Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 25.augusta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401


D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu 14. novembra bulvārī.
2.Par kalstošu bērzu Ozolu ielā.
3.Par 3 koku nociršanu Reiņu meža ielā 3.
4.Par papeli pretī namam Gaujas prospektā 6.
5.Par 2 kokiem Ezermalas ielā 7A.
6.Par koku kopšanu Riņķu ielā 24/26.
7.Par koku apzāģēšanu Piltenes ielā 7.
8.Par krūmu izciršanu Artilērijas ielā.
9.Par kokiem Talsu ielā.
10.Par kokiem Roņu ielā 5.
11.Par zirgkastaņu Kurzemes skvērā.
12.Par bīstamu kļavu Liepu ielā 29.
13.Par bīstamu priedi Imantas ielā 8.
14.Par vītolu pie Dzērves ielas 56.
15.Par kokiem Roņu ielā 7.
16.Par vītoliem Oskara Kalpaka ielas 105 pagalmā.
17.Par liepu Teodora Breikša ielā 31.

1.#
Par koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu 14. novembra bulvārī
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri 14. novembra bulvārī, posmā no Grīzupes ielas līdz Brīvības ielai.

Saņemtas 12 elektroniski aizpildītas anketas, kurās koku ciršanas ieceri atbalsta 9 respondenti, bet 1 – atbalsta daļēji, jo žēl lielie koki, kas aug 14. novembra bulvārī. Pret koku ciršanu ir 2 aptaujas dalībnieki, jo uzskata, ka veloceliņi kļūst par apgrūtinājumu un būvniecība jāveic nenodarot postu dabai. Vairums respondentu atzinīgi vērtē ērtības, ko iedzīvotāji iegūs pēc šī ielas posma sakārtošanas.   

Konceptuāli atbalstīt SIA “IE.LA inženieri” izstrādāto projektu “Ietves un veloceliņa izbūve 14. novembra bulvārī, posmā no Grīzupes ielas līdz Brīvības ielai, Liepājā”, kurā paredzēta 50 koku nociršana un 42 jaunu koku stādīšana.
    
2.#
Par kalstošu bērzu Ozolu ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu nozāģēt kalstošu bērzu, kas atrodas pie īpašuma Ozolu ielā 51.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzam ir nobirušas gandrīz visas lapas un nav cerības uz koka spēju atjaunoties.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015. gada ielas koku kopšanas darbu plānā kalstošā bērza, kas atrodas pie īpašuma Ozolu ielā 51, likvidēšanu.

3.#
Par 3 koku nociršanu Reiņu meža ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Reiņu meža ielā 3, jo nama pagalmā notiek labiekārtošanas darbi, bet koki ir bojāti un radīs nepievilcīgu ainavu pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nocirst paredzēts 3 liepas.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piederošajā zemesgabalā, komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājai organizēt 3 liepu, kas aug zemesgabalā Reiņu meža ielā 3, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu.

4.#
Par papeli pretī namam Gaujas prospektā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt papeli, kas aug Gaujas prospektā, jo koka pūkas rada alerģiju un stiprā vējā kokam lūst zari, kas apdraud iedzīvotājus.

Novērtējot situāciju dabā, nav precīzi iespējams konstatēt zemesgabalus, uz kuriem koki aug. Iespējams, ka viena daudzstumbru papele aug uz zemesgabala Gaujas prospektā 5, bet 2 papeles uz zemesgabala Mirdzas Ķempes ielā 6. Kokiem ir veikta vainagu kopšana, izzāģējot nokaltušos zarus un apakšējos zarus. Koki nav kvalificējami kā bīstami un nav pamata to tūlītējai likvidācijai.

Papeļu putekšņus kā alergēnus analīzes uzrāda ļoti reti, mazāk nekā 1% gadījumu, tātad uzskats par papelēm kā spēcīgiem alergēniem ir mīts. Tiem, kuri domā, ka viņiem ir alerģija no papeļu pūkām, visbiežāk ir alerģija no graudzālēm, kas zied pūku lidošanas laikā.

Precizēt zemesgabalu robežas un informēt to īpašniekus par iedzīvotāju sūdzību par kokiem.

5.#
Par 2 kokiem Ezermalas ielā 7A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt 2 kokus, kas aug pašvaldības īpašumā Ezermalas ielā 7A un bojā blakus esošā īpašuma žogu un angāru.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Ezermalas ielā 7A pie žoga aug 2 papeles, bet apmēram 4 m attālumā - papeļu rinda.

Lūgt pašvaldības iestādi “Nekustamā īpašuma pārvalde” organizēt 2 papeļu, kas aug pie žoga zemesgabalā Ezermalas ielā 7A, likvidēšanu un pārējo zemesgabalā augošo papeļu vainagu sakopšanu.

6.#
Par koku kopšanu Riņķu ielā 24/26
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja veikt koku un krūmu kopšanas darbus Riņķu ielā 24/26.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka ielas pusē gar žogu stādītas zirgkastaņas, bet iekšpusē dekoratīvie krūmi. Zirgkastaņām nepieciešama profesionāla vainagu kopšana un retināšana, bet košumkrūmiem – atjaunojošā apgriešana.

Atļaut organizēt koku un krūmu, kas aug zemesgabalā Riņķu ielā 24/26, profesionālu kopšanu.

7.#
Par koku apzāģēšanu Piltenes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piltenes ielā 7, kā arī nozāģēt nokaltušu pīlādzi, kas atrodas pie pirmās kāpņu telpas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 3 liepas, kas aug Piltenes ielā pie nama Nr.7 ir bijušas galotņotas, šobrīd kokiem ataugušas atvases. Liepas ieteicams formēt, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju. Pīlādzis, kas atrodas pagalmā ir nokaltis un likvidējams.

Atļaut biedrības valdes priekšsēdētājai organizēt 3 liepu, kas aug pie nama Piltenes ielā 7, profesionālu vainagu kopšanu un nokaltušā pīlādža, kas atrodas pagalmā, nozāģēšanu.

8.#
Par krūmu izciršanu Artilērijas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu izzāģēt kokus un krūmus, kas saauguši Artilērijas ielas malā un traucē autotransporta kustībai, lai piekļūtu objektam Tobāgo ielā 1/2.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Artilērijas iela, posmā no Tērvetes ielas līdz Tobāgo ielai, ir aizaugusi ar krūmiem, kurus nepieciešams izzāģēt.

Lūgt  SIA “Komunālā pārvalde” organizēt krūmu, kas aug Artilērijas ielā, posmā no Tērvetes ielas līdz Tobāgo ielai, izciršanu.

9.#
Par kokiem Talsu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzību par lielajiem kokiem, kas aug Talsu ielā un var būt bīstami vētras laikā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoliem, melnalkšņiem un ozoliem, kas aug Talsu ielā, nepieciešams sakopt vainagus, nozāģējot transportam un laternām traucējošos zarus.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut šā rudens darbu plānā koku, kas aug Talsu ielā, posmā no Grīzupes ielas uz ievadceļu, vainagu kopšanu.


10.#
Par kokiem Roņu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt un nozāģēt bīstamus kokus, kas  aug pie nama Roņu ielā 5.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē ļoti tuvu mājai aug liepa, kurai nepieciešama vainaga apzāģēšana. Pagalmā nozāģējams slīps pīlādzis un nokaltis koks. Ieteicams nozāģēt arī 3 papeles un vienu augumā atpalikušu, nomāktu bērzu. Pārējiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu kopšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piederošajā zemesgabalā, komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu.

Atļaut organizēt slīpa pīlādža, nomākta bērza un 3 papeļu, kas aug zemesgabalā Roņu ielā 5, nozāģēšanu un pārējo koku vainagu profesionālu kopšanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt Roņu ielas 5 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu.

11.#
Par zirgkastaņu Kurzemes skvērā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju no SIA “Komunālā pārvalde”, ka š.g. 21. augustā valsts nozīmes dižkokam, zirgkastaņai, kas aug Lielā ielā 16, Kurzemes skvērā, nolūza liels zars, kas uzkrita un sabojāja īpašumu Friča Brīvzemnieka ielā 47.

Apsekojot zirgkastaņu dabā, konstatēts, ka šobrīd kokam ir vienpusējs vainags un liela rēta uz stumbra. Redzams, ka koka stumbrs ir iztrupējis un koks ir potenciāli bīstams. Steidzami nepieciešams veikt vainaga apjoma samazināšanu un koka stabilizēšanu, noīsinot zarus un retinot vainagu. Neskatoties uz iepriekšējiem koka kopšanas pasākumiem, kas bija iespējami saudzīgi pret šo koku, saglabājās lūstošu zaru apdraudējums un tāpēc vajadzētu informēt Dabas aizsardzības pārvaldi un lūgt viņu atzinumu par šī koka turpmāku apsaimniekošanu, lai nepieļautu līdzīgas situācijas.

1.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt zirgkastaņas, kas aug Lielā ielā 16, vainaga koriģēšanu, nozāģējot un noīsinot zarus.
2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par valsts nozīmes dižkoku, zirgkastaņu, kas atrodas Lielā ielā 16, turpmāku apsaimniekošanu.

12.#
Par bīstamu kļavu Liepu ielā 29
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt bojātu kļavu, kas atrodas Liepu ielā 29.  Kļavai 20. augustā nolūzusi viena stumbra daļa, bet atlikusī daļa apdraud īpašumu Jūrmalas ielā 1.

Lūgt zemesgabala Liepu ielā 29 īpašniekam vai pilnvarotai personai organizēt bīstamās kļavas, kas aug Liepu ielā 29, nozāģēšanu.
 
13.#
Par bīstamu priedi Imantas ielā 8.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” lūgumu apsekot slīpu priedi, kas aug Karostas mūzikas skolas teritorijā, Imantas ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iekšpagalmā, pie Imantas ielas 8 aug 3 priedes. Viena ir sasvērusies, taču nav kvalificējama kā bīstama. Vienai priedei ir iztrupējis un kaitēkļu izalots stumbrs, bet vainags dzīvīgs, kas neliecina par koka bojā eju. Šie koki nav kvalificējami kā bīstami un nav objektīva iemesla tos nekavējoties likvidēt.

Neatļaut pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” nozāģēt priedi, kas aug iekškvartālā pie Imantas ielas 8.

14.#
Par vītolu pie Dzērves ielas 56
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu apsekot potenciāli bīstamu, lielu vītolu, kas aug pie īpašuma Dzērves ielā 56, jo vējā kokam lūst zari un koks var uzkrist automašīnām. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītolam, kas aug Dzērves ielas un Eduarda Tisē ielas krustojumā, nepieciešams samazināt vainaga apjomu, nozāģēt zarus, kas aug virs mājas, Dzērves ielā 56, jumta.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015. gada darbu plānā vītola, kas aug Eduarda Tisē ielas un Dzērves ielas krustojumā, vainaga kopšanu.

15.#
Par kokiem Roņu ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vai apzāģēt bīstamus kokus, kas  aug pie dzīvojamās mājas Roņu ielā 7.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē aug slīps bērzs ar pacēlušos sakņu sistēmu, kuru ieteicams nozāģēt.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā ieteicams nozāģēt 2 potenciāli bīstamus bērzus (viens slīps divstumbru bērzs, otrs ar bojātu, iztrupējušu stumbru), kas aug nama dienvidrietumu pusē, un novecojušu papeli. 6 papeļu rindai, kas aug aiz stadiona žoga, ieteicams veikt vainaga apjoma samazināšanu. Pārējiem pagalmā augošajiem kokiem nepieciešams organizēt profesionālu vainagu kopšanu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piederošajā zemesgabalā, komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu.

1.Atļaut organizēt 2 potenciāli bīstamus bērzus un novecojušas papeles, kas atrodas Roņu ielas 7 pagalmā, nozāģēšanu un pārējo koku vainagu kopšanu, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu.
2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015.gada darbu plānā slīpā bērza, kas aug Roņu ielā pie nama Nr.7, nozāģēšanu.


16.#
Par vītoliem Oskara Kalpaka ielas 105 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot vecus un bīstamus vītolus, kas aug pašvaldības zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 105B, jo iedzīvotāji sūdzas, ka kokam lūst zari, kas var sabojāt automašīnas vai savainot bērnus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoliem nesen ir veikta vainagu kopšana un uz stumbriem saaugušas atvases.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” periodiski veikt šo koku vainagu kopšanu.

17.#
 Par liepu Teodora Breikša ielā 31
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vai nozāģēt liepu, kas aug Teodora Breikša ielā 31, jo koks ir vecs un apdraud  īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava un liepa aug daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Teodora Breikša ielā 31 piederošā zemesgabalā un šā koka ciršana jāsaskaņo ar zemesgabala īpašniekiem.

Gadījumos, ja persona nevar panākt savstarpēju vienošanos par koka apzāģēšanu vai ciršanu, tas tiek uzskatīts par civiltiesisku strīdu un risināms tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Civillikuma 1099.pantu, ja koka īpašnieks nenozāģē kaimiņu traucējošo koku vai tā zarus, kaimiņam pašam ir tiesības nozāģēt traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam.

Informēt, ka koka zāģēšanu jāorganizē zemesgabala īpašniekam, bet ja viņš to neveic, traucējošos zarus var nozāģēt līdz 4,5 m augstumam.