Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 6.oktobrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Ziņojums par Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2020.–2030.gadam izpildes līdz 2021.gadam monitoringa atskaiti. M.Tīdens
2. Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem. M.Tīdens
3. Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikumā “Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns” (2022.gada plāns). A.Jēkabsone
4. Par bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu. U.Kaugurs
5. Par 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.373 atcelšanu. U.Kaugurs
6. Informatīvs ziņojums par festivāla "Summer Sound" norisi. U.Pabērzis
7. Par kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu. Ģ.Reinbergs
8. Par kustamās mantas novērtēšanu. Ģ.Reinbergs
9. Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā. M.Egmanis
10. Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu. I.Apinis
11. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu. I.Apinis
12. Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai. I.Apinis
13. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, atsavināšanu. I.Apinis
14. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepāja nodošanu atsavināšanai. I.Apinis
15. Par zemesgabala Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu. I.Apinis
16. Par zemesgabala Mednieku ielā daļas nomu. I.Apinis
17. Par zemes vienības Lībiešu ielā 37/53 daļu nomas līguma grozījumiem. I.Apinis
18. Par zemesgabala Šķēdes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 90A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
19. Par zemesgabala Jaunprojektētā ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
20. Par zemesgabala Rendas ielā 7A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
21. Par zemesgabala Priekules ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. I.Apinis
22. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–31 atsavināšanu. I.Apinis
23. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7–13 atsavināšanu. I.Apinis
24. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3–11 atsavināšanu I.Apinis
25. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43–29 atsavināšanu. I.Apinis
26. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23–5A/7 atsavināšanu. I.Apinis
27. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41–14N atsavināšanu. I.Apinis
28. Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 6.oktobrī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atskaite par darbu 2022.gada trešajā ceturksnī. U.Novickis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 6.oktobrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā. K.Niedre–Lathere
2. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm kultūras nozarē. J.Jirgens

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 6.oktobrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā. K.Niedre– Lathere
2. Par kustamās mantas atsavināšanu Ezermalas ielā 9B. Ģ.Reinbergs
3. Par kustamās mantas novērtēšanu. Ģ.Reinbergs
4. Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem. M.Tīdens
5. Par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu SIA "Lielais Dzintars" pamatkapitālā. R.Fricbergs
6. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". E.Kalveniece
7. Par dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20–4, Liepājā. I.Apinis
8. Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā. I.Apinis
9. Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu. I.Apinis
10. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu. I.Apinis
11. Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu atsavināšana. I.Apinis
12. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, atsavināšanu. I.Apinis
13. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepāja nodošanu atsavināšanai. I.Apinis
14. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas apstiprināšanu. I.Apinis
15. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–31 atsavināšanu. I.Apinis
16. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7–13 atsavināšanu. I.Apinis
17. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3–11 atsavināšanu. I.Apinis
18. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43–29 atsavināšanu. I.Apinis
19. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23–5A/7 atsavināšanu. I.Apinis
20. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41–14N atsavināšanu. I.Apinis
21. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C–51 nosacīto cenu. I.Apinis
22. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A–13 nosacīto cenu. I.Apinis
23. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1–73 nosacīto cenu. I.Apinis
24. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli. I.Apinis
25. Par neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli. I.Apinis
26. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2022.gada 9 mēnešos. I.Apinis
 
Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš