30. aprīlī Liepājas SEZ pārvalde noslēdz projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi", kas tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" ietvaros ar mērķi samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, īstenošanu.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis: "Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai Liepājas ostas, bet arī pilsētas un reģiona vides kvalitātes uzlabošanā, kur katrs no kanāla vides izņemtais vēsturiski piesārņoto nogulumu kubikmetrs samazina piesārņojošo vielu iespējamo nokļūšanu Baltijas jūras vidē. Liepājas SEZ pārvalde arī pēc projekta īstenošanas noslēgšanas turpinās ne tikai uzraudzīt, bet iespēju robežās uzlabot Karostas kanāla vides stāvokli. Atsevišķa pateicība ir jāizsaka projekta partneriem, kuri sniedza nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot starptautiskās pieredzes pārnesi un uzlabojot sabiedrības izpratni par Karostas kanāla vēsturiskā piesārņojuma sanācijas darbu īstenošanu."

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, projekta īstenošanas gaitā Liepājas SEZ pārvalde sadarbojās ar projekta partneriem – Norvēģijas Ūdens izpētes institūtu (NIVA) un biedrību "Baltijas krasti", kuri nodrošināja šādas kompetences:
• Norvēģijas Ūdens izpētes institūts (NIVA) bija atbildīgs par Norvēģijas pieredzes, kas ir saistīta ar piesārņotu ūdenstilpņu sanāciju, pārnesi un izmantošanu Liepājas ostas Karostas kanāla vēsturiskā piesārņojuma attīrīšanai;
• Biedrība "Baltijas krasti" nodrošināja projekta sabiedrības informēšanas aktivitāšu īstenošanu.


Projekta ietvaros laika posmā no 2021. gada 1. augusta ir īstenotas šādas aktivitātes:
• Karostas kanāla sanācijas darbi, kuru ietvaros no gultnes tika izņemti 145 tūkstoši kubikmetru vēsturiski piesārņotu nogulumu, kuri satur 298 tonnas bīstamo ķīmisko vielu un tika pārvietoti uz kanāla piesārņoto nogulumu deponēšanas vietu;
• Ilgtspējīga Karostas kanāla monitoringa tīkla izveide;
• Trīs pieredzes apmaiņas pasākumi ar Norvēģijas Ūdens izpētes institūta (NIVA) speciālistiem, t.sk. par sanācijas projektu īstenošanu piesārņotā jūras vidē, piesārņoto vietu apsaimniekošanu un jūras piesārņojuma vides riska novērtēšanu;
• Trīs sabiedrības informēšanas kampaņas par iespējamo piesārņojuma ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, t.sk. starptautiskā konference par klimata pārmaiņu ietekmes riskiem uz vēsturiskā piesārņojuma izplatīšanos un Baltijas jūras vides kvalitāti, semināri par Liepājas Karostas kanāla piesārņojuma ietekmi uz Ventas upju baseina apgabalu un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, par piesārņojošo vielu apsaimniekošanu un samazināšanu, un, piesārņojuma ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kultūrvēsturiskā informācijas diena, kā arī informatīvu video un drukāto materiālu sagatavošana.  

Strādājam kopā zaļai Eiropai!
Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 737 722,26 eiro, no kurām 4 027 063,92 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.