Lai nodrošinātu atbalstu sociālā riska jauniešiem, uzlabotu jauniešu sociālās funkcionēšanas spējas, veicinātu pozitīvas uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju, no 1. jūlija tiek paplašināts pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu klāsts, ieviešot jaunu sociālo pakalpojumu – mentora pakalpojumu jauniešiem, portālu informēja Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste.

Mentora atbalstu varēs saņemt jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 19. maijā pieņemtās izmaiņas Liepājas domes saistošajos noteikumos "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" nosaka šī pakalpojuma saņemšanas kārtību un ilgumu.

Mentora pakalpojuma mērķis ir nodrošināt atbalstu sociālā riska jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanai, veicinot pozitīvas uzvedības izmaiņas. Būt mentoram nozīmē būt labam draugam, kas spēj uzklausīt. Mentors nav skolotājs, sociālais darbinieks vai ģimenes loceklis. Jauniešiem, kas nonākuši grūtībās vai nesaņem atbalstu ģimenē, ir svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Sadarbības sākumā jaunietis kopīgi ar mentoru vienojas par sadarbības mērķiem, bet sadarbības noslēgumā veic sadarbības izvērtēšanu, vai sasniegti sākumā izvirzītie mērķi.


Galvenie mentora uzdevumi ir sekmēt pozitīvu jaunieša sociālo prasmju attīstību, sniegt jaunietim praktisku atbalstu ikdienas situācijās, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo integrāciju, mazinot sociālās atstumtības riskus un veicinot pozitīvu mijiedarbību starp dažādām jauniešu grupām, kā arī nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu utt. Programmas ilgums vienam jaunietim ir no trīs līdz pieciem mēnešiem 20 stundas mēnesī, taču pieredze rāda, ka ir jaunieši, kuriem atbalsts nepieciešams arī ilgāku laiku.


Lai izvērtētu, cik vajadzīgs ir šis pakalpojums jauniešiem, sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Attīstības platforma YOU+", kopš 2020. gada septembra tika īstenots izmēģinājumprojekts "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem". Apkopojot šī projekta rezultātus,  secināts, ka pilnvērtīga sadarbība izveidojās ar 56 jauniešiem, bet sadarbība ar 41 jaunieti sasniegusi iecerēto mērķi. Visvairāk atbalsts sniegts jauniešiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuru galvenās problēmas ir atkarības, problēmas mācībās un  socializēšanās spēju apgūšana.


Mentori sniedza atbalstu mācību procesa apguvē,  uzvedības traucējumu mazināšanā, sociālo funkciju atjaunošanā, mentālās veselības izaicinājumos, atkarību risku mazināšanā, organizējot pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanai u.c. Mentora atbalstu nodrošināja 14 jauniešu darbinieki no dažādām jauniešu organizācijām.


Kā uzsver projekta vadītāji, galvenie projekta ieguvumi ir tas, ka pilnveidotas jauniešu sociālās funkcionēšanas prasmes, mazināti atkarību riski, novērsti mentālās veselības traucējumi, uzlabotas sekmes skolā. Uzlabojušās arī jauniešu un vecāku savstarpējās attiecības, un ģimenēm veidojas lielāka  izpratne par pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas nozīmi bērnu dzīvē.


Projekta laikā tika identificētas problēmas un priekšlikumi, kā tās risināt ar starpinstitucionālās sadarbības stiprināšanu, vecāku iesaisti, papildus pakalpojumiem jauniešiem un vecākiem un preventīvu darbu ar jauniešiem jau bērna vecumā. Liepāja ir viena no Latvijas vietām, kur ir šāda pieredze mentoru darbā ar jauniešiem, un Liepājas "Attīstības platforma YOU+" tikko reģistrēta kā sociālo pakalpojumu sniedzējs arī Labklājības ministrijā .


Lai nodotu savu pieredzi tālāk, " Attīstības platforma YOU+"  no 17. līdz 19. jūnijam rīko jauno mentoru apmācību, uz kuru var pieteikties ikviens interesents līdz 10. jūnijam! Apmācības vadīs dzīves, karjeras un jauniešu izaugsmes koučs Inga Laugale, neformālās izglītības treneris Andris Kāposts personīgās attīstības asistents Dāvis Okmanis un personīgās efektivitātes trenere Ilze Rozīte.


Mentora pakalpojuma nodrošināšanai Sociālā dienesta 2022.gada budžetā ir plānoti līdzekļi  45 256 eiro apmērā, bet mentora pakalpojuma sniedzējs tiks noskaidrots šomēnes cenu aptaujā.