Aizvadītajā oktobra domes sēdē, balsojot par grozījumiem pilsētas budžetā, "par" nobalsoja valdošā koalīcija, kā arī opozīcijas līderis Jānis Vilnītis. Atturējās pārējie četri opozīcijas deputāti.

Kā portālam sacīja Vilnītis, viņš svārstījies, jo "vairāki mani priekšlikumi tika iekļauti un apsolīts arī par Sporta spēļu skolu". Tāpēc nobalsojis "par", bet skatīšoties, vai solītais papildu finansējums tikšot piešķirts. "Decembrī turēšu pie vārda..."

Kā domes sēdē sacīja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, budžets pildījies ar uzviju, tāpēc ir iespēja dažādām vajadzībām sadalīt 758 tūkstošus eiro. Vilnītis centās lobēt Sporta pārvaldes un Sporta spēļu skolas intereses, ko šajā reizē finanšu pārvaldnieks apsolīja apmierināt par 50%, otru pusi solot gada beigās, kad, domes priekšsēdētāja Ulda Seska vārdiem runājot, "būs skaidrāki cipari".

Deputāte Linda Matisone interesējās, kam konkrēti paredzēts tērēt 10 tūkstošus eiro, kas atvēlēti līdzdalībai festivālā "Staro Rīga". Uz šo jautājumu Fricbergs atbildēja, ka pērn bijušas "ļoti labas atsauksmes" par šo pašvaldības mārketinga pasākumu, tāpēc nolemts šogad to turpināt. Šajā reizē akcents tikšot likts uz jaunās koncertzāles reklamēšanu, skaidroja vicemērs Gunārs Ansiņš.

Deputāts Ģirts Kronbergs savukārt interesējās, kāpēc nekādi līdzekļi nav paredzēti, lai labotu Valsts kontroles norādītās kļūdas pašvaldības darbā. Fricbergs paslavēja deputātu, ka tas ierunājies par šo tēmu un paskaidroja, ka "tīri naudas līdzekļi tam nav nepieciešami", tomēr kļūdu novēršanai Finanšu pārvaldes kapacitāte esot nepietiekama, tāpēc pašvaldības nākamā gada budžetā noteikti būtu jāparedz viena jauna štata vieta.

Ar to arī debates par grozījumiem budžetā beidzās.

Kopumā, pēc Fricberga sacītā, budžets palielinājies par 7 miljoniem eiro, lielākā daļa šīs summas gan ir plānotās mērķdotācijas pedagogu algām (4,4 milj.eiro) un finansējums dažādiem Eiropas Savienības projektiem (1,5 milj.eiro).

Uzziņa
Par grozījumiem Liepājas pilsētas 2015.gada budžetā
Papildu ieņēmumi valsts transfertu maksājumiem 6 097 512 eiro apmērā, t.sk.pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 58 469 eiro, (projektam "Mana sociālā atbildība" – 1157 eiro, projektam "Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā" – 8756 eiro, projektam "Pārrobežu sadarbība ezeru ilgtspējīgai apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā" – 8 064 eiro, projektam "Pievilcīgas investīciju vides veidošana Liepājas un Klaipēdas izaugsmei "Invest to Grow"" – 21 794 eiro, projektam "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai" – 18 698 eiro).

Valsts budžeta mērķdotācijas 4 402 512 eiro, t.sk.
1 032 044 eiro – dotācija pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un speciālajām skolām;
2 636 568 eiro – mērķdotācija pašvaldību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai;
141 385 eiro – mērķdotācijas interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai;
267 632 eiro – mērķdotācija izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu atlīdzībai;
239 500 eiro – Labklājības ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai (Sociālajam dienestam);
7 000 eiro – Labklājības ministrijas mērķdotācija sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (Sociālais dienests);
1 235 eiro – mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai (Izglītības pārvalde);
77 148 eiro – sporta programmu pedagogu atlīdzībai.

Transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 1 600 228 eiro, t.sk.
1 240 124 eiro – projektam "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" izveide";
360 104 eiro – projektam " Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai",

Citi pašu ieņēmumi 36 303 eiro
Izglītības pārvaldei piešķirtā dotācija skolēnu ēdināšanai un naktsmītnēm Skolēnu dziesmu un deju svētkos.

Papildus ieņēmumi pašvaldības pamatbudžeta sadaļā 775 929 eiro:
650 000 eiro – nekustamā īpašuma nodokļa maksas papildus ieņēmumi;
10 000 eiro – azartspēļu nodokļa papildus ieņēmumi;
naudas sodi un sankcijas – eiro 22801, t.sk. – eiro 10 000 – papildu ieņēmumi par transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem;
68 304 eiro – ieņēmumi no pašvaldības īpašuma privatizācijas;
24 824 eiro – citi dažādi nenodokļu ieņēmumi, t.sk.
1300 eiro – 2014.gadā neapgūtā finansējuma atmaksa (nodibinājums "Sociālo vajadzību centrs "Klints"");
6007 eiro – BTA izmaksātā atlīdzības kompensācija par transporta triecienā bojātas luksofora konsoles remontu Brīvības un Sabiles ielu krustojumā
18 817 eiro – pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi.

Plānoti papildus ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 64  448 eiro.

Plānotas izmaiņas kredīta līdzekļu piesaistē eiro 622 517 apmērā; t.sk. papildus:
330  451 eiro – ieguldījumam SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5.kārtas īstenošanai";
485 249 eiro – projektam "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" izveide";
1 435 990 eiro – projekta "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" izveide" pabeigšanai;
216 068 eiro – projektam "Liepājas PII "Margrietiņa" ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Siļķu ielā 16a, Liepājā – būvniecības 1. un 1.d kārta"
Plānots kredīta līdzekļu samazinājums pēc faktiskās nepieciešamības par 1 845 241 eiro.

Plānoti papildus ieņēmumi un izdevumi īpašiem mērķiem plānoto līdzekļu budžetā par 116 769 eiro un ziedojumiem dāvinājumiem par 500 eiro.

Plānoti arī grozījumi apstiprinātā budžeta robežās.

No plānotajiem papildus nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā 758 622 eiro ir iespējams novirzīt neatliekamu projektu un pasākumu apmaksai: t.sk.
87 640 eiro – papildus finansējums sociālajiem pabalstiem;
18 085 eiro – apkures sistēmas pārbūvei PII "Delfīns";
25 368 eiro – pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai sakarā ar papildus grupiņu atvēršanu;
193 940 eiro – sporta pasākumu organizēšanai, sporta skolu aprīkojumam un uzturēšanas izdevumiem;
50 570 eiro – radio sistēmas iegādei Liepājas teātrim;
67 500 eiro – zinātnes centra "Zili brīnumi" izveidei Autoru ielā 4/6;
65 252 eiro – ugunsdzēsēju apmācībai un angāra iegādei SIA "Aviosabiedrība "Liepāja"";
42 000 eiro – pilsētas noformējumam Ziemassvētkos, dalībai gaismas festivālā "Staro Rīga";
101 925 eiro – pilsētas infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. elektrības pieslēgumam Beberliņos – 7127 eiroo, gājēju pārejas luksofora uzstādīšanai Zemnieku ielā pret bērnu rotaļu laukumu – 7016 eiro, ēkas Flotes ielā 3 nojaukšanai – 87 782 eiro.

Pašvaldības pamatbudžets kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 7 560 406 eiro t.sk. valsts mērķdotācijas palielinās par 6 097 512 eiro, pamatbudžeta daļa  palielinās par 1 398  446 eiro, maksas pakalpojumu izdevumi palielinās  par 64 448 eiro.