Kopā ar pagājušajā gadā neizmantoto naudu grants ielu asfaltēšanai šogad atvēlēti 353 414 eiro, taču par šo naudu plānots tikai pabeigt to, ko pērn neizdarīja.

Uz portāla jautājumu, vai šogad plānots asfaltēt jaunus grants ielu posmus vai tikai pabeigt pērn iesākto, saņēmām šādu Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla skaidrojumu:

"Šogad tāpat kā iepriekšējos gados ir plānota planēšana un profilēšana jeb vienā vārdā – greiderēšana, kā arī pretputekļu apstrāde vismaz divas reizes gadā. Grants ielu apstrādē ar pretputekļu materiālu ir jau kādus piecus gadus ilga pieredze. Tas ir viens no risinājumiem, kas pirms tam grants ielu uzturēšanā pilsētā nebija izmantots.

Šie regulārie uzturēšanas darbi notiks 90 grants ielu posmos, kas kopumā ir 31 km.

Līdzekļi ir plānoti ielu uzturēšanas budžetā – grants ielu uzturēšanai šogad atvēlēti 150 000 eiro, kas ir tāda pati summa kā iepriekšējā gadā.

Šogad plānots noasfaltēt šādus grants ielu posmus: Arnolda ielas divus posmus – no Dzintaru ielas līdz Uliha ielai un no Uliha ielas līdz Alejas ielai; arī Elizabetes ielas posmu no Ziemeļu ielas līdz Kviešu ielai.

Asfaltēšanas darbus turpmāk būtiski veikt pieminētajos 31 km grants ielu, taču tas ir ļoti liels apjoms, un runa ir par finanšu pieejamību. Taču pašvaldība līdz šim iespēju robežās ir meklējusi un meklē līdzekļus grants ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

Grants ielu asfaltēšana ir notikusi kopš 2008. gada – gan atsevišķu pašvaldības finansētu programmu ietvaros, gan izmantojot ES līdzekļus. Piemēram, par ES naudu noasfaltēti grants ielu posmi starp Ganību un Zirņu ielām. Grants ielu posmi ir pārbūvēti arī citu ES projektu ietvaros.

Laikā no 2012. līdz 2015. gadam tika īstenota atsevišķa programma, kad sistemātiski uzlabots grants ielu tehniskais stāvoklis 33 kilometru garumā. 2016. un 2017. gadā Komunālā pārvalde centās šīs ielas uzturēt tā, lai iespējami ilgi saglabātu pozitīvos ieguvumus no programmas ietvaros paveiktā.

2018. gadā atkal uzsākta grants segumu ielu asfaltēšana. Grants ielu asfaltēšanai tika piešķirti kopumā 200 000 eiro.

Par šo naudu tika plānots izbūvēt cieto segumu piecos grants ielu posmos. Darbi pagājušajā gadā ir pabeigti Pupu ielā, bet Dārza ielā darbi tiks pabeigti šogad.

Projektēšanas darbu aizkavēšanās, iepirkuma procedūru un finanšu sadārdzinājuma dēļ Arnolda ielā un Elizabetes ielā darbi netika uzsākti, taču, kā jau minēju, tie notiks šajā gadā.

Šajā gadā grants ielu asfaltēšanai attīstības budžetā, kas apstiprināts 21. marta domes sēdē, papildus piešķirti līdzekļi 200 000 eiro apmērā. Kopā ar pagājušajā gadā neizmantoto naudu, grants ielu asfaltēšanai ir atvēlēti 353 414 eiro".

Aktuālie dati par Liepājas ielām

Melnais segums – 166,322 km
Bruģakmens segums – 22,152 km
Cementbetona segums – 8,263 km
Grants (šķembu) segums – 44,888 km*
Bez seguma – 29,933 km

Kopā: 271,558 km

* ~31km (90 grants ielu posms) no visa kopgaruma ir ielas, kurās ir pastāvīga satiksme un kuras tiek regulāri uzturētas, pārējie ~14 km ir zemas intensitātes ielu posmi, vairumā gadījumu nelielas piebrauktuves īpašumiem vai atzari ar zemu satiksmes intensitāti, šajos posmos regulāri uzturēšanas darbi netiek plānoti, tos veic atkarībā no pieprasījuma vai faktiskās situācijas.