Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisija kārtējā izbraukuma sēdē izskatījusi vairākus lēmumus par koku zāģēšanu Liepājā.

Komisija izbraukuma sēdē 12.novembrī izskatīja septiņpadsmit iesniegumus un, izvērtējot katru situāciju, pieņēma lēmumus par koku nozāģēšanas vai vainagu veidošanas nepieciešamību.

Noraidīts lūgums atļaut nozāģēt osi, kas aug Toma ielā 64. Komisija secina, ka nav objektīva iemesla koka likvidēšanai, bet osim nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana. Ja īpašnieks koku tomēr vēlas nozāģēt, tad saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem jāatlīdzina zaudējumi Ls 290,40 apmērā.

Vidusceļa ielā 18 atļauts nozāģēt ozolu, kas aug ļoti tuvu dzīvojamai mājai.

Komunālai pārvaldei atļauts organizēt galotņotās, tātad mazvērtīgās kļavas un zirgkastaņas, kas aug Saldus ielā pie krustojuma ar Ganību ielu, nozāģēšanu, jo tie ir ainaviski mazvērtīgi koki. Kļava praktiski zaudējusi augtspēju.

Dorupes ielā 34 atļauts organizēt ozola, kas aug nepiemērotā vietā un rada lielu noēnojumu dzīvokļos, nociršanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

Dārza ielā 3 nepieciešams veikt ozola vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

Komisija saņēmusi Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas lēmumu, kurā tā neiebilst pret divu liepu, kas aug Jaunajā ielā 1, nozāģēšanu. Komisija rekomendē piecu galotņotu zirgkastaņu un galotņotās liepas, kas aug pa zemesgabala Jaunajā ielā 1 perimetru, likvidāciju un jaunu apstādījumu veidošanu.

Komisija lūgusi Komunālo pārvaldi iekļaut Pīlādžu ielā augošo liepu vainaga sakopšanu 2013. gada darbu plānā.

Zemesgabalā Baseina ielā 27/31 atļauts veikt liepu vainagu sakopšanu. Užavas ielā 7 atļauts organizēt bērza, kas aug pārāk tuvu dzīvojamai ēkai, nozāģēšanu. Savukārt Oskara Kalpaka ielā 46B atļauts organizēt papeles nozāģēšanu.

O.Kalpaka ielas zaļajā zonā pie reklāmas stenda „Maxima” četrām kļavām veicama vainagu pacelšana, nozāģējot apakšējos zarus līdz 4,5 metru augstumam ielas pusē. Atļauts organizēt kļavas un ceriņu nozāģēšanu.

Muitas ielā 2 nepieciešams veikt liepu ataugušo atvašu polardēšanu un augtspēju zaudējušās liepas nozāģēšanu.

Komisija atļāvusi nozāģēt Ludviķa ielā 2 augošo vītolu, kuram vētrā nolauzts liels zars un ir iztrupējis stumbrs.

Komisija saņēmusi SIA „K IDEA” lūgumu saskaņot projekta „Koncertdārza „Pūt, vējiņi!” rekonstrukcija un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojums, Liepājā, Peldu ielā 57” skici. Saskaņā ar izstrādāto skiču projektu paredzēts likvidēt 15 kļavas, piecus bērzus, divas liepas, egli, pīlādzi, vilkābeli un apsi. Komisija akceptējusi skiču projektā paredzēto 26 mazvērtīgo un nokaltušo koku likvidāciju. Tiek rekomendēts pirms tehniskā projekta izstrādes veikt teritorijas dendroloģisko inventarizāciju un tehniskajā projektā paredzēt koku aizsardzības un kopšanas pasākumus. Plānojot jaunos apstādījumus, rekomendēts izmantot tikai augstas kvalitātes stādus un dižstādus.

Komisija atbalsta Hika ielā 7 augošās zirgkastaņas nozāģēšanu, kas ir galotņota un ar trupes pazīmēm stumbrā. Īpašniekam atļauts organizēt koka nozāģēšanu par saviem līdzekļiem.

Komisija lūgusi Komunālo pārvaldi organizēt liepas, kas aug pie nama Kandavas ielā 19 nozāģēšanu.

Komisija saņēmusi lūgumu apsekot un likvidēt nokaltušos un bīstamos kokus, kuri atrodas suņu pastaigu laukumā, Zvejnieku alejā. Komisija lūgusi pašvaldības aģentūrai „Nodarbinātības projekti” organizēt 10 nokaltušu un bīstamu koku, kas atrodas suņu pastaigu laukuma teritorijā, likvidēšanu.