Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 14.jūlijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu. M.Ābols
2.  Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2022.gada plāns). A.Jēkabsone
3. Par projektu "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā". I.Dejus
4. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības mārketinga komunikācijas plāna 2022.-2027.gadam apstiprināšanu. Z.Lazdāne
5. Par grozījumiem Starpresoru vienošanās. R.Fricbergs
6. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumiem. A.Robežnieks
7. Par sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru. B.Dreiže
8. Par grozījumiem 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 "Par izmitināšanas pakalpojuma atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem". M.Egmanis
9. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Cīravas ielā 20A, atsavināšanu. M.Egmanis
10. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā, daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
11. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7, daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
12. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala, Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas daļas (vieta Nr.D1), nomas līguma grozījumu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 4, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31 nomu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Dārtas ielā 27 nomu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Ploču ielā 12 nomu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 atsavināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 atsavināšanu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 atsavināšanu. M.Egmanis
22. Par neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atsavināšanu. M.Egmanis
23. Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens
Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 14.jūlijā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 "Par izmitināšanas pakalpojuma atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem". M.Egmanis
2. Par speciālās piemaksas apmēra noteikšanu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. K.Vārpiņš
3. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atskaite par darbu 2022.gada otrajā ceturksnī. U.Novickis
4. Par Sabiedrības veselības komisijas darba pārskatu 2022.gada pirmajā pusgadā. E.Tolmačova
5. Par Dzīvokļu komisijas darba pārskatu 2022.gada pirmajā pusgadā. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 14.jūlijā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par naudas balvas piešķiršanu. K.Niedre-Lathere
2. Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu K.Balode
3. Par koncertzāles "Lielais dzintars" telpu nomas maksas pakalpojuma cenrādi. T.Tomsons
4. Par grozījumiem 2020.gada 15.oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam". M.Putra
5. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu. E.Mūrniece
6. Par grozījumiem 2014.gada 16.oktobra lēmumā Nr.305 "Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu neapdzīvojamām telpām Siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu". E.Mūrniece

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 14.jūlijā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu. E.Mūrniece
2. Par grozījumiem 2014.gada 16.oktobra lēmumā Nr.305 "Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu neapdzīvojamām telpām Siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu". E.Mūrniece
3. Par grozījumiem 2020.gada 15.oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam". M.Putra
4. Par grozījumu 2019.gada 24. janvāra lēmumā Nr.5 "Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem". K.Vārpiņš
5. Par speciālās piemaksas apmēra noteikšanu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. K.Vārpiņš
6. Par koncertzāles "Lielais dzintars" telpu nomas maksas pakalpojuma cenrādi. T.Tomsons
7. Par projektu "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā". I.Dejus
8. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu. M.Ābols
9. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". E.Kalveniece
10. Par grozījumiem Starpresoru vienošanās. R.Fricbergs
11. Par sadarbību ar biedrību "Latvijas Futbola federācija". R.Fricbergs
12. Par grozījumu 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 "Par izmitināšanas pakalpojuma atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem". M.Egmanis
13. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Cīravas ielā 20A, atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 nosacīto cenu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 8-8 nosacīto cenu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14-19 nosacīto cenu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-65 nosacīto cenu. M.Egmanis
22. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2022.gada I.pusgadā. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Linda Matisone