Izstrādāts lokālplānojums un saistošie noteikumi par zemesgabalu Klaipēdas ielā 138, Liepājā, kas paredz šo ekskluzīvo teritoriju netālu no pludmales attīstīt kā jaunu dzīvojamo rajonu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Ceturtdien, 16.marta Liepājas valstspilsētas attīstības komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par Klaipēdas ielas 138 zemesgabala lokālplānojumu, kas groza esošo Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu konkrētajam zemesgabalam, paredzot šo teritoriju atvēlēt jaunu mājokļu būvniecībai. Saistībā ar to, ka Liepājā pietrūkst labas kvalitātes dzīvojamās platības, jaunu dzīvojamo rajonu attīstība ir stratēģiski nozīmīgs lēmums. Liepāja ir aktīva pilsēta ar ambicioziem attīstības plāniem, tai skaitā jaunu attīstības projektu realizācijā ar mērķi radīt jaunas darbavietas, līdz ar to paredzot arī jaunu dzīvojamo platību nodrošināšanu un dzīvojamo rajonu attīstību.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā.

"Arī uzņēmēji kā vienu no problēmām, kas bremzē attīstību, nosauc labas kvalitātes mājokļu trūkumu pilsētā. Šajā kontekstā jāuzsver tieši kvalitāte – kvalitatīvi dzīvokļi īpašā lokācijā var dot iespēju iekustināt patlaban stagnējošo mājokļu tirgu. Esošās apbūves atjaunošana un renovācija var būt viens risinājums, bet nepieciešams arī plašāks mērogs. Klaipēdas ielas rajons ar savu ekskluzīvo novietojumu tuvu jūrai ir Latvijas mērogā unikāla vieta, tāpēc šis lokālplānojums nosaka tā rezervējumu tieši dzīvojamai un ne citām funkcijām, kā tas bija līdz šim," atzina Liepājas valstspilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.

Plānojums ietver teritoriju pie pilsētas dienvidu robežas starp Pērkones kanālu un Baltijas jūru 25,4 hektāru platībā. Zemesgabals robežojas ar Vētru ielu ziemeļos un pilsētas robežu dienvidos, tā vidusdaļā atrodas fortifikācijas būve – Liepājas cietokšņa baterija Nr. 8 jeb Dienvidu forti. No agrāk viengabalainā zonējuma detalizēti izdalīti vairāki, ņemot vērā blakus esošo apbūvi, apkārtējās dabas vērtības un līdz šim izstrādātos plānošanas dokumentus.

Lielākā daļa no plānojuma teritorijas atvēlēta mājokļu attīstības funkcijai – dzīvošanai atvēlēti zemesgabala dienvidi un daļa no ziemeļiem. Ziemeļu daļā paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve – pie Klaipēdas ielas nosakot ēku maksimālo atļauto augstumu līdz deviņiem stāviem, pakāpeniski uz jūras pusi pārejot līdz piecu stāvu apbūvei. Savukārt dienvidos paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve līdz trīs stāvu augstumam. Plānojuma centrālā daļa atvēlēta atpūtai, apstādījumiem un rekreācijai.

Tāpat plānojumā detalizēti izstrādāti teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, nosakot apbūves izvietojuma zonas, apbūves blīvumu un augstumu, kā arī izstrādāta vienota publiskā struktūra (gājēju un velosipēdu ceļi, ielas un inženiertīkli) ar apkārtējo teritoriju.

Gala lēmumu par lokālplānojuma apstiprināšanu deputāti pieņems nākamajā domes sēdē, kas norisināsies 23. martā.

Iepazīties ar teritorijas funkcionālo zonējumu un galvenajām izmantošanas iespējām var šeit: faili.liepaja.lv/2023/03/Funkcionalais_zonejums_030323.pdf