Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 12.maijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2021.gada publisko pārskatu. T.Malkevičs
2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2020.gada publisko pārskatu. V.Šalms
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
4. Par būvju nojaukšanu. M.Egmanis
5. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai Slimnīcas ielā 2. M.Egmanis
6. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Dūņu ielā 5, Liepājā. M.Egmanis
7. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas atkārtotu zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
8. Par Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Egmanis
9. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības daļas Ģenerāļa Baloža ielā 37 (kadastra apzīmējums 1700 002 0452 8001), apbūves tiesības izsoli. M.Egmanis
10. Par zemesgabalu maiņu. M.Egmanis
11. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 88/98 daļas zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Kungu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Kungu ielā 48, daļas nomu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Projektētā ielā 1, blakus nekustamajam īpašumam Liedaga ielā 1, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Spīdolas ielā 43A, blakus nekustamajam īpašumam Spīdolas ielā 43, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Svētes ielā 11D, blakus nekustamajam īpašumam Svētes ielā 11C, nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Spīdolas ielā 43A, blakus nekustamajam īpašumam Spīdolas ielā 43, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Dorupes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Dorupes ielā 34, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 76B, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 70, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 34, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 36, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 38, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 48, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
25. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 50, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
26. Par zemesgabala Brīvības ielā 18/24 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
27. Par zemesgabala Amatas ielā 30 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
28. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
29. Par zemesgabala Eduarda Tisē ielā, blakus nekustamajam īpašumam Usmas ielā 32, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
30. Par zemesgabala Ezerlīču ielā 1 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
31. Par zemesgabala Alsungas ielā 8, blakus nekustamajam īpašumam Alsungas ielā 26, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.M.Egmanis
32. Par zemesgabala Skrundas ielā 16 daļas nomas platības palielināšanu un līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
33. Par zemesgabala Ganību un Ventas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ventas ielā 40, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
34. Par zemesgabala Spīdolas ielā 47 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
35. Par zemesgabala Cukura ielā 26A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
36. Par zemesgabala Jūras ielā, blakus nekustamajam īpašumam Jūras ielā 14, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 8–8 atsavināšanu. M.Egmanis
38. Par kopīpašuma domājamo daļu Imantas ielā 21 atsavināšanu. M.Egmanis
39. Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem. M.Tīdens

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 12.maijā pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem". L.Krasovska
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas nolikumu. U.Lipskis
3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Matrožu ielā 2–65, Liepājā. M.Egmanis
4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Uliha ielā 12–9, Liepājā. M.Egmanis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 12.maijā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" projekta "Future DiverCities" īstenošanā. J.Jirgens
2. Par grozījumiem 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas". E.Mūrniece

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 12.maijā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem". L.Krasovska
2. Par grozījumiem 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas". E.Mūrniece
3. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" projekta "Future DiverCities" īstenošanā. J.Jirgens
4. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2021.gada publisko pārskatu. V.Šalms
5. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2021.gada publisko pārskatu. T.Malkevičs
6. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. I.Gontarevs
7. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2022.gadā. M.Ābols
8. Par grozījumiem pašvaldības 2022.gada budžeta tāmē. A.Justoviča
9. Par izstādes "Slava Ukrainai! Varoņiem slava!" eksponēšanu. Z.Lazdāne
10. Par grozījumu 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
11. Par būvju nojaukšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabalu maiņu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 8–8 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par kopīpašuma domājamo daļu Imantas ielā 21 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 2–13 nosacīto cenu. M.Egmanis
16. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 54 izsoli. M.Egmanis
17. Par nekustamā īpašuma Vētru ielā 6 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
 
Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš