Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 16.martā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam” aktualizēšanu. A.Ruperts
2. Par grozījumiem 2023. gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikumā “Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns” (2023. gada plāns). A.Jēkabsone
3. Par līguma slēgšanu ar SIA "Renewable energy solutions" par atjaunojamo energoresursu apgādes sistēmu priekšizpētes izstrādi energokopienu izveidei. K.Beihmanis
4. Par lokālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja. U.Kaugurs
5. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Sabiedrības integrācijas fondu. E.Tolmačova
6. Par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam "Liepājas ezers". R.Emsiņa
7. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku izsoli. D.Liepniece–Liepiņa
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas ūdens". D.Jēriņš
9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Liepājas Reģiona Tūrisma informācijas birojs” D.Jēriņš
10. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2023. gadam. A.Vītols
11. Par ielas nosaukuma piešķiršanu (Saulrieta iela). A.Vitāls
12. Par īpaša statusa noteikšanu kapsētas daļai. M.Plūksna
13. Par nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 55, Liepājā, atsavināšanu. I.Apinis
14. Par grozījumiem 2022. gada 18. augusta lēmumā Nr.318/12. M.Egmanis
15. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Klaipēdas ielā 138 (kadastra apzīmējums 1700 043 0084) daļas, nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
16. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemes vienību Slimnīcas ielā 2 un Ceriņu ielā 2, Liepājā daļām. M.Egmanis
17. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Ganību ielā 211, Liepājā. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Instruktoru ielā 20 daļas nomu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Ložmetējnieku ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ložmetējnieku ielā 10, daļas nomu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabalu Sila ielā 7 un Sila ielā 4 daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Sabiles ielā 9, 1/2 domājamās daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabalu Spīdolas ielā 49 un Jaunprojektētā ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
25. Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
26. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–17 atsavināšanu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–51 atsavināšanu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14–19 atsavināšanu. M.Egmanis
30. Par kopīpašuma domājamo daļu Klāva Ukstiņa ielā 33 atsavināšanu. M.Egmanis

 Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 16.martā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Sabiedrības integrācijas fondu. E.Tolmačova
2. Informatīvs ziņojums par projekta "Kurzeme visiem" un pasākuma "Deinstitucionalizācija" realizācijas gaitu. D.Mejere
3. Informatīvs ziņojums par izmēģinājumprojektu atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros.
D.Mejere

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 16.martā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. K.Niedre–Lathere
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja”. A.Tints
3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sporta nozarē Liepājā. A.Tints

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 16.martā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". K.Niedre–Lathere
2. Par projektu "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers"". R.Emsiņa
3. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku izsoli. D.Liepniece–Liepiņa
4. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
5. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2023. gadam. A.Vītols
6. Par aizņēmumu projekta "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" īstenošanai. E.Kalveniece
7. Par aizņēmumu projekta "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam (Pļavu iela)" īstenošanai. E.Kalveniece
8. Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam". E.Kalveniece
9. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā. M.Egmanis
10. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā. M.Egmanis
11. Par palīgkuģa "Ekologs" atsavināšanu. M.Egmanis
12. Par zemes vienības daļu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. M.Egmanis
13. Par nekustamā īpašuma Vecā ostmala 55, Liepājā atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–17 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–51 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14–19 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par kopīpašuma domājamo daļu Klāva Ukstiņa ielā 33 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–51 nosacīto cenu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15–9 nosacīto cenu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 51–35 nosacīto cenu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–52 nosacīto cenu. M.Egmanis
22. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsolei. M.Egmanis

Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš