No 25 projektiem, kas iesniegti saskaņā ar noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, konkursā nauda piešķirta 22.

Septiņos gadījumos līdzfinansējums piešķirts dokumentācijas, tas ir, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanai vai restaurācijas būvprojektu izstrādei, trīs gadījumos – būvdetaļu izgatavošanai/restaurācijai, 12 gadījumos atbalstīti restaurācijas būvdarbi.

Ar visu ieniegto projektu sarakstu, piešķirtajām summām un konkursā iegūtajiem punktiem  ikvienam iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā šeit.

Komisija, kas izvērtēja konkursam iesniegtos dokumentus, par rezultātiem katru pretendentu informēs arī atsevišķi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Līdzfinansējumu ieguva projekti, kuri atbilst visiem konkursa kritērijiem. Komisija vērtēja pieteikumu  noformējumu atbilstību, to, vai vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, izmaksu pamatotību, pievienotos dokumentus, nomaksātos nodokļus  un citus kritērijus, piešķirot punktus.

Kopējā naudas summa, par kuru kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji šogad vēlējās uzsākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 794 896 eiro, savukārt no pašvaldības prasītā nauda ir 286 757 eiro, kas bija gandrīz trīs reizes vairāk nekā budžetā rezervētā nauda – 100 000 eiro.

Ceturtdien, 17. maijā, domes sēdē kultūras pieminekļu atjaunošanas programmai, veicot grozījumus pilsētas pamatbudžetā, papildus tika piešķirti vēl 156 617 eiro –  no SIA "Liepājas enerģija” dividendēm. Līdz ar to kopējā summa, par kuru šajā gadā notiks darbi, sasniedz 256 617 eiro, kas ir lielākā līdz šim piešķirtā nauda. Šajā summā ietilpst arī būvuzraudzības izmaksas, ko pašvaldība visiem restaurācijas būvprojektiem, tāpat kā iepriekš, apmaksās 100 procentu apmērā. Būvuzraudzībai pavisam šogad atvēlēti 26 972 eiro.

No visiem šā gada iesniegumiem 11 pieteikumi ir saņemti no daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem vai biedrībām, kas liecina, ka šo māju dzīvokļu īpašnieki ir spējuši pieņemt kopīgu lēmumu par iesaistīšanos pašvaldības piedāvātajā atbalsta programmā.   
 
Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.