Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11. aprīlī pulksten 10.30.


(Jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. A.Jēkabsone
2. Par grozījumiem 2022. gada 15. septembra saistošajos noteikumos Nr.18 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi". A.Robežnieks
3. Par Pilsoniskās sabiedrības veicināšanas komisijas nolikumu. E.Tolmačova
4. Par konceptuālu atbalstu. I.Apinis
5. Par nekustamo īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 30, Liepājā. I.Apinis
6. Par grozījumiem 2022. gada 18. augusta lēmumā Nr.318/12. I.Apinis
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Klaipēdas ielā 83 daļas (vieta Nr.1) – nomas tiesības izsoli. I.Apinis
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Klaipēdas ielā 83 daļas (vieta Nr.2) – nomas tiesības izsoli. I.Apinis
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Ģenerāļa Baloža ielā 37 daļas (vieta Nr.1) – nomas tiesības izsoli. I.Apinis
10. Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Ģenerāļa Baloža ielā 37 daļas (vieta Nr.2) – nomas tiesības izsole. I.Apinis
11. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu nomu. I.Apinis
12. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 daļas nomu. I.Apinis
13. Par zemesgabala Airītes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Airītes ielā 1A, daļas iznomāšanu. I.Apinis
14. Par zemesgabala Atmodas bulvārī, blakus nekustamajam īpašumam Atmodas bulvārī 11, daļas iznomāšanu. I.Apinis
15. Par zemesgabala Skrundas ielā 16 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
16. Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
17. Par zemesgabala Studentu rotas ielā 7A, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 17, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
18. Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes ielā 2, daļas nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. I.Apinis
19. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala domājamās daļas Tvaiku ielā 28, atsavināšanu I.Apinis
20. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-4 atsavināšanu. I.Apinis

Priekšsēdētāja vietnieks Modris Šveiduks


Liepājas pilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11. aprīlī pulksten 12.00.


1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības materiālo atbalstu audžuģimenei. D.Zeļģe
2. Par Pilsoniskās sabiedrības veicināšanas komisijas nolikumu. E.Tolmačova
3. Informatīvs ziņojums par Liepājas pašvaldības policijas darbu 2024. gada pirmajā ceturksnī. U.Novickis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11. aprīlī pulksten 13.00.


1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošajiem noteikumiem. I.Ekuze
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas saistošajiem noteikumiem. I.Ekuze
3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm kultūras nozarē. J.Jirgens

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11. aprīlī pulksten 14.00.


1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas saistošajiem noteikumiem. I.Ekuze
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošajiem noteikumiem. I.Ekuze
3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības materiālo atbalstu audžuģimenei. D.Zeļģe
4. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. A.Jēkabsone
5. Par aizņēmumu projekta "Liepājas latviešu biedrības nama jumta atjaunošana Rožu laukumā 5/6, Liepājā" īstenošanai. E.Kalveniece
6. Par projekta "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.-2027. gadam (Ālandes iela)" īstenošanu. E.Kalveniece
7. Par projekta "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.-2027. gadam (Ploču iela)" īstenošanu. E.Kalveniece
8. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-4 atsavināšanu. I.Apinis
9. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-71 nosacīto cenu. I.Apinis
10. Par dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 16-6 nosacīto cenu. I.Apinis
11. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Krūmu ielā 65 un Krūmu ielā 65A-13N. I.Apinis
12. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A piektajai izsolei. I.Apinis
13. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zemgales ielā 7 atkārtotai izsolei. I.Apinis
14. Par nekustamo īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 30, Liepājā. I.Apinis
15. Par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā. I.Apinis
16. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala domājamās daļas Tvaiku ielā 28, atsavināšanu. I.Apinis
17. Par piekrišanu atsavināšanai (Ģenerāļa Baloža iela 21-20). I.Apinis
18. Par piekrišanu atsavināšanai (Oskara Kalpaka iela 64-48). I.Apinis
19. Par piekrišanu atsavināšanai (Baznīcas iela 20A-11). I.Apinis
20. Par piekrišanu atsavināšanai (Mirdzas Ķempes iela 14-35). I.Apinis
21. Par piekrišanu atsavināšanai (Dārza iela 3-36). I.Apinis
22. Par zemes atsavināšanas tiesību Lielā ielā 2. I.Apinis
23. Par maiņu Jēkaba Janševska ielā 26, Liepājā. I.Apinis

Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš


Komitejas notiks:
10.30 Attīstības komiteja. Tiešsaistē skatāma ŠEIT.
12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja. Tiešsaistē skatāma ŠEIT.
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Tiešsaistē skatāma ŠEIT.
14.00 Finanšu komiteja. Tiešsaistē skatāma ŠEIT.