Pagājušās nedēļas nogalē risinājušies notikumi, kas satraukuši daļu Karostas iedzīvotāju. Runa ir par koku zāģēšanu, turklāt brīvdienās, kad nav pieejama nekāda informācija.

Lūk, ko saka cilvēks no Turaidas ielas: "Apkārt manēžai nozāģēts ļoti daudz koku, arī lielās priedes pie skolas, atzīmēts, ka vēl zāģēs, arī "dubulto priedi" – tādu unikālu veidojumu, zāģē jau sestdien no rīta. Tad vēl cilvēki baumo, ka tur viss būs slēgtā teritorija, arī manēža [..]. Un vecie skursteņi nojaukti".

Karostas iedzīvotāju satrauktie viedokļi parādījušies arī sociālajā vietnē Facebook.com, piemēram, Sanita Stepena raksta: "Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd gan dabu, gan cilvēkus no Karostas dzen ārā. Līdz šim neredzami, ne tik klaji, bet nu Virssardzes ielā 11 iezīmējas un kļūst redzami patiesi ieceres apmēri. Šai konkrētai rūpnīcai atdoti 11 ha, kuros pirms tam blīvi auga koki, pastāvēja floras un faunas dažādība, tiešā tuvumā atrodas mērķtiecīgi postā aizlaistās Zemgales ielas agrākās dzīvojamās mājas, kuras novestas līdz drupu stāvoklim un arī Karostas manēža. [..] Tikai tagad kļūst redzams, KĀDĒĻ tās tika atstātas sagrūšanai un iedzīvotāji apzināti nīdēti no tām laukā! BET TURAIDAS UN LAZARETES IELAS IR APDZĪVOTAS UN SKOLĀ MĀCĀS BĒRNI UN JAUNIEŠI!!! [..] Ja Karosta zudīs Liepājai, tā zudīs ari Latvijai. Zudīs vietējiem cilvēkiem un pilsētas viesiem, ārvalstu tūristiem. ZUDĪS! Kā radoša,attīstības iespējām bagāta vēsturiska kultūrvide, atraktīva kā kūrvietas, tūrisma un vēsturisku, ari militāru objektu apskates vieta pilsētas zaļajā un parku zonā!!! Lūk, patiesās kvalitātes, kuras satur Karostas ekonomiskais, bet neattīstītais potenciāls!".

Sazinoties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu, no Būvvaldes esam saņēmuši šādu informāciju un skaidrojumu:

"Karostas Industriālā parka teritorijā, Virssardzes ielā 11, LSEZ SIA “Jensen Metal" vajadzībām ir uzsākta jaunas metālapstrādes ražotnes būvniecība. Plānojot uzņēmuma attīstību tika secināts, ka esošajās telpās Kapsēdes ielas industriālā parka teritorijā nav iespējams nākotnē organizēt efektīvu ražošanas procesu nepieciešamajā apjomā, tādēļ uzņēmums savu nākotnes plānu realizācijai nolēma celt jaunu metālapstrādes ražotni un būvniecībai izvēlējās piemērotu zemesgabalu Karostas industriālā parka teritorijā.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabals Virssardzes iela 11, Liepājā 50 218 m2 platībā ir jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju, kas pieļauj uzņēmuma būvniecības ieceres realizēšanu – ražošanas ēkas ar apbūves laukumu 11 502 m2 un būvapjomu 103 137 m3 būvniecību ar labiekārtotiem laukumiem izejmateriāliem, produkcijai un transportam 14 243 m2 platībā.

Uzsākot būvniecības ieceres izstrādi, tika konstatēts, ka jālikvidē daļa no zemesgabalā esošajiem kokiem, kopskaitā 288. Par kokiem, kuri ir sasnieguši vai pārsniedz Ministru Kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktos parametrus tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums ar slēdzienu, ka šo koku lividēšana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem. Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņēmusi lēmumu atbalstīt 288 koku nozāģēšanu jaunās ražotnes būvniecības ieceres realizēšanai.  Ņemot vērā to, ka šie koki atrodas Karostas industriālā parka teritorijā, kas nekvalificējas kā publiski pieejama teritorija, šim procesam nav nepieciešama publiskā apspriešana.

Saskaņā ar Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemesgabalos, kuros izvieto ražošanas objektus pie robežas ar sabiedriskās apbūves teritorijām ir jāparedz “buferzona" – apstādījumu (koki, krūmi) josla. Šajā iecerē tā ir zona gar Liepājas 3. pamatskolas robežu Laboratorijas ielā 8. Kā kompensējošos stādījumus uzņēmums veidos 6 m platu, 182 m garu apstādījumu joslu gar robežu ar skolu. Jaunos kokaugus plānots iestādīt līdz projektētās metāla konstrukciju ēkas nodošanai ekspluatācijā. Kopējais būvprojekta sastāvā projektēto kokaugu skaits ir 157, kas stādījumu veidošanas gaitā var tikt palielināts.

Teritorijā atrodas vēsturisks dūmenis. Tehnisko apsekošanu 2017. gadā veica sertificēts  būvinženieris un konstatēja, ka dūmeņa konstrukcija zaudējusi nestspēju, tā kļuvusi bīstama un to tuvākajā laikā ieteicams demontēt.

Uzņēmuma teritorija būs norobežota ar caurredzamu žogu. Žogu būvēs tikai 2/3 teritorijas – daļu apbūvei gar Laboratorijas ielu atstās nenorobežotu".

Uzziņa
2014. gada 24. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu. Projekts 2015. gada jūlijā ir pabeigts un sakārtotā teritorija turpat 20 ha platībā nodota ekspluatācijai.