Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoļu, mantojumu, tiesu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.


Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13-NT2, Elektronisko izsoļu vietnē pārdod pirmajā labprātīgā izsolē tiesas ceļā Dmitrijam Solovjovam piederošo nekustamo īpašumu Rojas iela 7 - 103, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 4870, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4779 103.
Izsole notiek saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem: Nekustamā īpašuma sastāvs: Rojas iela 7 - 103, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 103 ar kopējo platību 49 kv.m un pie tā piederošajām 490/57556 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Liepājā, kadastra numurs 1700 902 4870, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4779 – 103, nekustamā īpašuma sastāvs precizēts zemesgrāmatas I daļas 1. iedaļas ierakstā Nr. 1.1.21.02.2006., žurnāla Nr. 300001364139 (turpmāk – Nekustamais īpašums).
Nekustama īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:
II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1.: "Noteikts aizliegums bez Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VOLCOM", reģistrācijas numurs 50203056301, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu sadalīt, ieķīlāt, atsavināt, izīrēt, iznomāt, patapināt un citā veidā apgrūtināt īpašumu, tā daļas vai piederumus ar trešo personu saistībām vai lietu tiesībām, pārdot un nojaukt īpašumā ietilpstošās ēkas un būves."
II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.2.; "Pamats: 2022. gada 16. augusta hipotēkas līgums Nr. 101543-KL."
II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 5.1.: "Noteikts aizliegums bez Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS HIPOTĒKA", reģistrācijas numurs 40103162565, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu sadalīt, ieķīlāt, atsavināt, izīrēt, iznomāt, patapināt, un citā veidā apgrūtināt īpašumu, tā daļas vai piederumus ar trešo personu saistībām vai lietu tiesībām, pārdot un nojaukt īpašumā esošās ēkas un būves."
II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 5.2.: "Pamats: 2022. gada 16. augusta hipotēkas līgums Nr. 101543-KL."
II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 6.1.: "Atzīme – vērsta 525,65 eiro piedziņa. Piedzinējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS", reģistrācijas numurs 42103004583."
II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 6.2.: "Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes 2024. gada 1. februāra nostiprinājuma lūgums (izpildu lietā Nr. 00088/002/2024) un Kurzemes rajona tiesas 2024. gada 3. janvāra izpildu raksts Nr. 07550576 lietā Nr. C69436523."
IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.1.: "Nostiprināta hipotēka. Kreditors: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLCOM", reģistrācijas numurs 50203056301. Summa 33 600,00 eiro."
IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.2.: "Pamats: 2020.gada 12.februāra aizdevuma līgums Nr. 12/02/2020, 2022. gada 16. augusta kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101543 un 2022. gada 16. augusta hipotēkas līgums Nr. 101543 – KL."
IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1.: "Nostiprināta hipotēka. Kreditors: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS HIPOTĒKA", reģistrācijas numurs 40103162565. Summa 33 600,00 eiro."
IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.2.: "Pamats: 2020. gada 12. februāra aizdevuma līgums Nr. 12/02/2020, 2022. gada 16. augusta kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101543 un 2022. gada 16. augusta hipotēkas līgums Nr. 101543 – KL."
Izsoles sākumcena – 27 000,00 eiro. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615. panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. Nekustamā īpašuma īpašnieks: DMITRIJS SOLOVJOVS, pers. kods 221271-XXXXX, nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:
6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;
6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611. panta otrā daļa);
6.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.
Nenotikušās izsoles sekas:
7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un kopīpašniekiem, kā arī apbūves tiesīgajiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.
7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3. punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.
7.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4. punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.
7.4. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, tīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas.
7.5. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā:
7.5.1. CPL 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;
7.5.2. valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; šo noteikumu 7.1 ., 7.2. vai 7.4. punktā noradīto summu; pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (CPL 631. panta trešā daļa) un ņemot vērā CPL 612. panta noteikumus.
7.6. Pēc šo noteikumu 7.5. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītajā, kopīpašnieka, apbūves tiesīgā vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (CPL 613. pants) un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
7.7. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole atbilstoši šādiem nosacījumiem:
7.7.1. otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus. Tomēr nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē;
7.7.2. ja otrā izsole nav notikusi un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašums paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama.
Nekustamā īpašuma īpašnieks – Dmitrijs Solovjovs. Piedzinējs – "Digital Investment MGMT", jur. adrese: Bukultu iela 11, Rīga. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 27 000 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000,00 eiro. Izsole sāksies 2024. gada 27. martā un noslēgsies 2024. gada 26. aprīlī pulksten 13.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 16. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2700 eiro, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA RENĀTE LOBOVA, personas kods 050542-XXXXX, miršanas datums 29.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249408.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBINA PONIBRATOVA, personas kods 080841-XXXXX, miršanas datums 18.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249391.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONIDS SĒLIETIS, personas kods 160344-XXXXX, miršanas datums 26.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249339.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA PĪLAINE, personas kods 050461-XXXXX, miršanas datums 08.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249340.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres prakses vietā 25.04.2024. pulksten 10. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMDOTA BILLERTE, personas kods 031145-XXXXX, miršanas datums 09.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249376.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2024. gada 26. aprīlī pulksten 12 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VINARTS KOLERTS, personas kods 060136-XXXXX, miršanas datums 27.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249330.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA PERLOVA, personas kods 130446-XXXXX, miršanas datums 03.03.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249304.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA TRUMPENIECE, personas kods 261239-XXXXX, miršanas datums 07.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249257.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS MEVŠA, personas kods 080366-XXXXX, miršanas datums 14.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 249272.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA MAKUŽE, personas kods 220346-XXXXX, miršanas datums 23.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247675.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina JURI FIĻIPOVU, dzim. 19XX. gada 19. jūnijā, deklarētā dzīvesvieta: 29 Lodge Road, Rugby, CV21 2TT, Lielbritānija, un EDGARU KROMANI, dzim. 19XX. gada 19. jūnijā, deklarētā dzīvesvieta: 116 Bridget Street, Rugby, CV21 2BU, Lielbritānija, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 8. augustā pulksten 11 Liepājā, Tiesu ielā 5, 22. tiesas sēžu zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C69 1952 23 "PlusPlus Baltic" OU prasībā pret Juri Fiļipovu un Edgaru Kromani par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistrs

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.03.2024.
Reģistrācijas numurs: 40008335164
Firma: Kurši 2010
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 26 - 43, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.03.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203548326
Firma: Mūsu izaugsme
Adrese: Spīdolas iela 13 - 1, Liepāja, LV-3402