Šīs nedēļas sākumā noslēdzās izsoles zemesgabalam Klaipēdas ielā 138 pirmā kārta par perspektīvo objektu izvietojuma vizualizāciju. Savu pieteikumu iesniedzis viens pretendents, kurš ir izvērtēts un atzīts par atbilstošu izsoles noteikumiem, portāls irliepaja.lv uzzināja pašvaldībā.


Martā uzņēmēji tika aicināti piedalīties nomas tiesību izsolē daļai no teritorijas Klaipēdas ielā 138 (divi zemesgabali 10 190 m2 platībā), kas atrodas Vētru ielas pusē un kurā paredzēta tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošana, novietojot tajā īslaicīgas lietošanas būves.


Izsoles veids bija rakstiska izsole ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi divās kārtās. Pirmajā kārtā, atbilstoši izsoles noteikumos noteiktajiem īpašajiem apbūves noteikumiem, tika vērtētas izsoles dalībnieku iesniegtās perspektīvā objektu izvietojuma vizualizācijas. Savukārt izsoles otrajā kārtā, kas varētu sekot jau tuvākajās nedēļās, tiks izsolīta nomas tiesības maksa.


Dalību izsolē turpinās pretendents, kas pieteicies pirmajā kārtā. Lai izsole būtu notikusi, pretendentam jāpiedalās izsolē un jānosola vismaz viens solis. Izsoles otrās kārtas sākumcena ir noteikta 3100 eiro gadā. Izsoles solis 100 eiro. Lēmums būs arī jāapstiprina Liepājas pilsētas domes sēdē.


Uzņēmējam tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietas ierīkošanā būs jāizpilda nosacījumi, kas paredz vismaz septiņu jaunu darba vietu radīšanu un nefinanšu investīcijas vismaz 200 000 eiro apmērā pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.


Paralēli tam pašvaldība izsludināja Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursu 2023. gadam, aicinot komersantus pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai savu ideju īstenošanai. Pieteikties konkursam varēja līdz 24. aprīlim.


Konkurss ir noslēdzies, komisija ir izvērtējusi pieteikumus un sniegs savu vērtējumu un priekšlikumu finansējuma sadalei 11. maija komiteju sēdēs, bet konkursa rezultātu apstiprināšana notiks 17. maija domes sēdē.


2023. gada konkursā tika aicināti pieteikties komersanti, kuru projekti veicina jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, kas veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību; rada jaunas darba vietas vai palielina esošo darbinieku ienākumus; veicina Liepājas komersantu ražoto produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību; veicina starpnozaru sadarbības projektu īstenošanu.


Ņemot vērā faktu, ka pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas Savienības fondu līdzekļus degradētas teritorijas revitalizācijai Vētru ielā/Klaipēdas ielā 138, pielāgojot šo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, pašvaldība komersantus īpaši aicināja realizēt savas ieceres šajā teritorijā, šim mērķim paredzot atbalsta līdzfinansējumu līdz 50 000 eiro.


Kopumā MVK projektu konkursa žūrijas priekšlikums ir atbalstīt 14 uzņēmēju projektus par kopējo summu 100 000 eiro. Sadaļā par uzņēmējdarbības vides attīstību Vētru ielā/Klaipēdas 138 saņemts viens pieteikums, kuru komisija izskatīja un atbalstīja, paredzot maksimālo līdzfinansējumu 50 000 eiro ar nosacījumu, ka uzņēmējs piedalījies nomas tiesību izsolē un iesniedz noslēgtu nomas līgumu.


Lēmums vēl jāizskata pašvaldības komitejās un jāapstiprina domes sēdē.