Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Garnizonu kapsētas paplašināšanai un divu koku ciršanu saistībā ar Līvas kapsētas kapličas renovāciju.

Būvobjekts "Garnizonu kapsētas rekonstrukcija Liepājā" atrodas zemesgabalos Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B. Projekts paredz labiekārtot esošās kapsētas teritoriju, ierīkot publisko kapsētas zonu, uz kuru paredzēts pārcelt galveno ieeju un ierīkot automašīnu stāvlaukumu, jaunās kapsētas apbedījumu zonas un saimniecības zonu, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Garnizona kapsētas rekonstrukcijas 1. kārtas realizācijai nepieciešams nocirst 27 kokus, no tiem auto stāvlaukuma izbūvei 15 kokus, bet jauno apbedījumu ierīkošanai 12 kokus.

Pirms projekta izstrādes šajā teritorijā veikta koku dendroloģiskā inventarizācija. Projektētajā teritorijā paredzēts pakāpeniski, vairāku gadu laikā, likvidēt 127 dažādu sugu kokus: papeles, melnalkšņus, liepas, kļavas, bērzus, pīlādžus, vilkābeles, priedes, tūjas un augļu kokus, no kuriem 72 koki kvalificēti kā bīstami un ainavu degradējoši.

Savukārt būvobjektā "Līvas kapsētas kapličas renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā" paredzēts nocirst divus kokus – kļavu un osi, kas ieauguši ļoti tuvu vēsturiskai P.M. Berči projektētajai ēkai un to bojā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiks no 11. līdz 24. oktobrim, un izteikt viedokli par paredzēto koku ciršanu Garnizonu kapsētas rekonstrukcijai un Līvas kapsētas kapličas renovācijai.

Ar abu projektu materiāliem var iepazīties Liepājas domē, 1. stāvā.

Publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401, kā arī aizpildīt elektroniski pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība.

Aptaujas anketas var iesniegt līdz 24. oktobrim.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri vara saņemt Vides un veselības daļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv. Savukārt informāciju par Liepājas kapsētu projektiem iespējams saņemt pie pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" direktora Ulda Štelmakera; mob.tel.: 29404206)

Uzziņai:
"Garnizonu kapsētas rekonstrukcija Liepājā" projektētājs – SIA "BM-projekts".
Projekta pasūtītājs: pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde".
Projekta apraksts un Garnizonu kapsētas rekonstrukcijas plāns pieejams pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība.

"Līvas kapsētas kapličas renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā" projektētājs – SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs".
Projekta pasūtītājs: SIA "Komunālā pārvalde" un pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde".
Projekta apraksts un plāns pieejams pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība.