Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Zvērināta notāre AIJA BURBECKA paziņo:
JURIJ GOLUBEV, mēs, Ausma Roga–Dobele, Jānis Dobelis un Aija Kaģe, darām jums zināmu, ka 27.09.2021. noslēgts pirkuma līgums, ar kuru mēs pārdevām 5/8 domājamās daļas nekustamā īpašuma, kura adrese: Liepāja, Sūnu iela 5, īpašuma kadastra numurs 17000400375, par 18 000 euro. Piedāvājam jums, kā DMITRIJA GOLUBEVA, personas kods 061132–12366, mantiniekam un tiesību pārņēmējam, izmantot pirmpirkuma tiesības uz iepriekš minēto nekustamo īpašumu saskaņā ar noslēgtā pirkuma līgumu noteikumiem. Uzaicinām jūs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no publikācijas brīža, paziņot par to rakstveidā mums, Ausmai Rogai–Dobelei, adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 4–61, LV–3407, Jānim Dobelim, adrese: Liepāja, Cenkones iela 55–40, LV–3416, un Aijai Kaģei, adrese: Ķekavas novads, Baloži, Bērzu iela 7–53, LV–2112. Pirkuma līguma norakstu varat saņemt zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, LV–3401.

Paziņojums par SIA LSEZ "TRANSIT TERMINĀLS" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedrisko apspriešanu
SIA LSEZ "LSEZ TERMINĀLS" naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI11IB0051 tiek veikti grozījumi – plānots samazināt naftas un ķīmisko vielu un maisījumu pārkraušanas apjomu no 324 000 t/gadā uz 180 000 t/gadā, taču vienlaikus paplašināt pārkraujamo produktu sortimentu ar šādiem produktiem – ligroīns (pilna diapazona alkilāts) un citi ligroīnu grupas produkti, šķidrie pirolīzes produkti un produkti ar paaugstinātu benzola saturu, dīzeļdegviela un tās grupas produkti, petroleja, 2–etilheksanols, butilakrilāts, butilspirta destilācijas atlikumi, etanols, butanols, izobutanols, toluols, n–butilacetāts, terc–butilmetilēteris, tehniskais cikloheksanons, cikloheksāns, p–ksilols, terc–amil–metilēteris, dietilēna glikols, etilēnglikols, benzola rektifikācijas atlikumi, stirols, kumols, ogļūdeņražu frakcijas C5–C8, C6–C8, C8–C10, C10–C14, šķidrais naftas parafīns, frakcijas C10–C13 un C14–C17.
Saistībā ar izmaiņām objekta darbībā, tiek aktualizēts arī uzņēmuma Drošības pārskats, ar kuru var iepazīties līdz 11.11.2021., rakstot uz e–pastu: info@vidgeoserviss.lv vai zvanot pa tālr. 25182100.
Objekta īpašnieks un operators – SIA LSEZ "TRANSIT TERMINĀLS" (reģ. Nr. 42103052742), faktiskā atrašanās vieta – Jaunā ostmala 33/35, Liepāja, LV–3401 (termināla teritorija) un Atslēdznieku iela 43, Liepāja, LV–3401 (piestātnes Nr. 69 teritorija).
Saskaņā ar plānotajām izmaiņām, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde (VVD Kurzemes RVP) 19.10.2021. atzinumā Nr. 14.4/3722/KU/2021 nosaka uzņēmumam organizēt sabiedriskās apspriešanas procedūru, lai sabiedrībai tiktu dota iespēja izteikt viedokli par izmaiņām objekta darbībā. Tāpat Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 131–01.03.2016. "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" nosaka, ka saistībā ar Drošības pārskata aktualizēšanu jārīko publiskā apspriešana.
SIA LSEZ "TRANSIT TERMINĀLS" sabiedriskā apspriešana tiek organizēta MK noteikumu Nr.1082–30.11.2010. "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" III nodaļas noteiktajā kārtībā un MK noteikumu Nr. 131–01.03.2016. IX nodaļas noteiktajā kārtībā, ievērojot Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta prasības par sabiedrisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti).
Videoprezentācija par plānotajām izmaiņām ir pieejama mājaslapā www.vidgeoserviss.lv sadaļā "Paziņojumi".
B kategorijas piesārņojošās darbības Iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir pieejami Valsts vides dienesta mājas lapā: http://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par Iesniegumu, rakstīt uz e–pastu info@vidgeoserviss.lv vai zvanīt pa tālr. 25182100.
Sabiedriskā apspriešana notiks attālināti laika posmā no 11.11.2021. līdz 17.11.2021. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 11.11.2021. plkst. 17.00, rīkojot tiešsaistes videokonferenci. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespējams piedalīties, iepriekš piesakoties pa e–pastu: info@vidgeoserviss.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e–pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e–pasta adresi sanāksmes norises dienā. Tehniskos jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos sanāksmei, zvanīt pa tālr. 25182100.
Līdz 17.11.2021. interesentiem tiks nodrošināta iespēja uzdot jautājumus e–pastā: info@vidgeoserviss.lv un saņemt uz tiem atbildes rakstiski vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus.
Triju darba dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (līdz 24.11.2021.), sanāksmes protokols tiks nosūtīts Liepājas vaslstspilsētas pašvaldībai un VVD Kurzemes RVP, kur tas būs pieejams sabiedrībai. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā (līdz 01.12.2021.) iesniegt VVD Kurzemes RVP, pievienošanai protokolam, atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.
VVD Kurzemes RVP ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu objektam. VVD Kurzemes RVP adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV–3401; Dārzu iela 2, Ventspils, LV–3601; tālr. 63424826, 63626903; e–pasts: pasts@vvd.gov.lv.
Sabiedrība savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem rakstiski var iesniegt VVD Kurzemes RVP līdz 01.12.2021.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sanāksmē izskatītajiem jautājumiem saistībā ar Drošības pārskatu var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV–1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e–pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 01.12.2021.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.11.2021   
Reģistrācijas numurs: 50203357691
Firma: BAIDIAN SIA
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Liepāja, Apšu iela 15 - 6, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203357581
Firma: SIA AK PARTS
Pamatkapitāls: 1000 EUR
Adrese: Liepāja, Mežu iela 45 - 12, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203357153
Firma: SIA "LIEPAYA SHIPYARD"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Rojas iela 7 - 5, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203357990
Firma: Agro Pak SIA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 16 - 28, LV-3405

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Sandrai Grebežai piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Kārklu ielā 9–54. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 54 Liepājā, Kārklu ielā 9, 57,2 m² platībā, 572/49297 kopīpašuma domājamā daļa no daudzīvokļu mājas un zemes gabala. Piedzinējs – AS MC Finance, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A–6, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 12 000 EUR, izsoles sākumcena – 12 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 2.novembrī un noslēgsies 2021. gada 2.decembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 22.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1200,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA TRAČUKA, personas kods 230244–XXXXX, miršanas datums 23.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA TEREŠČENKO, personas kods 090933–XXXXX, miršanas datums 26.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INESE BERNŠTEINA, personas kods 041050–XXXXX, miršanas datums 24.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS GĪLIS, personas kods 210360–XXXXX, miršanas datums 18.11.2011.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS CVETKOVS, personas kods 260254–XXXXX, miršanas datums 16.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA ŠAPOVALOVA, personas kods 260541–XXXXX, miršanas datums 19.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA ERNA GURAUSKA, personas kods 020244–XXXXX, miršanas datums 29.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNS ŠURIKINS, personas kods 051238–XXXXX, miršanas datums 26.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE HEIDEMANE, personas kods 161034–XXXXX, miršanas datums 26.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 26.10.2022.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS MERTENS, personas kods 270141–XXXXX, miršanas datums 19.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69261121, SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret Arturu Gromovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam ARTURAM GROMOVAM, dzim. 1989.gada 30.aprīlī, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aija Pomerance rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2022.gada 21.janvārī. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsināta sprieduma gadījumā, pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesas Kuldīgā lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69373221, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā pret SVETLANU SUROVCEVU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai Svetlanai Surovcevai, pers. kods 010956–10818, bez deklarētas dzīvesvietas, ka minētā lieta tiks izskatīta 2022. gada 19. janvārī rakstveida procesā (t.i., bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Lietu izskatīs tiesnese A. Brīze. Atbildētājai Svetlanai Surovcevai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās civilprocesuālās tiesības, tai skaitā, tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Lietā pieņemto saīsināto spriedumu atbildētāja Svetlana Surovceva varēs saņemt 2022. gada 19. janvārī Kurzemes rajona tiesas kancelejā.