Portāls ir saņēmis Apstādījumu uzraudzības komisijas 7.oktobra sēdes protokolu. Piedāvājam iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem.      

Protokolu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Jūrmalas ielā 8.
2.Par koku apzāģēšanu pie mājas Bārtas ielā 5.
3.Par ozola apzāģēšanu pie Kandavas ielas 5.
4.Par liepām pie Zirņu ielas 118A.
5.Par kļavas nozāģēšanu Jaunā ielā 6.
6.Par bērza nozāģēšanu Esperanto ielā 2/8.
7.Par oša nozāģēšanu pie Celmu ielas 2.
8.Par kokiem Piltenes ielā 5A.
9.Par 5 koku nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 40.
10.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Slimnīcas ielā 9.
11.Par liepas un bērza nozāģēšanu pie Pasta ielas 24.
12.Par bīstamu un nokaltušu koku nozāģēšanu kapsētās.
13.Par zaru apzāģēšanu liepai Dzelzceļnieku ielā 1.
14.Par kokiem Vētru ielā.

1.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Jūrmalas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija telefoniski ir saņēmusi dzīvojamās mājas Jūrmalas ielā 8 iedzīvotājas sūdzību, ka pie mājas augošās zirgkastaņas zari sitas logos, apdraudot to drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa aug pretim dzīvojamai mājai ielas daļā un tai ir nepieciešama zaru īsināšana un vainaga sakopšana. Ieteicams sakopt vainagus arī pārējām zirgkastaņām Jūrmalas ielā.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepciju 2016.-2019.gadam, Jūrmalas ielas koku kopšana paredzēta 2016.gada rudenī/2017.gada ziemā.

Pieņemt zināšanai, ka P/I "Komunālā pārvalde" veiks vainaga sakopšanu zirgkastaņai, kas aug pie dzīvojamās mājas Jūrmalas ielā 8, atbilstoši Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepcijai 2016.-2019.gadam.

2.Par koku apzāģēšanu pie mājas Bārtas ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi anonīmu telefona zvanu, ar lūgumu apsekot koku pie īpašuma Bārtas ielā 5, jo tā zari traucē pārvietoties pa ietvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka īpašumā Bārtas ielā 5 aug liels vītols, kura zari ir noliekušies pāri žogam uz ietves pusi un traucē gājēju pārvietošanos, kā arī var radīt bīstamību diennakts tumšajā laikā.

Lūgt īpašuma Bārtas ielā 5 īpašniekus veikt zaru īsināšanu un vainaga sakopšanu vītolam, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.

3.Par ozola apzāģēšanu pie Kandavas ielas 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja ozola apzāģēšanai Kandavas ielā 5, sakarā ar mājas pārbūvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie mājas ielas daļā aug ozols, kura zari skar rekonstruējamās ēkas 2. stāvu, kas traucē būvniecības darbu turpināšanai.

Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" iekļaut 2016./2017.gadu rudens/ziemas periodā ielas koku kopšanas darbu plānā vainaga apzāģēšanu ozolam Kandavas ielā, pie dzīvojamās mājas Nr. 5, ņemot vērā pieejamo finansējumu.

4.Par liepām pie Zirņu ielas 118A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt vienu no liepām, kas aug pie mājas Zirņu ielā 118A, jo ir aizdomas par tās bojāeju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie mājas aug trīs liepas, no kurām vienai ir pāragri nobirušas lapas galotnes daļā. Trupe vai citas koka bojājuma pazīmes nav konstatētas. Koks ir atkārtoti jāapseko nākamā gada pavasarī, lai konstatētu, vai koks ir dzīvotspējīgs.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2017.gada pavasarim (maijs, jūnijs).

5.Par kļavas nozāģēšanu Jaunā ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA Firma "AHA" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug pie veikala ēkas Jaunā ielā 6, jo tā apdraud ēkas drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava ir novecojusi, ar nokaltušu galotni un aug ļoti tuvu ēkas fasādei, kā arī bojā tās pamatus. Koka likvidācija ir pieļaujama.

Atļaut SIA Firma "AHA" likvidēt kalstošu kļavu, kas aug pie veikala ēkas Jaunā ielā 6, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koku ciršanu.

6.Par bērza nozāģēšanu Esperanto ielā 2/8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Cirkle K Latvia" iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju nozāģēt daļēji nokaltušu bērzu pie degvielas uzpildes stacijas Esperanto ielā 2/8, Liepājā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka degvielas uzpildes stacijas teritorijā atrodas daļēji nokaltis liels bērzs, kura likvidēšana ir pieļaujama.

Atļaut SIA "Cirkle K Latvia" organizēt kalstoša bērza likvidēšanu Esperanto ielā 2/8, Liepājā, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

7.Par oša nozāģēšanu pie Celmu ielas 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pašvaldības administrācijas izpilddirektora rezolūciju uz Celmu ielas mājas Nr.2 iedzīvotāju iesnieguma, kurā lūgts rast iespēju nocirst koku, kas traucē operatīvā transporta piekļuvei dzīvojamai mājai Celmu ielā 2. Koks aug piebraucamā ceļa vidū, kā arī tā saknes ceļ augšā trotuāru. Pretējā pusē ir jau nocirsts koks, taču palicis celms, kurš traucē piebraukšanai pie mājas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nav īstenots 2015.gadā plānotais teritorijas labiekārtošanas projekts, kurā bija paredzēts likvidēt novecojušu osi un divstumbru liepu. Par šo koku likvidāciju Apstādījumu uzraudzības komisija bija lēmusi 2015.gada 16.februāra sēdē (protokols Nr.4) un devusi piekrišanu mājas apsaimniekotājam šo koku nozāģēšanai.

Ņemot vērā, ka novecojušais osis un traucējošais nocirstās liepas celms atrodas pašvaldībai piederošā zemesgabalā, P/I "Komunālā pārvalde", ņemot vērā pieejamo finansējumu koku kopšanai, būtu jāorganizē oša nociršana un koku celmu likvidēšanu.

Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" organizēt oša nociršanu un 2 koku celmu nofrēzēšanu, kas atrodas pašvaldības zemesgabalā pie nama Celmu ielā 2.

8.Par kokiem Piltenes ielā 5A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" iesniegumu, kurā lūgta atļauja trīs papeļu un vienas liepas vainagu sakopšanai un nokaltušo zaru zāģēšanai zemesgabalā Piltenes ielā 5A, pamatojoties uz blakus esošās mājas iedzīvotāju iesnieguma.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā tuvu viena otrai saaugušas trīs papeles un liepa. Papelēm ir maza ainaviskā vērtība, un tās ieteicams likvidēt, lai atbrīvotu vietu vērtīgākām koku sugām, savukārt liepai nepieciešams pacelt un sakopt vainagu, darbu veikšanai pieaicinot sertificētu, profesionālu kokkopi.

1. Atļaut VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" organizēt vainaga sakošanu liepai, kas aug zemesgabalā Piltenes ielā 5A, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.
2. Rekomendēt VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" organizēt 3 papeļu likvidēšanu, kas aug Piltenes ielā 5A.

9.Par 5 koku nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 40
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst kokus garāžas kooperatīvā "Tosmare-1" Ģenerāļa Baloža ielā 40, sakarā ar to, ka koki aug tuvu garāžu pamatiem un bojā tos.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka garāžu teritorijā aug daudz dažādu koku sugu un likvidēšanai paredzētie 5 koki, kas aug tuvu garāžām (1 bērzs, 2 kļavas un 2 ozoli ar stumbru apkārtmēru 1,90m un 1,20m). Bērzs ir novecojis, bet kļavas ieaugušas pašizsējā. Šie koki ir mazvērtīgi, un ieteicama to likvidācija. Ozoli ir spēcīgi augoši, ainaviski un vērtīgi koki, bet aug tuvu garāžām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Viena ozola stumbra diametrs ir 60 cm, otra – 38cm. Zaudējumu atlīdzība par šo koku likvidēšanu ir 44,62 eiro un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula:
(60cm+38cm): 0,702804 x 2 x 0.1 x 2 x 0.8 x 1 = 44.62

Atļaut organizēt 5 koku, kas aug Ģenerāļa Baloža ielā 40, nozāģēšanu, pirms tam Liepājas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējuma atlīdzību eiro 44,62 apmērā, par divu ozolu likvidāciju.

10.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Slimnīcas ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt daļēji nokaltušu bērzu pie daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas ielā 9. Iesniegumam pievienotas fotofiksācijas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā bērza nozāģēšanu atbalsta 52% dzīvokļu īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aug vairāki bēri, no kuriem viens ir daļēji nokaltis, tā likvidēšana ir pieļaujama.

Atļaut nama apsaimniekotājam likvidēt kalstošu bērzu, kas aug pie dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 9, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju.

11.Par liepas un bērza nozāģēšanu pie Pasta ielas 24
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu pie dzīvojamās mājas Pasta ielā 24. Koki atrodas uz ielas braucamās daļas, ļoti tuvu ēkai, zari bojā ēkas fasādi un traucē logu atvēršanu, aizsedzot dienasgaismu. Iesniedzējs piedāvā kompensēt dabai radītos zaudējumus, iestādot jaunus kokus kādā citā tiem piemērotā vietā pilsētā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepu un bērzu, kas aug pie nama Pasta ielā 24 uz ielas brauktuves nav lietderīgi apzāģēt, jo liepa atrodas pārāk tuvu ēkai, bet bērzs ir vecs un slikti pacieš apzāģēšanu. Pirms pāris gadiem liepai tika veikta vainaga pacelšana, viena stumbra daļas nozāģēšana un vainaga kopšana, lai nodrošinātu gājēju un transporta kustību, un koku zari nebojātu mājas fasādi, taču dienasgaismas iekļūšanu dzīvokļos tas nenodrošina.

1.Atļaut organizēt liepas un bērza likvidēšanu, kas aug pie dzīvojamās mājas Pasta ielā 24, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koka nociršanu.
2.Informēt, ka, lai kompensētu zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā, ir iespēja organizēt jaunu koku stādīšanu, piemēram, Brīvības ielā pie t/c "Rietumu centrs", iepriekš konsultējoties ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti Margaritu Teivāni (tālr.: 63404723; e-pasts: margarita.teivane@bv.liepaja.lv) par atbilstošāko koku sugu izvēli.

12.Par bīstamu un nokaltušu koku nozāģēšanu kapsētās
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi P/I "Liepājas Kapsētu pārvalde" iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt nokaltušos un bīstamos kokus Liepājas kapsētās.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Centrālajā kapsētā (Klaipēdas ielā 83) ir pilnībā nokaltusi goba, Līvu kapsētā (Cenkones ielā 18/20) atrodas 3 kalstošas kļavas, kuras kļuvušas nenoturīgas un bīstamas, bet Vecā kapsētā (Kaiju ielā 31) ir daļēji nokaltusi liepa, kura arī ir bīstama.

Atļaut P/I "Liepājas Kapsētu pārvalde" organizēt:

1)nokaltušas gobas, kas atrodas Klaipēdas ielā 83, Centrālajā kapsētā, likvidēšanu;
2)3 kalstošu un bīstamu kļavu, kas atrodas Cenkones ielā 18/20 Līvu kapsētā, likvidēšanu;
3)kalstošas liepas, kas atrodas Kaiju ielā 31 Vecā kapsētā, likvidēšanu.

13.Par zaru apzāģēšanu liepai Dzelzceļnieku ielā 1
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja lūgumu apzāģēt zarus liepai pie tramvaja pieturas Dzelzceļnieku ielā 1, jo tās apakšējie zari rada bīstamas situācijas diennakts tumšajā laikā, pārvietojoties pa ietvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai nepieciešama vainaga pacelšana.

Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" iekļaut liepas, kas aug pie mājas Dzelzceļnieku ielā 1, vainaga sakopšanu 2016./2017.gada ielas koku kopšanas darbu plānā.

14.Par kokiem Vētru ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Evolution Road" iesniegumu, kurā lūgts saskaņot koku likvidāciju būvprojektā "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā". Iesniegumam pievienota skice, kurā paredzēts likvidēt 33 kokus, kuri atrodas uz šo ielu projektētās brauktuves vai ietves.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka ieceres īstenošanai nepieciešams izcirst 14 papeles, 1 pīlādzi, 7 kļavas, 2 bērzus, 1 osi, 6 vītolu pudurus un 2 augļu kokus. Visi likvidējamie koki uzskatāmi par mazvērtīgiem un nevērtīgiem ar zemu ainavisko vērtību. Papelēm nokaltušas zaru galotnes, koki noveco. Dažām papelēm nokaltušas, nolūzušas vai nozāģētas galotnes, kas šos kokus padara par potenciāli bīstamiem. Nav saprotams, kādēļ projekta ietvaros ir saglabātas 8 papeles, kas aug Vētru ielas sarkanās līnijas robežās starp esošo celiņu un projektēto ietvi, kā arī 2 lielas papeles pie projektētā auto stāvlaukuma.

Ierosinu, izstrādājot šo projektu, paredzēt papeļu likvidāciju un to vietā ierīkot jaunus koku stādījumus. Arī biotopu eksperts 2015.gada 30.jūlijā apsekojot blakus esošo teritoriju, kas paredzēta kempinga izbūvei, atzinumā norādījis, ka nepieciešama papeļu izciršana.

Nav pieļaujama introducēto koku un krūmu un lakstaugu izmantošana. Apstādījumos izmantojamas tikai vietējās koku, krūmu un lakstaugu sugas, kas raksturīgas sausieņu mežu biotopam.

1.Konceptuāli atbalstīt SIA "Evolution Road" izstrādāto projekta skici "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā", kas paredz 33 koku likvidāciju.
2.Rekomendēt SIA "Evolution Road" projektā "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā" paredzēt arī 11 saglabāto papeļu likvidāciju, to vietā paredzot jaunus koku stādījumus. Apstādījumiem neizmantot agresīvas un piejūras zonai neatbilstošas koku un krūmu sugas.