Liepājas vispārizglītojošajās skolās 2023./2024. mācību gadu uzsāks 8090 skolēnu, no kuriem 770 skolēni skolas durvis vērs pirmo reizi. Visvairāk pirmās klases skolēnus uzņems Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola un Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola. Savukārt pirmsskolās šajā mācību gadā izglītosies 3697 audzēkņi.

Šodien svinīgajos pasākumos divām izglītības iestādēm – Liepājas pilsētas 5. vidusskolai un Liepājas Centra sākumskolai tiek piešķirts apbalvojums "Dzintara liepiņa" par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu dalību pētniecisko darbu konferencēs un valsts mēroga konkursos.

Šajā mācību gadā kā viena no prioritātēm būs mācību satura īstenošana valsts valodā. Izglītības iestādes veikušas priekšdarbus, lai mācību process uzsāktos veiksmīgi. Pedagogi jau pagājušā mācību gadā ir uzlabojuši savas latviešu valodas prasmes gan pašvaldības, gan valsts finansētos kursos. Tāpat valodas prasmes pilnveidojuši gan skolēni, gan viņu vecāki. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu kopumā, Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra speciālisti apzinājuši pedagogu profesionālās pilnveides nepieciešamību izglītības iestādēs, lai piedāvātu dažāda veida atbalsta pasākumus pedagogiem. Skolām un pirmskolām ir izveidojusies sadarbība ar Liepājas Universitāti un iestādēs strādās studenti, kas ir topošie pedagogi.

Tāpat būtisks jautājums ir droša mācību vide – izglītības iestādēs radīt tādus vides apstākļus, lai darba un mācību process būtu produktīvs un kvalitatīvs, kā arī veselībai nekaitīgs un drošs. Arī šajā mācību gadā turpināsies projekts "EMU skola", lai monitorētu skolēnu labbūtību izglītības iestādēs. Tāpat ir apzināts nepieciešamais izglītības iestāžu nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un sadarbībā ar pašvaldību tiek plānota Programma mācību līdzekļu nodrošinājumam visās izglītības iestādēs 2024.-2028. gadam.

Šogad Liepājas Raiņa 6.vidusskolā izveidota sporta klase, kurā mācības uzsāks 18 skolēni, kuri divas reizes nedēļā no rītiem dosies uz papildu treniņiem savā sporta veidā. Mācību klase veidota, apvienojot motivētus, sportiski ieinteresētus jauniešus no dažādiem sporta veidiem, nodrošināta profesionālu treneru individuāla pieeja katram sportistam, veselības uzraudzība, kā arī infrastruktūra un nepieciešamais inventārs.

Šajā gadā kā būtisks papildinājums pilsētas izglītības ekosistēmā ir jaunuzceltā pirmsskolas izglītības iestāde "Liedags", kura tiks atvērta 4.septembrī un nodrošinās iespēju izglītoties 144 audzēkņiem. Tāpat veikti dažādi vides uzlabošanas darbi – vislielākie ieguldījumi veikti Liepājas Raiņa 6. vidusskolas ieejas kāpņu sakārtošanai,  Liepājas pirmskolas izglītības iestādes "Mazulītis" pastaigu laukuma iekārtošanai pie Liepājas 8. vidusskolas un labiekārtošanas darbi vides pieejamības nodrošināšanai,  tāpat pirmskolas izglītības iestādes "Prātnieks" jumta remontam, pirmskolas izglītības iestādes "Rūķītis" elektroinstalāciju nomaiņai un pirmskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" sanitāro mezglu atjaunošanai. Tiks uzsākts projekts Ukstiņa ielas izglītības kvartāla attīstībai, kas nākotnē zem viena jumta apvienos bērnudārzu, skolu un Zinātnes un izglītības inovāciju centru. Tāpat turpināsim darbus pie jau esošo bērnudārzu labiekārtošanas.

Arī Zinātnes un izglītības inovāciju centrs papildinājis ekspozīciju klāstu, izstrādāts kvalitatīvs nodarbību saturs dabas un vides pētniecībā, izglītības tehnoloģijās un digitālajā ražošanā, tāpat skolēni kopā ar pedagogiem aicināti apmeklēt Zinātnes teātra priekšnesumus, kas ir radīti ar mērķi demonstrēt unikālu formu, kā mācīt kādu no dabaszinātņu tēmām.