Ar pilsētas domes 22.februāra sēdes lēmumu Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Būvvaldi un Komunālo pārvaldi uzdots koordinēt tehniskās dokumentācijas izstrādi, kā arī hidraulisko un hidrodinamisko modelēšanu un hidroloģisko aprēķinu veikšanu Amatas ielas (no Kungu līdz Ezera ielai), Ezera ielas (no Amatas līdz Eduarda Tisē ielai), Eduarda Tisē ielas (no Ezera līdz Lauku ielai) pārbūvei. Dokumentācija būs  nepieciešama, gatavojoties projekta pieteikuma sagatavošanai Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanai un projekta “Pretplūdu pasākumu īstenošana Amatas ielā, Liepājā”  īstenošanai.


Projekts iekļauts Ministru kabineta atbalstītajos "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumos".


Izstrādājot tehnisko dokumentācija, būs iespēja īstenot projektu ar mērķi novērst plūdus, kuri rodas rudens – ziemas sezonā jūras vējuzplūdes un pavasara plūdu laikā, paaugstinoties ezera ūdens līmenim. Tā tiks pasargāti Amatas ielas tuvumā dzīvojošie, ēkas, ceļi un īpašumi, teiks lēmuma anotācijā. Vējuzplūdus izraisa rietumu vējš, dzenot pa Tirdzniecības kanālu uz Liepājas ezeru Baltijas jūras ūdens masas, applūdinot ezera palienes zemākās teritorijas.


Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kombinētu infrastruktūru ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām, sūkņu stacijām, izveidot meliorācijas sistēmu – grāvji, drenāžas, ūdens savākšanas un novadīšanas kolektori, kā arī izbūvēt virs dambja gājēju un velosipēdistu ceļu, kam vienlaikus būtu ielas un aizsargdambja funkcija applūšanas risku novēršanai.


Pilsētas 2024. gada attīstības budžeta pieprasījumā ir paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei, tajā skaitā Amatas ielas pārbūvei.