Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka 2015.gadā tā īstenoja divus nozīmīgus attīstības projektus, kas veicinās Liepājas ostas attīstību ilgtermiņā.

SEZ pārvalde 2015.gadā noslēdza divu nozīmīgu ES Kohēzijas fonda projektus realizāciju – "Liepājas ostas padziļināšana" un "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta". Abu projektu kopējās attiecināmās izmaksas – 54 443 632,33 eiro, no kurām 41 749 576 eiro bija ES Kohēzijas fonda līdzekļi, bet 14 110 130,27 eiro bija Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes līdzfinansējums.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš, uzsver, ka ES Kohēzijas fonds ir Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instruments, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības un iespēja attīstīties ilgtermiņā. Attīstības projektiem piesaistītais Eiropas Savienības līdzfinansējums ir ļāvis sakārtot un attīstīt Liepājas ostas sauszemes un jūras pievadceļus, kā arī uzlabot vides situāciju, tādejādi izlīdzinot atšķirības starp bijušo padomju militāro bāzi – Liepājas ostu un ostām, kas vēsturiski attīstījušās kā pilnvērtīgas tirdzniecības ostas.

ES Kohēzijas fonda projekts "Liepājas ostas padziļināšana"

2015.gada nogalē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veiksmīgi pabeidza projekta "Liepājas ostas padziļināšana" realizāciju, kas tika uzsākta 2009.gada 9.aprīlī, kad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Latvijas Republikas Satiksmes ministrija noslēdza vienošanos par minētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta realizāciju.

Projekta ietvaros ir veikta Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšana līdz 12,5 m dziļumam, Brīvostas akvatorijas padziļināšana līdz 12 m dziļumam, savukārt Ziemas ostas akvatorijas un Loču kanāla padziļināšana līdz 7 m dziļumam. Kā atsevišķa projekta komponente tika realizēta Liepājas ostas Kapteiņa dienesta Kuģu satiksmes vadības centra aprīkojuma modernizācija.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas vadītājs Ivo Koliņš:
"Projekta realizācija bija vērsta uz ostas pieejamības un caurlaides efektivitātes uzlabošanu, veicot ostas pārvaldes valdījumā esošās ostas publiskās infrastruktūras ievērojamu uzlabošanu. Uzlabotā ostas pieejamība no jūras puses ievērojami uzlabos kuģošanas drošību, kad kuģi apmeklēs Liepājas ostu. Projekta "Liepājas ostas padziļināšana" realizācija ir ļāvusi nostiprināt Liepājas ostas konkurētspējas pozīcijas, apkalpojot kravu plūsmas Trans–Eiropas Transporta Tīkla ietvaros."

Projektā apstiprinātās attiecināmās izmaksas bija 45 003 140,90 eiro, no tām 33 725 158,11 eiro apstiprinātais KF finansējums, bet 11 277 982,79 eiro bija Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes līdzekļi.

ES Kohēzijas fonda projekts "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta"

Gada laikā pēc 2014. gada decembrī noslēgtās civiltiesiskās vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2015.gada decembrī noslēdzās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais projekts "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta". Projekta ietvaros Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īstenoja Karostas kanāla 78 ha platībā attīrīšanu no mazizmēra un lielizmēra tehnogēnā piesārņojuma un vispiesārņotākās teritorijas 10 ha platībā („karstā punkta") attīrīšanu no 50 501 m3 piesārņoto nogulumu.

Projekta mērķi bija vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošana sanācijas darbu veikšanai un vides kvalitātes pakāpeniska uzlabošana Liepājas ostā, attīrot vispiesārņotāko Karostas kanāla teritoriju, kas ir pamats tālākai vides situācijas uzlabošanai Liepājas ostas Ziemeļu daļā, norāda Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas vadītājs Ivo Koliņš.

Projektā apstiprinātās attiecināmās izmaksas bija 9 440 491,63 eiro , no tām 8 024 417,89 eiro apstiprinātais KF finansējums, bet 1 416 073,74 eiro bija Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes līdzekļi.

2016.gadā Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi darbu pie Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija" pieteikuma sagatavošanas. Projekta mērķis ir veikt visaptverošu Liepājas ostas hidrotehnisko aizsargbūvju rekonstrukciju, un tā realizācija varētu tikt uzsākta jau 2016.gada 2.pusgadā. Paralēli tiek turpināts darbs pie finansējuma piesaistes, lai, ņemot vērā projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta" ietvaros iegūtās atziņas, veiktu pilnu Karostas kanāla sanāciju, likvidējot piesārņojumu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi.