Portāls irliepaja.lv saņēmis divus atšķirīgus viedokļus par šoferu un Liepājas autobusu parka (LAP) nesaskaņām, iepazīstinām ar abiem – arodbiedrības (LAKRS) un LAP vadības.

Vispirms saņēmām AS "Liepājas Autobusu parks" valdes priekšsēdētāja Leonīda Krongorna viedokli par to, ka "LAKRS (Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība – irliepaja.lv) prasības ir šā brīža tirgus situācijai neatbilstošas".

Krongorna vēstījumā medijiem teikts:

"Mediju un publiskajā telpā izvirzītās arodbiedrības LAKRS prasības par 7,00 eiro stundas likmi visiem vadītājiem ir neadekvātas, neatbilstošas uzņēmuma iespējām un nozares situācijai.

LAP strādā konkrētā ekonomiskajā realitātē un iepirkumu summu ietvaros. Tas nozīmē, ka LAP ienākumu avots ir iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi. LAP finanšu iespējas ir mazāk atkarīgas no LAKRS prasībām, kas izteiktas bez pamatojuma, bet gan no valsts ekonomiskās situācijas, valsts stratēģijas transporta un pasažieru pārvadājumu jomās, no autoparka uzturēšanas un iegādes cenām, no degvielas cenu svārstībām, sezonalitātes, darbaspēka efektivitātes, publisko iepirkumu kritērijiem un daudziem citiem faktoriem.

Piešķirt visiem darbiniekiem minēto stundas likmi nav pareizi, jo pasažieru pārvadājumi ir dažādi, turklāt uz katru loti ir savs iepirkums par citu iepirkuma summu un prasībām, kas jāizpilda. LAP nodarbina lielu skaitu šoferu, kuru atbildība, godaprāts, spējas, u.c. profesionālās kvalitātes ir atšķirīgas. Tieši šo iemeslu dēļ šoferiem tiek noteikta pamata atlīdzības stundu likme, pie kuras tiek pieskaitītas piemaksas par papildu darbu un darba rezultātiem. Ja šāda atalgojuma sistēma LAKRS nešķiet pareiza, loģiska un motivējoša, tad LAP aicina sniegt detalizētus un racionālus apsvērumus, kāpēc šāda atlīdzības aprēķināšanas kārtība ir prettiesiska vai nepamatota.

Turklāt, ja valsts publisko iepirkumu nolikumos zemāko cenu izvirza kā procentuāli svarīgāko kritēriju, tad tas nevar neatsaukties uz iesniegtajiem piedāvājumiem un no tiem izrietošajām uzņēmuma finanšu iespējām. Pie zemākas līguma summas proporcionāli samazinās arī iespēja palielināt darbinieku algu fondu.

Diemžēl arī LAKRS līdz šim nav pārstāvējuši savus biedrus un iestājušies par viņu tiesībām tad, kad attiecīgajās valsts institūcijās tiek lemts par publisko iepirkumu budžetiem un nolikumu. Pēc notikušiem iepirkumiem, kas ir rezultējušies konkrētā līgumsummā un finanšu plūsmā uzņēmumos, kas šos iepirkumus ir uzvarējuši, mainīt spēles noteikumus vairs nav iespējams.

Jebkuram cilvēkam vēlmes un vajadzības var būt neierobežotas. Tas atsaucas arī uz vēlmēm par atalgojuma līmeni par darbu, ko šis cilvēks veic.Tomēr darba ņēmēji bieži maldīgi uzskata, ka uzņēmumiem arī finanšu līdzekļi ir neierobežoti un ikkatras darbinieku vēlmes tiem ir ne tikai pienākums, bet arī iespēja tūlītēji apmierināt. LAP labprāt maksātu lielākas algas jau tagad, bet daudzas lietas var sakārtot tikai pakāpeniski.

Vienlaikus LAP neatbalsta savstarpējās komunikācijas formu, ko ir izvēlējušies arodbiedrības pārstāvji. Starp LAP un tā darbiniekiem pagājušajā gadā bija noslēgts koplīgums, kas noteica LAP darbinieku papildu sociālās garantijas. Darba likums nosaka, ka vienpusēji koplīgumu mainīt nedrīkst. Diemžēl LAKRS jau pagājušajā gadā sevi apliecināja kā neuzticamu sadarbības partneri, kurš nav gatavs iziet uz racionālu dialogu un pildīt savas saistības, pretēji koplīguma nosacījumiem sarīkojot piketu, kas tiešā veidā pārkāpa Darba likuma tiesību normas. Šī LAKRS rīcība šobrīd ir pāraugusi reālos streika draudos, kuru rezultātā ekonomiskais kaitējums var tikt nodarīts gan uzņēmumam, gan arī pašiem darbiniekiem, kuru intereses tiek pārstāvētas.

LAP vēlas rast situācijai atbilstošu risinājumu saprātīga savstarpējā dialoga rezultātā. Uzņēmums katru gadu, plānojot savu budžetu, pārskata iespējas kā palielināt darbinieku atalgojumu, pilnā apmērā saglabājot citas sociālās garantijas, ko tas sniedz saviem darbiniekiem, piemēram, veselības apdrošināšanu, pabalstus noteiktās situācijās, iespēju par kvalitatīvi paveiktu darbu saņemt prēmiju. Un katru gadu iespēju robežās atalgojums arī tiek palielināts.

Uzņēmumā ieviestā prēmēšanas sistēma līdz šim ir strādājusi efektīvi, turklāt tai ir pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanas un darbinieku motivēšanas raksturs. Ikviens darbinieks kvalitatīvi un godprātīgi veicot savus darba pienākumus saņem piemaksas.

ATD (Autotransporta direkcijas – irliepaja.lv) Reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā 2021.–2030.gadam, kas izstrādāta sadarbībā ar auditorkompāniju "PriceWaterhouseCoopers", nosaka algu likmes 2025. – 2027. gadam 6,00 eiro apmērā, kamēr ATD minētais atalgojums šogad ir 4,42 eiro. Izvērtējot norādīto stundas likmes paaugstināšanas plānu, ir skaidrs, ka LAP savas saistības pret darbiniekiem jau šobrīd izpilda ievērojami lielākā apmērā, nekā paredz nozares uzraugs".

Būtiski iebildumi pret Krongorna sniegto skaidrojumu ir arodbiedrībai (LAKRS), kas to dēvē par "melīgu". Lūk, LAKRS valdes priekšsēdētāja Jura Kalniņa parakstītā atbilde Krongorna vēstījumam:

"Iepazīstoties ar AS "Liepājas autobusu parks" pausto viedokli, argumentāciju un sniegto melīgo informāciju, arodbiedrības LAKRS sniedz savu viedokli un informāciju:

1.Nevis arodbiedrība LAKRS izvirza prasības, bet gan paša uzņēmuma darbinieki, atbilstoši normatīvajiem aktiem – arodbiedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

Līdz ar to ir secināms, ka lielākā daļa uzņēmuma autobusu vadītāju ir neapmierināti ar atalgojumu, proti, garantēto darba algu un vairākām piemaksām, ar kurām manipulē darba devējs. Darbinieku prasību saturā nav tikai atalgojums, bet arī citi būtiski jautājumi, piemēram, apmācību apmaksa – atbilstoši Darba likumam 96. pantam nosūtīt darbiniekus uz apmācībām 95. koda atjaunošanai un paredzēt darba samaksu, kā to nosaka Darba likuma 74. panta trešā daļa. Diemžēl apmācības tiek apmaksātas, bet tajās pavadītais laiks netiek apmaksāts. Darbinieki ir spiesti ņemt atvaļinājumus.

2.Arodbiedrība LAKRS nekomentēs publiskajā telpā LAP aicinājumu sniegt detalizētus un racionālus apsvērumus, kāpēc šāda atlīdzības aprēķināšanas kārtība ir prettiesiska vai nepamatota. Iespējas to uzzināt LAP bija daudz – tika sūtīti vairāki aicinājumi uz tikšanos Rīgā, Bruņinieku ielā, taču LAP vadība nepārtraukti atteicās to darīt, lai gan Rīgā atrodas LAP filiāle.

Tikšanās reizē LAP negatīvā nostāja un kategoriska atbilde "NĒ" liedza konstruktīvu dialogu, tajā pašā laikā nepiedāvājot kompromisa variantu. Protams, var runāt par citādām likmēm un to apmēru, bet ir nepieciešamas sarunas, turklāt cienīgs darbs ietver arī cienīgus darba apstākļus, par kuriem LAP vadība atsakās runāt vispār.

3.Arodbiedrība LAKRS nav noslēgusi darba koplīgumu ar LAP. Turklāt LAP koplīgums bija formāls, kuru parakstīja darba devējam pietuvinātas personas – darbinieku pilnvarotie pārstāvji, neiedziļinoties koplīguma noslēgšanas mērķī un tā funkcijās: 1. – aizsardzības funkcija (aizsargā darbinieku kā ekonomiski vājāko pusi); 2. – izlīdzināt un novērst darba strīdu (miera funkcija); 3. – pārdalīt sociālo labklājību.

Tā kā arodbiedrībā LAKRS ir vērsušies daudzi LAP darbinieki, sūdzoties gan par darba koplīguma formālismu uzņēmumā, gan par atalgojumu, it īpaši, zemo garantēto darba algu, gan par attieksmi no vadības puses u.c., iesakām vadībai, lai tā pārdomā attieksmi pret darbiniekiem, jo dažkārt atalgojums var nebūt galvenais pretenziju avots, ja ir normāla vadības attieksme.

Atkārtoti norādām, ka jebkurā gadījumā var atrast kompromisu, bet šim procesam ir nepieciešamas sarunas, uz kurām LAP nav gatavs vai arī nevēlas. Pasažieru pārvadājumos liela atbildība gulstas uz autobusu vadītājiem, un šie darbinieki ir jāmotivē ne tikai ar prēmiju, bet arī ar garantēto darba algu. Turklāt šiem darbiniekiem ir ģimenes, kurām ir jāvelta laiks, diemžēl šāda laika nav, jo autobusa vadītāji, upurējot savu veselību un savu ģimeni, ir spiesti strādāt virsstundu darbu, lai būtu cienīga darba samaksa.

4.Apgalvojums: "Diemžēl arī LAKRS līdz šim nav pārstāvējuši savus biedrus un iestājušies par viņu tiesībām tad, kad attiecīgās valsts institūcijās tiek lemts par publisko iepirkumu budžetiem un nolikumu", nav patiess, jo arodbiedrība LAKRS nepārtraukti tikās ar satiksmes ministriem – gan bijušo (U. Auguli), gan ar tagadējo (T. Linkaiti), kā arī piedalās sanāksmēs ar VSIA "Autotransporta direkcija".

Divreiz gadā VSIA "Autotransporta direkcija" pārstāvji piedalās arodbiedrības LAKRS informatīvajā pasākumā, kurā tiek informēti arodbiedrības biedri/ autobusu vadītāji  par esošo situāciju pasažieru pārvadājumu nozarē u.c. jautājumiem, tajā skaitā arī par iepirkumu.

2018. gada 4. oktobrī notika protesta akcija – pikets pie Satiksmes ministrijas, un vismaz pēc šī piketa sākās dialogs ar VSIA "Autotransporta direkciju". Diemžēl arī tagad ministrijas un VSIA "Autotransporta direkcija" iestrādātā atalgojuma sistēma nav apmierinoša un atbalstāma, un līdz šim brīdim ir daudz jautājumu. Un, vai autobusu vadītāji pēc jaunā iepirkuma paliks Latvijā?!

5.LAP darbinieks masu medijos ir parādījis savu algas lapiņu, kurā skaidri un gaiši ir parādīta stundas tarifa likme – 2,56 eiro/ stundā, līdz ar to LAP apgalvojums, ka "LAP savas saistības pret darbiniekiem jau šobrīd izpilda ievērojami lielākā apmērā nekā paredz nozares uzraugs", ir aplams!

Šodien (20.maijā – irliepaja.lv)  tiek iesniegts streika pieteikums darba devējam, Valsts darba inspekcijai un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei".