Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) ir konceptuāli atbalstījusi 14 koku, kas aug Baznīcas ielā 7 un 9, Skolas ielā un Skolas ielā 7A un 9, nociršanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lēmums pieņemts, izvērtējot koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību, teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā un atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, kā arī izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus.

AUK neiebilst pret trīs bērzu, septiņu parasto kļavu, vienas vīksnas, vienas gobas un vēl divu nokaltušu koku ciršanu.

Būvprojektā, kura dēļ notika koku publiskā apspriešana, nosauktajos zemesgabalos ir paredzēti kompensējoši jaunu koku, krūmu un ziemciešu stādījumi, bruģakmens seguma izbūve un apgaismojuma ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve.
Minētie koki nav īpaši aizsargājami un nav kādas īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne. Koki neatrodas arī īpaši aizsargājamā teritorijā. Lai gan minētie koki ir ainaviski un ekoloģiski vērtīgi, tie ir plaši izplatītu sugu pārstāvji un nav izcili šo sugu indivīdi.

Četras kļavas aug ēku tiešā tuvumā, bojājot jumtus, fasādes un pamatus. Divas kļavas dalās vairākās asīs ar šaurām žāklēm starp tām, kas var atlūzt, tāpēc uzskatāmas par nepiemērotiem apstādījumiem autostāvvietā, jo var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un transporta līdzekļiem.
AUK secinājusi, ka nav tālredzīgi saglabāt trīs bērzus – līdzšinējā pieredze liecina, ka bērzi slikti pārcieš sakņu bojājumus, apbēršanu un gruntsūdens līmeņa izmaiņas, kādas rodas, veicot apjomīgus būvdarbus, kas plānoti pārbūvējamajā teritorijā.

Bez tam trīs koki atrodas plānoto brauktuvju un stāvvietu vietā. Lai maksimāli izmantotu teritoriju paredzētajam mērķim un ievērotu standartus, šo koku saglabāšana nav lietderīga, ja turklāt ir paredzēti jauni stādījumi tiem piemērotās vietās, vērtējusi AUK.

Lai gan cērtamie koki atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr. 7436) teritorijā, to ciršanai neiebilst arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
No 22. septembra līdz 1.oktobrim notika publiskā apspriešana, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 7A un 9 augošu koku ciršanu.

Apspriešanā viedokli kopumā izteicis 31 respondents, no kuriem viens atbalsta, 26 neatbalsta un četri daļēji atbalsta plānoto koku nociršanu. Publiskās apspriešanas rezultāti šajā gadījumā nebija izšķirošs kritērijs, jo iepriekš izklāstītie apstākļi un secinājumi nepārprotami pamato AUK lēmumu.

Respondents, kurš atzīmējis, ka ieceri atbalsta, norāda, ka šīs teritorijas sakopšana un savešana kārtībā jau sen bija vajadzīga. Apsveicama ir kompensējamo koku iestādīšana.

Publiskās apspriešanas dalībnieki, kuri nepiekrīt koku nociršanai, pauduši, ka "jāsargā katrs koks", "koku ciršanu neatbalstu, jo principā neatbalstu stāvvietas izveidi šajā vietā", "kokus ir jāatstāj un jāatrod veids, kā tos iekļaut, neiznīcinot to sakņu sistēmu", "koku nomaiņa jāveic pakāpeniski, tādejādi pilsēta būs apzaļumota, skaista, nevis plika" un "tas vairs nav izturami, cik Jūs kokus Liepājā esat nocirtuši, kur vien es staigāju, visur ir celmi, tās ir šausmas" un līdzīgus viedokļus.

Publiskā apspriešana notika saistībā ar SIA "Global Project" gatavoto būvniecības ieceri "Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums, Liepājā", ko pasūtījusi pašvaldība.

Būvprojekta ietvaros ir plānots pārbūvēt un atjaunot Skolas ielas segumu no Teātra ielas līdz Kārļa Zāles laukumam, izbūvēt nepieciešamos inženiertīklus un autostāvvietu uz pašvaldībai piederošajiem zemesgabaliem Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 9 un 7A.

Līdz ar projekta īstenošanu tiks izveidotas labiekārtotas autostāvvietas pilsētas centrā, ko izmantos arī Liepājas tēātra apmeklētāji, un projekts būtiski uzlabos pilsētas vidi, nodrošinot gājēju, velosipēdistu un transporta organizētu kustību.

Vienlaikus būvprojekta teritorijā tiek saglabāti lielie, augstvērtīgie koki.

Būvvalde jau ir izsniegusi būvatļauju, akceptējusi būvprojektu "Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums Liepājā" un Attīstības pārvalde to nosūtījusi ES līdzfinansējuma saņemšanai.