Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sagatavoto Apstādījumu uzraudzības komisijas 17.marta sēdes protokola izrakstu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 17. martā Nr.7

D A R B A K Ā R T Ī B Ā

1.Par 5 zirgkastaņu un 3 bērzu nozāģēšanu Pērkones ielā.
2.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Nīcas ielā 8A.
3.Par kokiem Gaujas prospektā.
4.Par kokiem pie Zāļu ielas 66B.
5.Par koku apzāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā.
6.Par kokiem Ganību ielā.
7.Par 2 liepu apzāģēšanu Brīvības ielā 71.
8.Par papelēm pie īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 2.
9.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Dīķu ielā 5.
10.Par koku apzāģēšanu Uliha ielā 5.
11.Par publiskās apspriešanas rezultātiem.
12.Par kļavas apzāģēšanu Bāriņu ielā 16.
13.Par grāvju tīrīšanu Zaļās birzs rajonā.
14.Par krūmiem Tīklu ielā 15.
15.Par ozolu Kungu ielā.
16.Par Rožu laukumu ¼.

1.#
Par 5 zirgkastaņu un 3 bērzu nozāģēšanu Pērkones ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi iedzīvotāju sūdzību, ka Pērkones ielā aug 5 zirgkastaņas, kas noēno īpašumus un 3 bīstami bērzi, kas atrodas zemesgabalā Pērkones ielā 32.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Pērkones ielā 32 jānozāģē 1 sasvēries bērzs (stumbrs balstās uz žoga) un 1 nokaltis bērzs. Zirgkastaņas, kas radītu nevēlamu noēnojumu īpašumiem Pērkones ielā apsekojuma laikā netika konstatētas. Kokiem tikko sakopti vainagi.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” nozāģēt 2 bērzus (viens sasvēries, otrs nokaltis), kas atrodas zemesgabalā Pērkones ielā 32.

2.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Nīcas ielā 8A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot projektu “Siltumnīcas nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība Nīcas ielā 8A, Liepājā”, kurā paredzēts likvidēt zirgkastaņu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Nīcas ielā 8A aug zirgkastaņa. Koka stumbra diametrs ir 40 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. Zaudējumi par zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Nīcas ielā 8A, ciršanu ir 40 cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5 = 72,85 + 15,30 (PVN21%) = EUR 88,15 (LVL 61,95). Pirms būvatļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība EUR 88,15 par zirgkastaņas, kas aug Nīcas ielā 8A, ciršanu.

1.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu “Siltumnīcas nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība Nīcas ielā 8A, Liepājā”.

2.Zemesgabala Nīcas ielā 8A īpašniekam pirms būvatļaujas saņemšanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 88,15 par zirgkastaņas, kas aug Nīcas ielā 8A, ciršanu.

3.#
Par kokiem Gaujas prospektā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot 2 ošus un bērzu, kas aug Gaujas prospektā. Saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka šie koki apdraud iedzīvotāju drošību un nokaltušie zari krīt uz automašīnām.

Apsekojot kokus dabā, komisija secina, ka šobrīd nav iespējams noteikt šo koku kalšanas pakāpi un augtspēju.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un šos kokus apsekot veģetācijas sezonas vidū, lai noteiktu to dzīvotspēju un lemtu par nepieciešamību likvidēt.

4.#
Par kokiem pie Zāļu ielas 66B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt vai nozāģēt kokus, kas aug Amatas ielas un Zāļu ielas krustojumā un traucē ielas pārredzamību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt Kaukāza plūmes, kas traucē ielas pārredzamību. Augļu koku zāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Atļaut organizēt Kaukāza plūmju, kas aug pie īpašuma Zāļu ielā 66B, nozāģēšanu.

5.#
Par koku apzāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug Eduarda Veidenbauma ielā, jo kokiem nepieciešama vainagu kopšana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Eduarda Veidenbauma ielā augošajām Holandes liepām ir nepieciešama vainagu kopšana. Kokiem jānozāģē uz stumbra ataugušās atvases, retināmas vājākās atvases vainagā. Vainagu kopšana nepieciešama arī Palmu ielā augošajām, galotņotajām zirgkastaņām.

Lūgt iekļaut Eduarda Veidenbauma ielas un Palmu ielas kokus 2014. gada rudens/ 2015. gada ziemas kopšanas plānā.

6.#
Par kokiem Ganību ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug Ganību ielā pie ēkas Nr.22 un traucē gājējiem un autotransportam.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daži liepu zari skar ēkas jumtu un noēno logus. Traucējošos zarus ieteicams saīsināt.

Kopumā Ganību ielā, posmā no Jaunā tilta līdz Salmu ielai, zaļā zona ir šaura, un daudzi koki, kas aug šajā ielas posmā, ir sliktā fiziskā stāvoklī (bojāti, sakropļoti stumbri, nepareizi kopti vainagi, sakņu sistēma bojā ietves segumu). Arī lielai daļai šo koku ainaviskā un estētiskā vērtība ir zema. Lietderīgi būtu pirms šī Ganību ielas posma rekonstrukcijas veikt koku inventarizāciju un projektā paredzēt jaunus kvalitatīvus, mūsdienīgus stādījumus. Izstrādājot rekonstrukcijas projektu jāparedz bojāto koku nomaiņu ar zemāka auguma kokiem, kam ir kompakti vainagi, piemēram, Vienirbuļu vilkābele ‘Stricta’ (Crataegus monogyna ‘Stricta’), Miltu pīlādzis ‘Macnifica’ (Sorbus aria ‘Macnifica’), Alkšņu mikromele (Micromeles alnifolia) u.c. Vietās, kur ielas telpa nepieļauj koku stādījumus var izmantot vīteņaugus vai košumkrūmus.

1.Lūgt Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai, organizējot Ganības ielas tehniskā projekta izstrādes procesu, paredzēt bojāto koku nomaiņu ar mūsdienu prasībām atbilstošiem, kvalitatīviem stādījumiem.

2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” nozāģēt ēkai Ganību ielā 22 traucējošos zarus.

7.#
Par 2 liepu apzāģēšanu Brīvības ielā 71
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 2 liepas, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 71 pagalmā. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā atrodas 3 liepas. Viena liepa nostabota, nepieciešama ataugušo atvašu retināšana. Divām galotņotām liepām ataudzēti dzinumi, un nesen veikta vainagu pacelšana. Koku kopšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs.

Atļaut organizēt 3 liepu, kas aug Brīvības ielas 71 pagalmā, vainagu profesionālu sakopšanu.

8.#
Par papelēm pie īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt vai nozāģēt bīstamās papeles, kas aug blakus īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 2.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt 8 kalstošas papeles, kas atrodas uz pašvaldībai piederoša zemesgabala Studentu rotas ielā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 8 kalstošu papeļu, kas aug Studentu rotas ielā, likvidēšanu 2015.gada darbu plānā.

9.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Dīķa ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug Dīķa ielas 5 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu ēkai iestādītā sārtā zirgkastaņa (Aesculus x carnea), kas ir dendroloģisks retums Liepājā. Šī koka vainaga kopšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs.

Atļaut organizēt sārtās zirgkastaņas, kas aug Dīķa ielas 5 pagalmā, vainaga profesionālu apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu un darbus saskaņot ar Dīķa ielas 5 dzīvokļu īpašniekiem.

10.#
Par koku apzāģēšanu Uliha ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Uliha ielā 5, Jūrniecības koledžas teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams sakopt vainagus 3 liepām, kas aug pagalmā, 4 stumbru kļavai, kas aug pie iebrauktuves, ozolam, vilkābelei, 2 bērziem un 2 stumbru liepai, kas aug ielas pusē. Darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt koku, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 5, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju – arboristu.

11.#
Par publiskās apspriešanas rezultātiem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par 2 koku ciršanu Brīvības ielā, saistībā ar tramvaja līnijas renovāciju.

Publiskās apspriešanas laikā no š.g. 27.februāra līdz 12.martam saņemtas 3 elektroniski aizpildītas anketas, kurās divi respondenti bija par koku ciršanu, bet viens respondents neatbalsta šo koku ciršanu.

Konceptuāli atbalstīt AS “UPB” izstrādāto projektu “Tramvaja līnijas renovācija. Brīvības iela līdz Dzelzceļnieku ielai, Liepājā”, kurā paredzēts likvidēt kļavu un liepu un atjaunot vēsturiskās alejas posmu, iestādot jaunas 8 Holandes liepas (dižstādus).

12.#
Par kļavas apzāģēšanu Bāriņu ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug Bāriņu ielā 16 un aizēno dzīvokli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks aug uz Baznīcas ielas 18 zemes, un šā koka apzāģēšanu jāorganizē zemes īpašniekam.

Informēt, ka kļava, kas aizēno Bāriņu ielas 16 dzīvokļus, aug uz Baznīcas ielas 18 zemes un šī koka apzāģēšanu jāorganizē zemesgabala īpašniekiem.

13.#
Par grāvju tīrīšanu Zaļās birzs rajonā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot Zaļās birzs teritoriju, kur paredzēta grāvju tīrīšana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Skrundas ielas rajonā, kur plānots veikt grāvju tīrīšanu, nepieciešams izcirst krūmus un atsevišķus kokus, kas traucē ūdens noteci.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt krūmu un koku ciršanu Zaļās birzs rajonā, lai nodrošinātu grāvju darbību.

14.#
Par krūmiem Tīklu ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt kokus un krūmus, kas aug zemesgabalā Tīklu ielā 15, garāžu kooperatīva “Liepājas volga” teritorijā un bojā ēkas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt teritorijā saaugušos koku sējeņus. Likvidējama kalstošā, galotņotā apse. Koks iztrupējis, daļēji zaudējis mizu, potenciāli bīstams.

Atļaut garāžas kooperatīvam “Liepājas volga” organizēt koku sējeņu un galotņotās apses, kas aug Tīklu ielā 15, likvidāciju.

15.#
Par ozolu Kungu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot ozolu, kas aug Kungu ielā, jo saņemtas sūdzības, ka uz automašīnām krīt kalstoši zari.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemesgabala Zivju iela 10/12 un Kungu ielas sarkanās līnijas robežas aug ozols. Kokam nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana.

Informēt zemesgabala Zivju ielā 10/12 īpašniekus un SIA “Komunālā pārvalde” par nepieciešamību sakopt vainagu ozolam, kas aug Kungu ielā uz robežas ar īpašumu Zivju ielā 10/12.

16.#
Par Rožu laukumu 1/4
Apstādījumu uzraudzības komisija tiek informēta, ka 2014.gada 17.februārī Liepājas pilsētas Būvvalde ir apkopojusi tirdzniecības centra “Rožu galerija” būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Būvniecības iecerei gala ziņojumā norādīts, ka atbalstu izteikušas 137 personas, bet būvniecības ieceri noraida 263 personas.

Pēc tirdzniecības centra “Rožu galerija”, Rožu laukumā 1/4, Liepājā, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, pasūtītājam vai projektētājam komisijā jāiesniedz iesniegums un būvvaldē akceptēta ģenerālplāna skice ar likvidējamiem kokiem un vietām, kur paredzēti kompensējošie stādījumi, norādot kompensējošo stādījumu apjomu un specifikāciju (kokaugu sugu, stāda izmēru). Pēc materiālu saņemšanas jautājumu par koku ciršanu komisijā skatīt atkārtoti, lai noteiktu zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu Rožu laukumā 1/4. Komisijas noteikto zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu jāsamaksā līdz būvatļaujas saņemšanai.

1.Lūgt SIA “K IDEA” komisijā iesniegt tirdzniecības centra “Rožu galerija”, Rožu laukumā 1/4, Liepājā, būvvaldē akceptēto ģenerālplāna skici ar likvidējamiem kokiem un vietām, kur paredzēti kompensējošie stādījumi, norādot kompensējošo stādījumu specifikāciju, zaudējumu atlīdzības noteikšanai.

2.Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz minēto materiālu saņemšanai.