No 13. līdz 22.jūlijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par vienas liepas ciršanu sakarā ar Pļavu un Miera ielas pārbūvi posmā no Riepu līdz Rāvas ielai, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 22.jūlijam ikviens interesents var aizpildīt elektroniski šeit.

Anketa papīra formātā ir pieejama arī Liepājas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Peldu 5 un Rožu ielā 6. Taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lūgums anketu apmeklētāju pieņemšanas centros aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.
 
Likvidējamā liepa atrodas pie īpašuma Mierā ielā 26A, tās stumbra diametrs ir 40 cm. Koks atrodas zaļajā zonā blakus esošam elektrolīnijas stabam ar atsaiti. Elektrolīniju šī projekta ietvaros nav paredzēts mainīt, tādēļ ietve jāplāno ap stabu un atsaiti. Ietves izbūvei nepieciešams likvidēt koku.
 
Projekta izstrādātājs, SIA "CURRENT PLUS", ir vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu atļaut nocirst liepu, kā arī vēl vienu koku − papeli, kas aug būvprojekta teritorijā, Pļavu ielas sarkanajās līnijās, un arī traucē atbilstoši normatīvu prasībām īstenot pārbūves ieceri.
 
Apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK secināja, ka par liepu, kuras stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,47 m un kas aug zaļajā zonā starp Miera ielas brauktuvi un namīpašumu Miera ielā 26A, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu.
 
Turpretim, izvērtējot papeles situāciju dabā, tiek secināts, ka tās ciršanai nav nepieciešams rīkot publisko apspriešanu. Papeles vainags ir galotņots, stumbrā zara zāģējuma vietā ir plaši iztrupējis dobums, koks aug slīpi uz Pļavu ielas brauktuves pusi un atzīstams par potenciāli bīstamu.
 
Plānoto remontdarbu teritorijā ir izvietota arī planšete, kurā skatāma koka fotofiksācija un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.
 
Publiskās apspriešanas laikā liepa, par kuras nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, ir apzīmēta dabā, Miera ielā, posmā starp Pļavu ielu un Rāvas ielu, ar košas krāsas lentu.
 
Planšeti var aplūkot arī elektroniski šeit.