Vasarā pieaug iedzīvotāju interese par gaisa dzesēšanas un ventilācijas iekārtu izvietošanu pie ēku fasādēm. Lai nerastos nesaskaņas ar kaimiņiem un finansiāli zaudējumi par nepareizu iekārtu uzstādīšanu, pilsētas Būvvalde atgādina par dažādu tehnoloģisko iekārtu, tostarp gaisa kondicionieru, izvietošanas nosacījumiem, portālam ziņo pilsētas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Pirmkārt, jāizvēlas piemērots iekārtas novietojums. Atbilstoši pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 123.1. punktam gaisa kondicionēšanas iekārtas, ventilācijas iekārtas un citas tehnoloģiskas konstrukcijas atļauts izvietot pie ēkas fasādes un uz ēkas jumta tā, lai tās nav pārredzamas no publiskās ārtelpas. Tas attiecas ne tikai uz ēkas fasādi, kas vērsta pret ielu, bet tostarp arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kas brīvi pieejami sabiedrībai.

Nākamais solis ir saskaņot ieceri ar nama apsaimniekotāju un kaimiņiem. Ja ēkai ir vairāk nekā viens īpašnieks, nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu (50% īpašnieku plus viena balss, ja vien lietošanas kārtība neparedz citādi; vai 100%, ja būve ir kopīpašumā), tostarp vēlams saņemt saskaņojumus no tuvāk esošo dzīvokļu īpašniekiem virs, zem un blakus izvietotajai iekārtai, kurus vistiešāk varētu skart iekārtu izvietojums, piemēram, ar skaņu, vibrāciju, apēnojumu vai kondensāta pilēšanu.

Ja tomēr nav iespējams iekārtu uzstādīt nepārredzamu no publiskās telpas un to iecerēts izvietot uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās fasādes, tas pieļaujams tikai saskaņā ar ēkas apsaimniekotāja pasūtītu/izstrādātu vienotu risinājumu visai ēkai, kas ir apstiprināts ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un saskaņots būvvaldē. Vienotajā risinājumā nosaka kondicionēšanas iekārtu vienotu izkārtojumu pie ēkas fasādes un konkrētu arhitektonisku risinājumu iekārtu nosedzošajam ietvaram. Atbilstoši vienotajam risinājumam dzīvokļa īpašniekam pirms iekārtas uzstādīšanas būvvaldē jāsaskaņo iesnieguma veidlapa ar skici par iekārtas izvietojumu.

Veidlapa pieejama pašvaldības vienotajā pieteikumu vietnē.


Gadījumos, ja rodas grūtības patstāvīgi izvērtēt, vai iecerētais izvietojums atbilst TIAN, ir iespējams konsultēties Liepājas pilsētas būvvaldē, lūdzot izskatīt iekārtas izvietojuma skici. Papildu jautājumiem un konsultācijām var sazināties ar būvvaldi, rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv vai zvanot: 63404725.

Plašāka informācija un veidlapas forma iekārtu izvietojuma skices saskaņošanai pieejama pašvaldības mājaslapā.