Liepājas SEZ valdes sēdē 20. aprīlī apstiprināts iepirkumu komisijas lēmums par Karostas kanāla taisnošanu un ostas 1. piestātnes nojaukšanu.

Kā portālu irliepaja.lv informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanu un kuģošanas kanāla iztaisnošanu Karostas kanālā veiks pilnsabiedrība "GTL GT Inspekt".

Līguma summa ir 942 438,79 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2018.gada 27.februārī Liepājas SEZ pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu "Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā, projektēšanas darbi un būvdarbi".

2018.gada 12.aprīlī Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu PS "GTL GT Inspekt". SEZ valde, izvērtējot iepirkuma dokumentāciju un iepirkumu komisijas lēmumu, nolēma uzdot pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar PS "GTL GT Inspekt"  līgumu par ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanālu iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu.

Pirms trim gadiem "GTL GT Inspekt" par 4,76 milj. eiro (bez PVN) jau veica Karostas kanāla grunts attīrīšanas darbus.

Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā ir viena no ES Kohēzijas projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" komponentēm.
Projekta mērķis: uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus. Tas paredz Liepājas ostas piestātnes Nr.1 demontāžu un krasta nostiprinājuma izbūvi  Karostas kanālā  posmā no Karostas vārtiem līdz izgriežamam tiltam un  Ziemeļu vārtu (platums 220 m) atvēršanu regulārai kuģu kustībai. Projekta kopējās izmaksas – 3 milj. eiro, bet plānotais īstenošanas laiks ir 2018. – 2020. gads.

ES Kohēzijas fonda projekta ietvaros plānošanas perioda no 2014. – 2020. gadam ietvaros SEZ pārvalde īstenos vairākus projektus, kas ir ļoti gaidīti un nepieciešami Liepājas ostas uzņēmējiem un nepieciešami, lai veicinātu Liepājas ostas darbību un iespējamās attīstības perspektīvas:

Liepājas ostas hidrotehnisko aizsargbūvju tehniskais stāvoklis, kas apgrūtina kuģu kustību un kuģu atrašanos ostas akvatorijā nelabvēlīgos laika apstākļos; ostas kuģu ceļu nepietiekošais dziļums, kā rezultātā uzņēmēji ir spiesti veikt kuģu galīgu piekraušanu atklātā jūrā, kas paaugstina kravu pārvadājumu izmaksas un saistās ar jūras negadījumu risku nelabvēlīgu laika apstākļu vai cilvēciskā faktora kļūdas rezultātā; ostas auto un dzelzceļa pievedceļu kravu caurlaides spējas kapacitātes deficīts, kas ierobežo uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmas, radot sauszemes kravu transporta sastrēgumus, un tādejādi samazinot ostas uzņēmumu darbības efektivitāti un konkurētspēju ar citām reģiona ostām.

Kopumā projektu finansēšanai nepieciešamā summa ir 41 milj. eiro, no kuras 32 304 208 eiro ir plānots piesaistīt kā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.