Ir apkopoti un izvērtēti būvniecības ieceres "Veselības veicināšanas centrs Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā" publiskās apspriešanas rezultāti un tajā izteiktie viedokļi. Kopumā saņemti 202 iedzīvotāju vērtējumi, no kuriem būvniecības ieceri atbalsta 83% jeb 168 iedzīvotāji, savukārt ieceri neatbalsta 17% jeb 34 apspriešanas dalībnieki, portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Uz papildu jautājumu, kā iecerētā būvniecība ietekmēs iedzīvotājus, 86 atbildēs norādīts, ka tas ietekmēs pozitīvi, 84 atbildēs norādīts, ka neietekmēs, bet 32 atbildēs norādīts – ietekmēs negatīvi.

Atgādinām, ka Liepājas būvvaldē saņemts būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā objektam "Veselības veicināšanas centrs Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā", kas izstrādāts uz metu konkursā 1. vietas ieguvušā darba konceptuālā risinājuma pamata, kuru par labāko atzina žūrijas komisija starp deviņiem iesniegtajiem darbiem, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju izteikto vērtējumu par konkursa darbiem. Saistībā ar būvprojekta atkāpēm no noteiktajiem apbūves rādītājiem, tika organizēta būvniecības ieceres publiskā apspriešana, aicinot vēlreiz iedzīvotājus izteikt viedokli par šī projekta attīstību.

"Ļoti novērtēju liepājnieku aktivitāti un izteiktos viedokļus saistībā ar Liepājai tik nozīmīgu būvniecības projektu. Viennozīmīgi secināms, ka liepājniekiem rūp sava vide un saprotams, ka esošajā stāvoklī pilsētai tik nozīmīgs objekts kā peldiestāde nevar palikt. Tās attīstība beidzot ir iespējama, bet prasa arī lielus ieguldījumus, lai atjaunotu šo kultūrvēsturisko vērtību. Vienlaikus saprotama arī uzņēmēja interese, lai iecere būtu ekonomiski pamatota. Tādēļ ir ļoti būtiski uzklausīt iedzīvotāju bažas, tās izdiskutēt, izskaidrot un nonākt pie iespējami labākā kompromisa. Lai gan projekta iespējama realizēšana aizņems vēl vairākus gadus, jau šobrīd ir skaidri ieguvumi gan pilsētai, gan iedzīvotājiem – mūsdienīga un sakopta vide, kas veicinās ne tikai tūrisma nozari, bet visas pilsētas ekonomiku kopumā. Izvērtējot izteiktos par un pret argumentus, tos paredzēts izskatīt, lemjot par būvatļaujas izdošanu, tostarp iespējamu papildu nosacījumu iekļaušanu būvatļaujā, pamatojoties uz saņemtajiem iedzīvotāju viedokļiem," apspriešanas rezultātu rezumē Liepājas pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.  

Būvvaldes speciālistiem izvērtējot iedzīvotāju izteiktos izvērstos viedokļus, 83% respondentu jeb 168 iedzīvotāji, kuri atbalsta būvniecības ieceres realizēšanu, kā galvenos argumentus norādījuši ekonomiskos ieguvumus (stimuls pilsētas ekonomiskajai attīstībai, jaunas darba vietas), tūrisma nozares veicināšanu (kurortoloģijas tradīciju atjaunošana, veselības veicināšanas un atpūtas pakalpojumu klāsta paplašināšana, tūristu piesaiste visa gada garumā), kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu (vēsturiskās Peldu iestādes ēkas saglabāšana un atjaunošana), vides sakārtošanu (degradētas teritorijas sakopšana, mūsdienīgs arhitektonisks risinājums, jaunās ieceres iekļaušanās plānotajā vietā) u. c.

Starp 17% jeb 34 viedokļiem, kuri neatbalsta būvniecības ieceri, lielākoties iedzīvotāji ir pret jaunās būves augstumu, tās arhitektonisko veidolu, kā arī autostāvvietas būvniecību veselības veicināšanas centra vajadzībām. Tāpat argumentos pret būvniecības ieceri norādīta ietekme uz Liepājas pilsētas vēsturisko apbūvi, apkārtnē esošajiem apstādījumiem, zaļo zonu un infrastruktūru, metu konkursa un publiskās apspriešanas procesa neatbilstībām u. c.

Pēc veiktās publiskās apspriešanas viedokļu izvērtēšanas būvvaldes speciālisti secināja, ka negatīvās atsauksmes satur kritiku par Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasību neievērošanu, taču norādāms, ka publiskā apspriešana tika noteikta tieši saistībā ar būves augstuma palielināšanu. Savukārt par būves arhitektonisko kvalitāti ir lēmusi metu konkursa žūrijas komisija, kopumā vērtējot deviņus konkursā iesniegtos darbus, kā arī metu darbu apspriešanā iesaistot iedzīvotājus. Vērtējams, ka dažu sabiedrības pārstāvju izteiktā kritika par neesošu augstvērtīgo kvalitāti nav samērojama ar pārējo respondentu pretējo viedokli, kas tostarp pamatots žūrijas atzinumā par būves kvalitāti. Attiecībā uz argumentiem par autostāvlaukuma izbūvi un satiksmes intensitātes palielināšanos, norādāms, ka tiek meklēts un risināts kompromisa variants, lai pie veselības veicināšanas centra būtiski nepalielinātos transporta satiksme, tādējādi mazinot tiešo ietekmi uz parka teritoriju.

Pārskats par visiem publiskajā apspriešanā izteiktajiem viedokļiem publicēts un apskatāms pašvaldības mājaslapā.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, no 2023. gada 4. oktobra līdz 31. oktobrim norisinājās būvniecības ieceres "Veselības veicināšanas centrs Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā" publiskā apspriešana un 19. oktobrī tika organizēta tās prezentācijas sanāksme.

Esošie pašvaldības noteiktie apbūves rādītāji pieļauj ēku būvniecību līdz divu stāvu augstumam. Atbilstoši Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 48. punktam atkāpes no noteiktajiem apbūves rādītājiem atļautas atsevišķos gadījumos, kad augstvērtīgs arhitektūras risinājums iegūts atklātā arhitektūras konkursā un būvniecības iecere ir atbalstīta, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus.

Kā norāda projekta attīstītāji – būvniecības iecere paredz veselības veicināšanas centra būvniecību, kas būs Baltijā modernākais spa centrs. Savukārt peldu iestādes vēsturiskās ēkas atjaunošana un pārbūve, kā arī nepieciešamās autostāvvietas izvietojums tiek izstrādāti atsevišķos būvprojektos.

Būvniecības ierosinātājs: UAB "Liepojos kopos". Meta konkursa darba autors: pilnsabiedrība "ZGT". Pasūtītāja izvēlētais būvniecības ieceres izstrādātājs: SIA "K IDEA", būvprojekta vadītājs – Andris Kokins.