Liepājas domes deputāte Elita Kosaka dalās pārdomās un faktos par steigu, ar kādu valdošā koalīcija par smiekla naudu iznomāja pilsētas zemi.

Nav noslēpums, ka Liepājas pilsētas domē svarīgākie jautājumi tiek izlemti iepriekš, un domes sēdē valdošā koalīcija ar balsu vairākumu (dažreiz arī ar „Saskaņas centra” atbalstu) pieņem, manuprāt, pilsētai neizdevīgus lēmumus.

Šajā gadījumā stāsts ir par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rapsoil", kura nolēmusi būvēt vēja elektrostacijas Liepājas pilsētas teritorijā, Lībiešu ielā.       
       
2009.gada 13.augustā Liepājas dome pieņēma lēmumu iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rapsoil" uz 30 gadiem vēja elektrostaciju būvniecībai četrus zemesgabalus Lībiešu ielā. Šajā lēmumā tika noteikts, ka parakstīt zemes nomas līgumus pilnvarota Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde.

No 14 klātesošiem Liepājas domes deputātiem 8 nobalsoja „par”, 6 „atturējās”, jo šīs jautājumus tika virzīts uz domes sēdi bez iepriekšējas apspriešanas Pilsētas attīstības komitejā un bez iespējas deputātiem pirms balsošanas iepazīties ar lēmuma projekta saturu un tam pievienotajiem dokumentiem.

Jau nākamajā dienā, t.i. 2009.gada 14.augustā, tika noslēgti četri, pēc satura identiski zemes nomas līgumi, kurus parakstīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde (tolaik Tautas partijas biedre).

Man nav saprotams, kāpēc Silva Golde, kuras kompetencē ir izglītība, kultūra un sports, pēkšņi uzņēmās veikt zemes nomas līgumu noslēgšanu vēja elektrostaciju būvniecībai, jo tādus līgumus atbilstoši savai kompetencei, un saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības Nolikumu ir jānoslēdz Liepājas domes priekšsēdētājam Uldim Seskam vai viņa vietniekam Gunāram Ansiņam.

Iespējams, kpastāv viens būtisks apstāklis, kāpēc Uldis Sesks izvairījās no šādu līgumu parakstīšanas, proti, iznomātie zemesgabali atrodas Liepājas Specialas ekonomiskas zonas (LSEZ) teritorijā. Pieļauju, ka LSEZ valdes priekšsēdētājam Uldim Seskam ir zināms, ka „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma” 10.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka viena no LSEZ valdes funkcijām ir slēgt līgumus par tās teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu.

Un, lai nebūtu lieku jautājumu, kāpēc šādus līgumus slēdz nevis LSEZ valde, bet Liepājas pašvaldība, priekšplānā tika izvirzīta Silva Golde.  

Ļoti dīvaini, kāpēc Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, kurš vienlaikus ir arī LSEZ valdes priekšsēdētājs, nav pievērsis uzmanību apstāklim, ka 2009.gada 13.augustā Liepājas domes lēmums Nr.306 ir pretrunā ar „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma” 44. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka „Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīcībā”.

Visos citos jautājumos, kuri skar Liepājas pašvaldības īpašumus, kas atrodas LSEZ teritorijā, Liepājas domes valdošā koalīcija vadījās tikai un vienīgi no Liepājas SEZ interesēm, pilnībā ignorējot Liepājas iedzīvotāju likumiskās tiesības, piemērām, uz dzīvokļu privatizāciju dzīvojamās mājās, kuras atrodas LSEZ teritorijā. Bija pat nepieciešams  2006. gada 6. jūnija Satversmes tiesas spriedums, lai piespiestu Liepājas domes valdošās koalīcijas deputātus ievērot Latvijas Republikas likumus.

Steigā, ar kuru 2009.gada augustā tika pieņemts domes lēmums un noslēgti četri zemes nomas līgumi, Liepājas domes vadošās amatpersonas nav pamanījušas vienu būtisku apstākli, uz kuru esmu norādījusi domes sēdē 2009.gada 13.augustā (kā vienmēr, tas tika pilnībā ignorēts). Proti, zemesgabali Lībiešu ielā 20 un Lībiešu ielā 22 atrodas Tosmares ezera dabas lieguma “Natūra 2000” teritorijā, kas liedz tur veikt jebkādus celtniecības darbus.

Pēc lēmuma pieņemšanas un līgumu parakstīšanas nebija pagājis gads, kad 2010.gada 10.jūnijā Liepājas dome pieņēma jaunu lēmumu, ar kuru tika nolemts piekrist izbeigt zemes nomas līgumus par zemesgabalu Liepājā, Lībiešu ielā 22 un Lībiešu ielā 20 iznomāšanu, jo kā savā 2010.gada 7.aprīļa vēstulē raksta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rapsoil" valdes loceklis Gints Sorokins: „Liepājas pilsētas Dome noslēdzot nomas līgumus mūs neinformēja, ka šajā teritorijā nav iespējams veikt jebkādus celtniecības darbus tādēļ, ka tur atrodas Tosmares ezera dabas liegums”.  
       
Vienkārši sakot, tas nozīme, ka steigties vajag, dzēšot ugunsgrēku, nevis domes lēmumu pieņemšanas procesā, kad tāda steiga ir nevietā, jo rada pamatotas šaubas par Liepājas domes vadošo amatpersonu kompetenci un ļoti lielu interesi noslēgt darījumus, kas ir ne visai izdevīgi pilsētai.

Īpašu uzmanību vēlos pievērst tam labumam, ko saņēma pilsētas budžets par četru zemesgabalu iznomāšanu.      

Uz manu deputātes pieprasījumu esmu saņēmusi Liepājas domes izpilddirektora vietnieka R.Fricberga 2012.gada 17.aprīļa atbildi, ka laika posmā no 2009.gada 14.augusta līdz 2012.gada 31.martam tika samaksāta sekojoša nomas maksa: par zemesgabalu Lībiešu ielā 33, Liepājā (platība – 1800 kv.m) – Ls 192,47; par zemesgabalu Lībiešu ielā 37/53, Liepājā (platība – 7200 kv.m) – Ls 770,17.

Par zemesgabalu Lībiešu ielā 22 laika posmā no 2009.gada 14.augusta līdz 2010.gada 30.jūnijam tika samaksāta nomas maksa Ls 48,02 apmērā, bet par zemesgabalu Lībiešu ielā 20 laika posmā no 2009.gada 14.augusta līdz 2010.gada 30.jūnijam tika samaksāta nomas maksa Ls 432,20 apmērā.

Izvērtējot šos ciparus, manuprāt, rodas pamatots jautājums, vai nosakot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rapsoil" tādu izdevīgu nomas maksu, nav nodarīti zaudējumi Liepājas pašvaldības budžetam? Un vai pret visiem uzņēmējiem, kuri vēlās nomāt Liepājas pašvaldības zemi, Liepājas domes vadošās amatpersonas ir tik labvēlīgas?