Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 10.augusta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ


2015. gada 10.augustā Nr.19
D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Atkārtoti par 2 robīniju nozāģēšanu Uliha ielā 44
2.Par koku nozāģēšanu Peldu ielā 7.
3.Par kokiem Kungu ielā 9.
4.Par kokiem Rožu laukumā.
5.Par pīlādzi pie Vītolu ielas 22/26.
6.Par kļavas nozāģēšanu Klaipēdas ielā 88.
7.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Ganību ielā 54.
8.KP par koku apzāģēšanu Ventas ielā no īpašuma Nr.6 līdz 14.
9.Atkārtoti par kokiem Pļavu ielā 127 un Vaiņodes ielā 21A.
10.Par 2 koku nozāģēšanu Rucavas ielā 9.
11.Par koku apzāģēšanu pie Zirņu ielas 109.
12.Par koku apzāģēšanu Aldaru ielā 30/32 un T.Breikša ielas krustojumā.
13.Par 2 liepu nozāģēšanu un pārējo apzāģēšanu Atslēdznieku ielā 25.
14.Par 6 papeļu nozāģēšanu Pulvera ielā, moto trases teritorijā.
15.Par 10 koku nociršanu Atmodas bulvārī 12.
16.Par 12 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 8B.
17.Par koka nozāģēšanu Piestātnes ielā 12.
18.Par 8 nokaltušu papeļu nozāģēšanu Spīdolas ielā 6.
19.Par 2 koku nozāģēšanu Kuldīgas ielā 30.
20.Par papeles nozāģēšanu Kuldīgas ielā 38.
21.Par koku ciršanu saistībā ar Grīzupes ielas rekonstrukcijas projektu posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim. Kokus likvidēt paredzēts sākot no Talsu ielas krustojuma.
22.Par koku ciršanu sakarā ar Kapsēdes ielas pārbūvi posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, apmēram 84 koki un krūmi.

1.Par 2 robīniju nozāģēšanu Uliha ielā 44 (atkārtoti)
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par 2 balto robīniju ( Robinia pseudoacacia), kas aug Uliha ielā 44 nociršanu. Atzinumā norādīts, ka šo 2 balto robīniju nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Atļaut organizēt 2 robīniju, kas atrodas Uliha ielā 44 nociršanu un nepiemērot zaudējuma atlīdzību par šo koku nociršanu.

2.Par koku apzāģēšanu Peldu ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut apzāģēt liepai un osim, kas aug uz zemesgabala Peldu ielā 7, apakšējos zarus, kā arī apzāģēt zarus liepām, kas aug Peldu ielā 5.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka liepām un osim, kas aug Peldu ielā 7 un Peldu ielā 5 ir nepieciešams apzāģēt apakšējos zarus, jo tie traucē gājējiem pārvietoties.

Atļaut SIA Komunālā pārvalde" organizēt traucējošo zaru nozāģēšanu 4 liepām un 1 osim, kas aug Peldu ielā 7 un Peldu ielā 5.

3.Par 2 koku nozāģēšanu Kungu ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju divu koku nozāģēšanai Kungu ielā 9, Liepājā, kuri cieši saauguši kopā un aizsedz 17.gs. Valsts nozīmes pieminekli – koka spīķeri.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pīlādži aug zemes gabalā, kurā atrodas Valsts nozīmes piemineklis – koka spīķeris.

1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktu, lūgt Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai atzinumu par koku, kas aug Kungu ielā 9, nociršanu.

2.Jautājumu atlikt līdz Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanai.

4.Par kokiem Rožu laukumā 1/4.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju koku apakšējo zaru apzāģēšanai stāvlaukumā Rožu laukumā 1/4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzviet koku zari ir nokārušies zemāk par automašīnu jumtiem, kā arī traucē gājējiem pārvietoties. Kā arī vītolam, kas aug stāvlaukumā Rožu laukumā, ir traucējoši zari un bojāts stumbrs.

Atļaut nozāģēt traucējošos koku zarus. Vītolam, kas aug Rožu laukumā 1/4, veikt vainaga apjoma samazināšanu, pieaicinot arboristu.
    
5.Par pīlādzi pie Vītola ielas 22/26
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz apsekot pīlādzi, kurš atrodas uz Liepājas pilsētas domes nomātās zemes un kuru projektā par labiekārtošanu nav paredzēts nocirst.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pīlādzis ir nokaltis un ir ar bojātu stumbru un saknēm.

Atļaut organizēt pīlādža, kas atrodas pie Vītola ielas 22/26 nociršanu un nepiemērot zaudējuma atlīdzību par šī koka nociršanu.

6.Par kļavas nozāģēšanu Klaipēdas ielā 88.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt Klaipēdas ielas 88 mājas galā augošo kļavu, kuras zari vētras laikā sitas gar ēkas fasādi un lūzt, bojājot ēkas fasādes krāsojumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava ir ļoti tuvu dzīvojamai mājai un ir bojāta.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam nozāģēt kļavu, kas aug Klaipēdas ielā 88, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot  mājas Klaipēdas ielā 88, Liepājā dzīvokļu īpašnieku lēmumu par kļavas nociršanu.

7.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Ganību ielā 54
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt nokaltušu koku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pīlādzis ir nokaltis.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt pīlādža, kas aug Ganību ielā 54 nociršanu.

8.Par koku apzāģēšanu Ventas ielā no īpašuma Nr.6 līdz 14.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālās pārvaldes" informāciju, ka koku, kas aug Ventas ielā 6 un Ventas 14, zari traucē gājēju pārvietošanos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki atrodas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemes.

Lūgt nama apsaimniekotājam organizēt koku apzāģēšanu, kuri atrodas uz viņu apsaimniekošanā esošā nama Ventas ielā 14 zemes.

9.Par kokiem Pļavu ielā 127 un Vaiņodes ielā 21A.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju koku nozāģēšanai zemesgabalā Vaiņodes ielā 21A, Liepājā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzi aug zemesgabalā Vaiņodes ielā 21A. Bet iesniegumam pievienots projekts par mājas būvniecību zemesgabalā Pļavu ielā 127, līdz ar to nav objektīva iemesla 2 bērzu, kas atrodas Vaiņodes ielā 21A, nociršanai.

Būvniecības projekts "Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Pļavu ielā 127, Liepājā" paredz 4 koku likvidāciju. 2 vītoli atrodas īpašuma zemesgabalā, bet 2 vītoli atrodas uz pašvaldības īpašuma.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu. 4 vītolu stumbra diametri ir 40 cm, 50 cm, 45cm, 45cm. Zaudējumu atlīdzība par šo koku likvidēšanu ir 245.87 EUR un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
(50+40+45+45) cm: 0,702804 x 0.8 x 1.5 x 2 x 0.8 x 0.5 = 245.87

1. Neatļaut iedzīvotājam nozāģēt 2 bērzus, kas aug zemes gabalā Vaiņodes ielā 21A.

2. Atļaut iedzīvotājam organizēt 4 vītolu nozāģēšanu saskaņā ar "Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Pļavu ielā, 127 Liepājā", iepriekš iemaksājot Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) zaudējuma atlīdzību 245.87 EUR par 4 vītolu nociršanu.

10.Par 2 koku nozāģēšanu Rucavas ielā 9.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju koka nozāģēšanai Rucavas ielā 9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzi atrodas tiešā ēkas tuvumā un bojā ēkas pamatus un jumtu.

Atļaut iedzīvotājam organizēt bērzu, kas aug Rucavas ielā 9, Liepājā, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

11.Par koku apzāģēšanu pie Zirņu ielas 109.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu, kurā lūdz izsniegt atļauju apzāģēt liepas zarus pie nama Zirņu ielā 109.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir ļoti liela un atrodas tuvu sētai.

Atļaut SIA "Komunālā pārvalde" apzāģēt traucējošos zarus liepai, kas aug pie nama Zirņu ielā 109.

12.Par koku apzāģēšanu Aldaru 30/32 un T.Breikša ielas krustojumā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja lūgumu, kurā lūdz apzāģēt kokus pie mājas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie mājas ļoti tuvu aug 1 pīlādzis un 2 liepas, kurām vajadzīga zaru apzāģēšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2015./2016. gada ielas koku kopšanas plānā koku apzāģēšanu, kas aug pie nama Aldaru ielā 30/32.

13.Par 2 liepu nozāģēšanu un pārējo apzāģēšanu Atslēdznieku ielā 25.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju 2 koku nozāģēšanai un liepu zaru apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 2 papeles ir ļoti tuvu ēkas pamatiem un bojā tos, bet liepas aizsedz saules gaismu.

Atļaut organizēt 2 papeļu, kas aug Atslēdznieku ielā, nozāģēšanu, nepiemērojot zaudējuma atlīdzību par šo koku ciršanu un veikt liepu zaru apzāģēšanu.

14.Par 6 papeļu nozāģēšanu Pulvera ielā, mototrases teritorijā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu par 6 papeļu nozāģēšanu Pulvera ielā. Rakstisks iesniegums nav iesniegts.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā atrodas kalstošas papeles.

Lūgt pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas iesniegt rakstiski iesniegumu par 6 papeļu nozāģēšanu Pulvera ielā, mototrases teritorijā.

15.Par 10 koku nociršanu Atmodas bulvārī 8B.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju 5 bērzu un 2 papeļu nozāģēšanai, kas aug mājas kāpņu telpas ieejas pusē, lai varētu ierīkot stāvvietu, kā arī 1 bērza, 1 kļavas un 1 oša nozāģēšanu, kas aug aiz mājas un aizsedz saules gaismu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki, kas aug aiz mājas, aug tuvu ēkai, aizsedzot dienas gaismu. Lai ierīkotu autostāvvietu varam rosināt nozāģēt 2 mazākos bērzus un papeli.
Lai izsniegtu atļauju, vajadzīgi vismaz 50%+1 iedzīvotāju paraksti.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt nama apsaimniekotājam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atmodas bulvārī 8B, Liepājā dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku nozāģēšanu.

16.Par 12 papeļu nociršanu Atmodas bulvārī 12.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Atmodas bulvāra 12 mājas padomes iesniegumu, kuram pievienoti dzīvokļu īpašnieku paraksti, kurā lūdz izsniegt atļauju nozāģēt 12 papeles, kuras stipra vēja laikā bojā iedzīvotāju īpašumu un apdraud dzīvību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeles atrodas tuvu ēkai un ir novecojušas.

Rekomendējam pagalmā iestādīt kompensējošos stādījumus, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

1.Atļaut Atmodas bulvāra 12 mājas padomei organizēt koku, kas aug Atmodas bulvārī 8, Liepājā, nozāģēšanu, nepiemērojot zaudējuma atlīdzību.

2. Rekomendēt pagalmā iestādīt jaunus koku stādījumus, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

17.Par koka nozāģēšanu Piestātnes ielā 12.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju koka nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks ir ieva, kas ir daļēji sagāzusies uz garāžas ēkas un ir bīstama.

Atļaut iedzīvotājam organizēt ievas, kas aug Piestātnes ielā 12, Liepājā, nozāģēšanu.

18.Par 8 nokaltušu papeļu nozāģēšanu Spīdolas ielā 6.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt un ļaut nozāģēt 8 nokaltušas papeles Spīdolas ielā 6.

Rekomendējam pagalmā iestādīt kompensējošos kokus, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

1. Atļaut namu apsaimniekotājam nozāģēt papeles, kas aug Spīdolas ielā 6, Liepājā, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

2.Rekomendēt pagalmā iestādīt jaunus koku stādījumus, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

19.Par 2 koku nozāģēšanu Kuldīgas ielā 30.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja lūgumu izsniegt atļauju Kuldīgas ielas 30 mājas pagalmā augošo koku  – bērza un pīlādža – nozāģēšanai.      

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki, kas aug tuvu ēkai var bojāt tās fasādi un koku saknes – ēkas pamatus.

Rekomendējam veidot jaunus apstādījumus, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt nama apsaimniekotājam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 30, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku nozāģēšanu.

2.Rekomendēt pagalmā iestādīt jaunus koku stādījumus, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

20.Par papeles nozāģēšanu Kuldīgas ielā 38.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz izskatīt iespēju nozāģēt koku Kuldīgas ielā 28, Liepājā. Sakarā ar mājas teritorijas labiekārtošanas projektu konstatēts, ka koka saknes sākušas bojāt ietves bruģi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug papele, kuras sakņu sistēma bojā ietvi, koks ir sasniedzis bioloģisko vecumu un ieteicams to likvidēt, nepiemērojot zaudējuma atlīdzību.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, kas nosaka, ka būvniecības projekts, kurā atzīmēts likvidējamais koks, darbojas kā koka ciršanas atļauja.

 Informēt nama apsaimniekotāju:
1. ka izstrādātais būvniecības projekts pagalma Kuldīgas ielā 38 labiekārtošanai, kurā paredzēts likvidēt papeli, darbojas kā koka ciršanas atļauja.

2. koka ciršana jāsaskaņo ar šā nama dzīvokļa īpašniekiem.

21.Par koku ciršanu saistībā ar Grīzupes ielas rekonstrukcijas projektu posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, kokus likvidēt paredzēts sākot no Talsu ielas krustojuma.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Firma L4", juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, izstrādāto projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, Liepājā" skici, kurā paredzēta koku ciršana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokus paredzēts likvidēt Grīzupes ielā posmā no Talsu ielas līdz 14.novembra bulvārim.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, kas nosaka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, rīkojama publiskā apspriešana.

1.Lūgt SIA "Firma L4" komisijā iesniegt publiskās apspriešanas organizēšanai nepieciešamos materiālus.

2.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

22.Par koku ciršanu sakarā ar Kapsēdes ielas pārbūvi posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Projekts 3" (reģ. Nr.40003578510), juridiskā adrese: Ūdens iela 2-117, Rīga, izstrādāto projekta "Kapsēdes ielas pārbūve, posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā" skices. Saskaņā ar iesniegto projektu, paredzēts likvidēt 84 kokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vērtīgākie koki Kapsēdes ielā aug posmā no Grīzupes ielas līdz īpašumam Kapsēdes ielā 2.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, kas nosaka, ka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, rīkojama publiska apspriešana.

1.Lūgt SIA "Projekts 3" komisijā iesniegt publiskās apspriešanas organizēšanai nepieciešamos materiālus.

2.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.