Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 6. jūnijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)


1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" darbību un projektu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2023. gadā apstiprināšanu. Annija Jēkabsone
2. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. Aksels Ruperts
3. Par projektu "Infrastruktūras izbūve reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības atbalstam Liepājā, 2.kārta" (O.Kalpaka iela). Ilze Jurkovska
4. Par projektu "Digitālas Liepājas ostas vēstures performances izveide Liepājas bākā". Sabīne Silva Spāģe
5. Par projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras paplašināšana Zirgu salā, Liepājā". Anete Bokuma
6. Par projektu "Digitālā dvīņa platformas izveide inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai". Linda Alksne
7. Par projektu "Ilgtspējīgas un ekoloģiskas vides attīstība Šauļu pilsētas un Liepājas valstspilsētas apkaimēs" (GREEN). Elīna Tolmačova
8. Par projektu "Digitālā jauniešu centra attīstība Klaipēdā un Liepājā". Elīna Tolmačova
9. Par projektu "NVO kapacitātes stiprināšana". Renāte Kleina
10. Par kuģošanas kārtību Liepājas ezerā.  Dace Liepniece-Liepiņa
11. Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 15. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi". Dace Liepniece-Liepiņa
12. Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā. Laura Vīva
13. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas Sabiedriskais transports" 2023. gada publisko pārskatu. Jānis Neimanis
14. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas Nodarbinātības projekti" 2023. gada publisko pārskatu. Vairis Šalms
15. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 11, atsavināšanu. Ingars Apinis
16. Par zemes vienības Liepājā Klaipēdas ielā 83 daļas (vieta Nr.1) zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ingars Apinis
17. Par zemes vienības Liepājā Zvejnieku alejā 2 daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ingars Apinis
18. Par zemes vienības Liepājā Klaipēdas ielā 83 daļas (vieta Nr.2) zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ingars Apinis
19. Par zemesgabala Slapjā ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. Ingars Apinis
20. Par nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29 daļām. Ingars Apinis
21. Par zemesgabala Mirdzas Ķempes ielā, pretī nekustamajam īpašumam Mirdzas Ķempes ielā 16A, daļas iznomāšanu. Ingars Apinis
22. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Lazaretes ielā 15, Liepājā. Ingars Apinis
23. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā. Ingars Apinis

Priekšsēdētājs Uldis Sesks


Liepājas pilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 6. jūnijā pulksten 12.00.


1. Par pabalsta mājokļa vides pielāgošanai saņemšanas kārtību. Dace Zeļģe
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Administratīvo komisiju un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju. Helvijs Valcis
3. Informatīvs ziņojums par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm. Dace Zeļģe
4. Informatīvs ziņojums par sociālo atbalstu Liepājas valstspilsētas pašvaldībā. Dace Zeļģe

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 6. jūnijā pulksten 13.00.


1. Par Liepājas pašvaldības simbolikas saistošajiem noteikumiem. Kristīna Balode
2. Par saistošo noteikumu "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" izdošanu. Inga Ekuze
3. Par sadarbības līguma slēgšanu. Inga Ekuze
4. Par projektu "Digitālā jauniešu centra attīstība Klaipēdā un Liepājā". Elīna Tolmačova
5. Par projektu "Ziemeļu un Baltijas valstu Eiropas kultūras galvaspilsētu komandu tikšanās" ("Meeting of the Nordic-Baltic European Capitals of Culture"). Inta Šoriņa
6. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm projekta "Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" īstenošanā. Inta Šoriņa

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 6. jūnijā pulksten 14.00.


1. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas Nodarbinātības projekti" 2023. gada publisko pārskatu. Vairis Šalms
2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas Sabiedriskais transports" 2023. gada publisko pārskatu. Jānis Neimanis
3. Par pabalsta mājokļa vides pielāgošanai saņemšanas kārtību. Dace Zeļģe
4. Par saistošo noteikumu "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" izdošanu. Inga Ekuze
5. Par Liepājas Kapsētu pārvaldes pakalpojumu maksu. Mairis Plūksna
6. Par projektu "Ziemeļu un Baltijas valstu Eiropas kultūras galvaspilsētu komandu tikšanās" ("Meeting of the Nordic-Baltic European Capitals of Culture"). Inta Šoriņa
7. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. Aksels Ruperts
8. Par projektu "Digitālā dvīņa platformas izveide inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai". Linda Alksne
9. Par projektu "Digitālas Liepājas ostas vēstures performances izveide Liepājas bākā". Sabīne Silva Spāģe
10. Par projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras paplašināšana Zirgu salā, Liepājā". Anete Bokuma
11. Par projektu "Infrastruktūras izbūve reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības atbalstam Liepājā, 2.kārta" (O.Kalpaka iela). Ilze Jurkovska
12. Par projektu "NVO kapacitātes stiprināšana". Renāte Kleina
13. Par projektu "Ilgtspējīgas un ekoloģiskas vides attīstība Šauļu pilsētas un Liepājas valstspilsētas apkaimēs" (GREEN). Elīna Tolmačova
14. Par projektu "Digitālā jauniešu centra attīstība Klaipēdā un Liepājā". Elīna Tolmačova
15. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada publisko pārskatu. Arnis Vītols
16. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 11, atsavināšanu. Ingars Apinis
17. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-4 nosacīto cenu. Ingars Apinis
18. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 36/38-15 izsolei. Ingars Apinis
19. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 89-8 izsolei. Ingars Apinis
20. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Egļu ielā 18-1 izsolei. Ingars Apinis
21. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Friča Brīvzemnieka ielā 25-11 izsolei. Ingars Apinis
22. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 16-2 izsolei. Ingars Apinis
23. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59A-17 izsolei. Ingars Apinis
24. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-62 izsolei. Ingars Apinis
25. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes vienībai (zemes starpgabals) Parka iela 2, Liepājā. Ingars Apinis

Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš


10.30 Attīstības komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.

13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.

14.00 Finanšu komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.