrīšana ļauj pārsūknēt no Zaļās birzs un Tosmares mikrorajona nākošo lietus ūdeni.
Projekta kopējās izmaksas: Ls 1 044 454,67
ELGF: Ls 543 780,53
Pašvaldība: Ls 500 674,14
Projekta īstenošana: 01.07. 2011. – 30.09. 2011.
Būvdarbu veicējs: SIA „Ceļu tiltu būvnieks”.