No nākamās pirmdienas, 8.jūnija, Liepājas pilsētas domes struktūrā tiek ieviestas izmaiņas, reorganizējot līdzšinējo Vides un veselības daļu, kā arī Attīstības pārvaldes struktūrvienības.

Lai pilnveidotu Attīstības pārvaldes darbu, nodalot stratēģiskās attīstības plānošanu no projektu ieviešanas, līdzšinējās Projektu nodaļas vietā tiek izveidota Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļa, kuru vadīs Linda Markus-Narvila, un Projektu ieviešanas nodaļa ar vadītāju Aigu Kļavenieci. Bez šīm divām nodaļām Attīstības pārvaldes struktūrā turpinās darboties arī Ekonomikas nodaļa, kuru, kā līdz šim, turpinās vadīt Arnis Vītols. Šādas izmaiņas nepieciešamas saistībā ar jauno kārtību ES fondu apguvē jaunajā plānošanas periodā, kas deviņām lielajām republikas pilsētām nosaka nepieciešamību pašām nodrošināt arī pilsētvides projektu iesniegumu atlasi. Lai to nodrošinātu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atzītai praksei, projektu plānošanā nepieciešams atsevišķi nodalīt izvērtēšanas un realizēšanas funkcijas. Izveidojot Attīstības pārvaldes ietvaros abas jaunās nodaļas, stratēģiskie plānošanas jautājumi un pilsētvides projektu iesniegumu atlase tiek nodalīta no projektu tiešas realizācijas un ieviešanas.

Ar nākamo nedēļu izmaiņas paredzētas arī līdzšinējā Vides un veselības daļā. Lai uzlabotu nevalstiskā sektora iesaisti un sabiedrības līdzdalību pašvaldības norisēs, kā arī saskaņotu darbību sabiedrisko projektu īstenošanā tiek izveidota jauna struktūrvienība – Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa. Jaunās struktūrvienības mērķis ir pārraudzīt veselības aprūpes un veselības veicināšanas politiku pilsētā, īstenot pasākumus vides aizsardzībā un dabas resursu racionālā izmantošanā, sekmējot arī nevalstiskā sektora darbību un sabiedrības līdzdalību. Struktūrvienību uzticēts vadīt Elīnai Tolmačovai, kas iepriekš pašvaldībā vadījusi dažādus ar vides un veselības jomām saistītus projektus. Jaunajā daļā darbosies arī Vides nodaļa, kuru uzticēts vadīt vides aizsardzības vecākajai speciālistei Dacei Liepniecei, kā arī Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa, kuru vadīs līdzšinējā Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zane Ģirne. Viņas vieta Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā pašlaik paliek vakanta un tai šobrīd tiek meklēts piemērotākais kandidāts. Ar vairākiem potenciālajiem kandidātiem notiek pārrunas, taču līdz jaunā Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja apstiprināšanai amata pienākumu izpilde uzticēta domes priekšsēdētāja padomniekam Andrejam Rjabcevam.

Strukturālās izmaiņas Liepājas pilsētas domē tiek veiktas esošo amatvienību skaita un atalgojuma fonda ietvaros, līdz ar to papildu finansējums nav nepieciešams.