Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS informē, ka, pretēji citu paustajam, "Liepājas autobusu parkā" tā nav parakstījusi koplīgumu.

AS "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs L. Krongorns masu medijos ir izteicies par noslēgto Darba koplīgumu uzņēmumā – "LAP darbinieku sociāli ekonomiskās intereses aizstāv uzņēmuma struktūrvienību sapulcēs izvirzīti darbinieku pārstāvji, kas ievēlēti atbilstoši Darba likumā (DL) norādītajām tiesību normām. Šie priekšstāvji pārstāv LAP darbinieku vairākumu un 2017. gada 28. jūnijā ar tiem ir noslēgts Darba koplīgums, kas viņiem ļauj realizēt DL noteiktās tiesības un pienākumus."

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS informē, ka, pretēji Darba likuma 18. panta pirmajai daļai [Darba koplīgumu uzņēmumā slēdz darba devējs un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, ja darbinieki nav apvienojušies arodbiedrībā], Darba koplīgums ir noslēgts ar darba devēja "izredzētajiem" darbinieku pārstāvjiem, un šo darba koplīgumu nav parakstījusi arodbiedrība LAKRS, kurā ir ap 80 biedru (autobusu vadītāju) no AS "Liepājas autobusu parks".

Noslēgtais Darba koplīgums neatbilst Darba likuma B daļas "Darba koplīgums" burtam un garam un neuzlabo darbinieku situāciju un intereses salīdzinājumā ar Darba likuma noteikto. Vienīgais, ko darba devējs ir izmantojis, tā teikt, "pievilināšanai", ir ēdināšanas izdevumu kompensēšana atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākumu likums" 8. pantā piecpadsmitajā daļā noteiktajam, un kura grozījuma iniciatores bija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sastāvā esošās arodbiedrības. Tāpat LAKRS informē, ka arī šobrīd tas strādā pie līdzīgiem priekšlikumiem par atvieglojumiem, piemēram, transporta izdevumu kompensēšana. Protams, tās ir sarunas ar valdību un Darba devēju konfederāciju, kā arī lēmuma pieņemšana Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP).

Faktiski noslēgtais Darba koplīgums ir rezultāts darba devēja rīcībai neskatīt arodbiedrības LAKRS iesniegto Darba koplīguma projektu pēc būtības, kas bija sagatavots pamatojoties un ņemot vērā darbinieku tiesības un intereses, tas arī netika apspriests sarunās, kā to nosaka Darba likuma noteikumi.

Šajā situācijā darba devēja rīcība ir pretlikumīga un sociāli bezatbildīga, kas sekmē cilvēku aizbraukšanu no valsts. Tāpat neizpratni rada neieinteresētība no AS "Liepājas autobusu parks" padomes, kurā ir Liepājas domes pārstāvji – Atis Deksnis un Ronalds Fricbergs.

Arodbiedrības LAKRS biedri – uzņēmuma darbinieki – vēlas tādu darba koplīgumu, kurš neaprobežotos tikai ar Darba likumu u.c. normatīvajiem aktiem, bet būtu labvēlīgāks un motivējošs gan pašam darbiniekam, gan uzņēmuma vadībai un sekmētu abu pušu labklājību, informē Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs Juris Kalniņš.