Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11. jūlijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)


1. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi dienas aprūpes centra izveidei personām ar smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem Liepājā. Dina Tapiņa
2. Par projektu "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā". Dina Tapiņa
3. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Dienvidrietumu mikrorajonā, Liepājā". Ilze Jurkovska
4. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Jaunā Ostmalā, Liepājā". Ilze Jurkovska
5. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O. Kalpaka ielai, Liepājā, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Uģis Kaugurs
6. Par nosaukuma piešķiršanu piecām plānotajām ielām Klaipēdas ielas 138 teritorijā. Zita Lazdāne
7. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45 172/4988 domājamo daļu likumisko lietošanu. Ingars Apinis
8. Par zemesgabala Spīdolas ielā 43A, blakus nekustamajam īpašumam Spīdolas ielā 35, daļas iznomāšanu. Ingars Apinis
9. Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. Ingars Apinis
10. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu. Ingars Apinis
11. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-46 atsavināšanu. Ingars Apinis
12. Par kopīpašuma domājamo daļu Nākotnes ielā 19 atsavināšanu. Ingars Apinis
13. Par neizīrēta nekustamā īpašuma Miera ielā 50 atsavināšanu. Ingars Apinis

Priekšsēdētājs Uldis Sesks


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11. jūlijā pulksten 11.30.


1. Par Atklātā konkursa nolikumu uz Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja amatu. Aija Nelsone
2. Par projektu "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība". Inga Ekuze
3. Par Liepājas Sporta spēļu skolas nolikumu. Maija Putra
4. Par Liepājas Tenisa sporta skolas nolikumu. Maija Putra
5. Par Liepājas Futbola skolas nolikumu. Maija Putra

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis


Liepājas pilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11. jūlijā pulksten 12.00.


1. Informatīvs ziņojums par Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras darbības rezultātiem Liepājā. Elīna Tolmačova
2. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sociālajā nozarē. Dace Zeļģe
3. Informatīvs ziņojums par Liepājas pašvaldības policijas darbu 2024. gada otrajā ceturksnī. Uldis Novickis
4. Informatīvs ziņojums par Dzīvokļu komisijas darbu 2024. gada pirmajā pusgadā. Mārtiņš Tīdens
5. Informatīvs ziņojums par Sociālo lietu komisijas darbu 2024. gada pirmajā pusgadā. Helvijs Valcis

Priekšsēdētāja vietnieks Uldis Lipskis


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11. jūlijā pulksten 13.00.


1. Par Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi. Indra Štāle
2. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi dienas aprūpescentra izveidei personām ar smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem Liepājā. Dina Tapiņa
3. Par projektu "Infrastruktūras izveide sabiedrībābalstītu pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā". Dina Tapiņa
4. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Dienvidrietumu mikrorajonā, Liepājā". Ilze Jurkovska
5. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Jaunā Ostmalā, Liepājā". Ilze Jurkovska
6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā. Ingars Apinis
7. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ingars Apinis
8. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu. Ingars Apinis
9. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-46 atsavināšanu. Ingars Apinis
10. Par kopīpašuma domājamo daļu Nākotnes ielā 19 atsavināšanu. Ingars Apinis
11. Par neizīrēta nekustamā īpašuma Miera ielā 50 atsavināšanu. Ingars Apinis
12. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 77-26 nosacīto cenu. Ingars Apinis

Komitejas priekšsēdētāja vietniece Madara Lapsa


10.30 Attīstības komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.


11.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.

13.00 Finanšu komiteja
Tiešsaistē skatāms ŠEIT.