Piektdien, 22.augustā, SIA "Liepājas RAS" poligonā "Ķīvītes" notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme saistībā ar atļauju piesārņojošo darbību veikšanai.

Kā portālu informēja "Liepājas RAS" sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze,  sabiedriskā apspriešana notiks saskaņā ar   2010.gada 30. novembra MK noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

Esošās A kategorijas atļaujas termiņš (2014. gada 27. augusts) tuvojas beigām un, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, ir sagatavots jauns iesniegums, kas iesniegts Valsts vides dienestā.

SIA"Liepājas RAS" apsaimniekotā poligona "Ķīvītes" ietilpība ir 1,8 miljoni tonnu atkritumu, līdz ar to, atbilstoši likumam “Par piesārņojumu", atkritumu poligons, kas var uzņemt vairāk kā 50 tonnas atkritumu dienā, atbilst A kategorijas piesārņojošai darbībai un tam ir nepieciešama speciāla atļauja.

Saskaņā ar likumdošanu, pirms atļaujas veikt A kategorijas piesārņojošās darbības, attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem ir iespēja uzdot savus jautājumus,  paust viedokli par poligona līdzšinējo darbību, tādēļ arī tiek rīkota sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kas notiks SIA "Liepājas RAS", notiks šā gada 22.augustā, pulksten 15.00, uzņēmuma birojā "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

"Liepājas RAS" pārstāvis uzsver, ka vārdu salikums "piesārņojošas darbības" nenozīmē nekādus ārkārtas draudus apkārtējai videi, vai to, ka uzņēmums darbosies savādāk kā iepriekšējos gadus. "Piesārņojošas darbības" nozīmē visu to, ar ko atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam ir jānodarbojas ikdienā – atkritumu apglabāšana, to priekšapstrāde, azbestu saturošu atkritumu novietne, sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšana.

Poligonā darbojas modernas attīrīšanas iekārtas, tiek savākta biogāze un ražota elektroenerģija, piesārņojuma līmenis tiek stingri uzraudzīts, regulāri tiek veikts vides monitorings, lai piesārņojums nenokļūtu  gruntsūdeņos un apkārtējā vidē.