Šodien Liepājas pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par pirmsskolas izglītības iestādes "Prātnieks" dibināšanu. Iestāde atrodas Koku ielā 10 un tiks atvērta vasaras sākumā, tajā tiks nodrošināta vieta 214 izglītojamajiem 11 grupās vecumā no 1,5 – 7 gadiem, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Pagājušajā nedēļā par iestādes dibināšanu un tās nosaukumu vienbalsīgi nolēma pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras komiteja un šodien tika pieņemts Domes lēmums. Pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma izvēlē tika iesaistīta arī sabiedrība, no 15. – 22. janvārim tika rīkota elektroniska aptauja, aicinot iesūtīt savu piedāvājumu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumam. Komisija izskatīja un apkopoja variantus,  izvirzīja trīs pirmsskolas izglītības nosaukumus un nodeva tos balsošanai no 28. janvāra līdz 3.februārim. Balsošanai tika izveidota elektroniska aptauja un saskaņā ar apkopotajiem rezultātiem visvairāk balsis ieguva nosaukums "Prātnieks".

Pirmsskolas izglītības iestādes vadību un pārvaldību nodrošinās vadītājs uz kura amata vietu tiks izsludināts konkurss 22.februārī. Savukārt pedagoģiskā darba vadību nodrošinās vadītāja vietnieks izglītības jomā un 25 pedagoģiskie darbinieki – 22 pirmsskolas skolotāji, kas piesaistīti konkrētām grupām; 2 mūzikas skolotāji; 1 sporta skolotājs. Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo personības izaugsmei, kā arī nodrošinātu iekļaujošās izglītības principu īstenošanu, iestādē strādās atbalsta personāls – logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa. Katrai grupai piesaistīts viens skolotāja palīgs. Saimnieciskos jautājumus pārraudzīs saimniecības vadītājs. Iestāde sadarbosies ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, nodrošinot ēdiena gatavošanu uz vietas iestādē.

Bērna un pieaugušā sadarbībai ir būtiska nozīme, tāpēc ir domāts par  telpu racionālu izmantošanu gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam, kurās ir vieta gan atpūtai, gan savstarpējai komunikācijai. Iestādes telpas ir piemērotas un atbilstoši iekārtotas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Telpu aprīkojums plānots praktisks un ērti pārvietojams, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu un iesaisti mācību vides veidošanā.

Papildus darbībai grupas telpās, bērni radoši izpaudīsies mūzikas studijā, ēdamzālē ne tikai ieturēs maltītes, bet varēs telpu izmantot arī mājturības prasmju apguvei, izzinās un gūs atbildes nodarbību telpās, kas paredzētas sarunām, pētījumiem un atklājumiem, kā arī ļausies kustību priekam plašā sporta un pasākumu telpā. Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo personības izaugsmei, kā arī nodrošinātu iekļaujošās izglītības principu īstenošanu, ar bērniem grupās un individuāli darbosies sociālais pedagogs.

Iestādes teritorija ir labiekārtota ar attīstošām rotaļu iekārtām un nojumēm rotaļnodarbību organizēšanai un dabas izzināšanai āra vidē. Iestādes telpu iekārtojums ir veidots arī atbilstoši "Skola 2030" vadlīnijām, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu patstāvīgās darbības nodrošināšanu, vide ir fiziski droša, attīstoša un daudzfunkcionāla.

Pirmsskolas izglītības iestādes izveide un ēkas atjaunošana Koku ielā 10 ir viens no lielākajiem un apjomīgākajiem investīciju projektiem, ko atbalstījusi pašvaldība, lai risinātu pieprasījumu un vietu trūkumu pirmskolas izglītības iestādēs. Projekta kopējās izmaksas  1,617 miljoni eiro.