Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 18. septembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par egles nozāģēšanu Saldus ielā 21A.
2.Par bērzu un apsi pie Klaipēdas ielas 69.
3.Par 2 papeļu nozāģēšanu Cieceres ielā 49.
4.Par bīstamu liepu Dārza ielā 35.
5.Par koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 38.
6.Par 2 papeļu nociršanu Krūmu ielā 63A.
7.Par koka nociršanu Vānes ielā 15.
8.Par kokiem Vērgales ielā 2A.
9.Par kokiem Ģenerāļa Baloža ielā 39.
10.Par koku nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 16.
11.Par nelikumīgu koku ciršanu Lībiešu ielā 20.
12.Par bīstamiem kokiem pie Siļķu ielas 18.
13.Par kļavas nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu Ostas ielā 3A.
14.Par 6 zirgkastaņām Dzelzceļnieku ielā 7.
15.Par 3 koku nozāģēšanu Augustes ielā 17.
16.Par zirgkastaņu Vītolu ielā 5.
17.Par koku apzāģēšanu zem elektrolīnijām.
18. Atkārtoti par 2 koku nociršanu Raiņa ielā 3.
19.Atkārtoti par zirgkastaņas nozāģēšanu mirdzas Ķempes ielā 10.
20.Par 2 koku nozāģēšanu Klaipēdas ielā 16A.
21.Par 3 koku nozāģēšanu Laivinieku ielā 4.
22.Par koka nozāģēšanu Kungu ielā 36.
23.Par kokiem pie Klaipēdas ielas 110.
24.Par kokiem pie Klaipēdas ielas 120.
25.Par vītola nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 105.
26.Par vītola nozāģēšanu Klaipēdas ielā 58/60.
27.Par vītoliem Tukuma ielā 5/9.
28.Atkārtoti par papeli Roņu ielā 5.
29.Par vītoliem Strazdu ielā 16B.
30.Par bīstamu liepu pie Lāčplēša ielas 17.
31.Par vēja bojātiem kokiem.

1.Par egles nozāģēšanu Saldus ielā 21A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt egli, kas aug Saldus ielā 21A, jo koks aug tuvu mājai, izaudzis ļoti liels un bojā to un apdraud arī kaimiņu īpašumu.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka tuvu privātmājai aug liela asā egle (sudrabegle), kuras zari bojā mājas sienu. Koks nav atzīstams par bīstamu, bet iestādīts nepiemērotā vietā. Sudrabegles veido plašu vainagu, tāpēc stādāmas vismaz 6 – 10 m no ēkām.

Atļaut organizēt asās egles, kas aug Saldus ielā 21A, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka likvidēšanu.

2.Par bērzu un apsi pie Klaipēdas ielas 69
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vai apzāģēt bērzu un apsi, kas aug pie īpašuma Klaipēdas ielā 69, jo kokiem ir daudz nokaltušu zaru, kas apdraud īpašumu un gājējus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki ir sasnieguši savu bioloģisko vecumu un sākuši kalt.

Atļaut organizēt bērza un apses, kas aug pie īpašuma Klaipēdas ielā 69, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu.

3.Par 2 papeļu nozāģēšanu Cieceres ielā 49
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 papeles, kas aug Cieceres ielā 49, jo stipra vēja laikā koki apdraud īpašumu un iedzīvotāju drošību. Lūgts sakopt liepu un vītola vainagus, kas aug blakus īpašumā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeļu stumbru apkārtmēri ir 4,67 m un 3,92m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja papeles stumbrs sasniedzis un pārsniedz 3,0 m apkārtmēru, ciršanas atļauju var izsniegt tikai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas. Viena liepa aug zemesgabalā Cieceres ielā 49, bet liepu rinda un vītols atrodas uz namam Daugavas iela 12 piekrītošās zemes.

1.Atlikt jautājuma par 2 papeļu, kas aug zemesgabalā Cieceres ielā 49, izskatīšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2.Informēt, ka liepu rindas un vītola, kas aug zemesgabalā Daugavas ielā 12, apzāģēšanu jāorganizē dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai "Pērle M".

4.Par bīstamu liepu Dārza ielā 35
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi vēstuli, kurā lūgts apsekot bīstamu liepu, kas aug Dārza ielas 35 pagalmā, jo kokam ir iztrupējis stumbrs un nolūzis zars.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir bīstama un likvidējama, bet otrai liepai veicama vainaga sakopšana un pacelšana, nozāģējot zarus, kuri bojā kaimiņu saimniecības ēkas jumtu. Ieteicams sakopt vainagus arī divām liepām, kas aug pretī iebrauktuvei.

Atļaut organizēt bīstamās liepas, kas aug Dārza ielas 35 pagalmā nozāģēšanu, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu un 3 liepām veikt vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

5.Par koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Bāriņu ielā 38, jo koks ieaudzis ēkas pamatos, bojā ēku un noēno dārzu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā pagalmā pie ēkas sienas aug goba. Koks bojā ēkas jumtu.

Atļaut organizēt gobas, kas aug Bāriņu ielas 38 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

6.Par 2 papeļu nociršanu Krūmu ielā 63A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kuri aug Krūmu ielā 63A.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka papeles ir mazvērtīgas, ar daudz nokaltušiem un inficētiem zariem vainagā.

Atļaut organizēt 2 papeļu, kas aug Krūmu ielā 63A, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

7.Par koka nociršanu Vānes ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt koka, kas aug Vānes ielā 15, saglabāšanas lietderību, jo koks aug aptuveni 2 m no mājas, tā saknes bojā gan mājas pamatus, gan žogu. Žogu drīzumā ir plānots atjaunot.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka osis ir nogalotņots, atstājot tikai aptuveni 3 m augstu stumbru, uz kura atauguši ūdens zari. Koks ir sakropļots un nav lietderīgi to saglabāt, jo tam nav ne ainaviskā, ne ekoloģiskā vērtība.

Atļaut organizēt oša, kas aug Vānes ielā 15, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par tā likvidēšanu.

8.Par kokiem Vērgales ielā 2A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas aug zemesgabalā Vērgales ielā 2A, jo zemesgabalā plānota automašīnu stāvvieta un apzāģēt vītolu, jo koka zari traucē gājējiem un automašīnām.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītolam nepieciešama vainaga kopšana un retināšana, izzāģējot nokaltušos zarus un atsevišķus zarus vainagā, bet nedrīkst nozāģēt resnos skeletzarus. Vainaga retināšana jāveic tā, lai neveidotos lielas rētas, kuras koks nevar aizdziedēt un kurās var attīstīties trupe. Šobrīd nav iemesla nozāģēt vītolam blakus augošos liepu. Ja šajā zemesgabalā plānots ierīkot automašīnu stāvvietu, vītols radīs lielāku apdraudējumu tajā novietotajām automašīnām nekā liepa.

Atļaut organizēt vītola, kas aug zemesgabalā Vērgales ielā 2A, vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu, bet neatļaut nozāģēt liepu, kas aug Vērgales ielā 2A blakus vītolam.

Ieteikt koku, kas aug Vērgales ielā 2A un traucē automašīnu stāvlaukuma izbūvei, likvidēšanu paredzēt būvprojektā.

9.Par kokiem Ģenerāļa Baloža ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīta vēstule, kurā norādīts, ka tiek vākti paraksti par vairāku koku nociršanu aiz mājas Ģenerāļa Baloža ielā 39. Vēstulē uzskaitīti iemesli, kāpēc iebilst pret šo koku likvidēšanu un lūdz izvērtēt šo situāciju un pieņemt pareizu risinājumu.

Komisijā nav informācija, cik un kurus kokus iedzīvotāji vēlas nocirst, tāpēc šobrīd nav iespējams pieņemt nekādu lēmumu.

Informēt, ka par kokiem, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piesaistītajā zemesgabalā ir atbildīgi šā nama dzīvokļu īpašnieki. Lai nocirstu koku, kas aug kopīpašumā, vairākumam īpašnieku jābūt par koka likvidāciju un komisijā jāiesniedz iesniegums, kurā pamatota konkrētā koka likvidācija. Komisija dabā novērtē iesniegumā norādītos kokus un pieņem lēmumu par koku saglabāšanu vai nociršanu, kā arī nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar likvidētajiem kokiem.

10.Par koku nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt mājas ziemeļu pusē augošo priedi. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā 75% dzīvokļu īpašnieku piekrīt priedes likvidēšanai, kas aug zemesgabalā Pulkveža Brieža ielā 16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka priedes saknes aug uz nama pusi, zari guļ uz jumta un stumbrā ir brūces, kurās vērojamas trupēšanas pazīmes. Iebrauktuves malā, mājas pusē, atrodas viena nokaltusi priede.

Atļaut organizēt nokaltušās priedes un priedes, kas aug pie nama Pulkveža Brieža ielā 16, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

11.Par nelikumīgu koku ciršanu Lībiešu ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vēstuli, kurā lūgts sniegt informāciju, vai sakarā ar nelikumīgu koku ciršanu zemesgabalā Lībiešu ielā 20 (kadastra apzīmējums Nr.17000010004) pašvaldībai ir nodarīts būtisks kaitējums, kā arī izskaidrot pēc kādiem kritērijiem un normatīviem aktiem Liepājas pašvaldībā tiek noteikts būtiskā kaitējuma apmērs. Vēstulē norādīts, ka Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība secinājusi, ka meža videi zaudējumi nav nodarīti, bet zaudējumi ir nodarīti meža īpašniekam (pašvaldībai).

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Lībiešu ielā 20, kas ir meža teritorijā ir nozāģētas divas priedes, kuru celmu diametrs ir 20 cm un 21 cm, bet pēc korekcijas tabulas šo koku stumbru caurmērs 1,3 m augstumā bijis 16 cm. Nedaudz tālāk uzcelta platforma, par pamatu izmantojot četrus augošus kokus (melnalkšņus) ar stumbra caurmēru 20 cm un 24 cm, kuriem nozāģētas galotnes un piestiprinātas kāpnes.

Apstādījumu uzraudzības komisija lemj par koku ciršanu ārpus meža, bet šajā gadījumā patvaļīga koku ciršana ir notikusi mežā.         

Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.228 "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība", nosaka kārtību, kā tiek aprēķināti zaudējumi, kuri radušies patvaļīgas koku, kuri aug mežā, ciršanas rezultātā. Šo noteikumu 6. punkts nosaka, ka mežam nodarītos zaudējumus nosaka, ja bojāta vai iznīcināta mežaudze vai tās daļa vairāk nekā 0,1 hektāra platībā, bet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – vairāk nekā 0,05 hektāru platībā. Šajā gadījumā mežaudzē nocirsti trīs koki, 2 baltalkšņi un 1 bērzs, ar stumbra diametru 8 cm.

Savukārt 7.punkts nosaka, ka mežaudzēm, kur valdošās koku sugas vidējais koku augstums ir 12 metru un lielāks, mežam nodarītos zaudējumus aprēķina pēc formulas:

Z = A x V, kur
Z - mežam nodarītie zaudējumi (eiro);
A - patvaļīgi nocirstās koksnes apjoms (m3), par kādu nosaka mežam nodarītos zaudējumus;
V - mežam nodarītie zaudējumi par 1 m3 patvaļīgi nocirstās koksnes (eiro/m3).

Patvaļīgi nocirsto priežu koksnes krāja pēc uzmērīšanas rezultātiem ir 0,27 m3, bet papīrmalkas tirgus cena ir 35 eiro par kubikmetru, savukārt mežizstrādes un transportēšanas izmaksas sastāda ap 15 eiro par kubikmetru. Tātad zaudējumi šajā gadījumā ir 5,40 eiro, kas nav būtiski mežsaimnieciskās darbības zaudējumi.

Informēt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļu, ka saistībā ar patvaļīgu koku ciršanu, kas notikusi meža teritorijā Lībiešu ielā 20, Liepājas pašvaldībai nav nodarīts būtisks kaitējums un nodarītie mežsaimnieciskās darbības zaudējumi ir nelieli (5,40 eiro).

12.Par bīstamiem kokiem pie Siļķu ielas 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug pie nama Siļķu ielā 18 pagalma pusē un sniegt atzinumu par to bīstamību.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka nama Siļķu iela 18 novietojums ir ar gala sienu pret Siļķu ielu, līdz ar to grūti noteikt. kurā pusē ir šī nama pagalms. Nama rietumu pusē ir pagalms, kurš kopīgs ar Siļķu ielas 14 un Siļķu ielas 16 daudzdzīvokļu namiem, bet austrumu pusē Siļķu ielas 18 zemesgabals robežojas ar īpašumiem Siļķu iela 18A un Siļķu iela 20A, bet dabā robežas nav nosakāmas. Rietumu pusē tuvu mājai aug vecs pīlādzis, kuru var nozāģēt un dažādi krūmi, kuriem ieteicama atjaunojošā apgriešana. Krūmu un augļu koku zāģēšanai pašvaldības atļauja nav nepieciešama. Austrumu pusē aug 3 bērzi, kuriem kopšana nav nepieciešama, zirgkastaņa, kurai var veikt vainaga retināšanu, un divas nelielas papeles, viena ar diviem stumbriem, kurām ir vēža bojāti zari un stumbrs. Šīs divas papeles ieteicams nozāģēt un vietā iestādīt jaunu koku. Vītoli, iespējams, aug jau kaimiņu zemesgabalā. Tiem nepieciešama vainagu kopšana un vājāko stumbru izzāģēšana. Ja vēlas šos vītolus nozāģēt, jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, jo koku vainagos ir aizsargājamais augs āmulis. Vislabāk āmuļus pamanīt bezlapu periodā.

Lai saņemtu atļauju koku, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piederošajā zemesgabalā, nociršanai, komisijā jāiesniedz iesniegums un dzīvokļu kopības lēmums, kurā vairākums dzīvokļu īpašnieku atbalsta koku nociršanu. Savukārt koku vainagu kopšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs – arborists.

Informēt, ka bīstamu un nekavējoties likvidējamu koku, kas augtu zemesgabalā Siļķu ielā 18, netika konstatēti, bet lēmumu par koku likvidēšanu vai apzāģēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piederošajā zemesgabalā pieņem dzīvokļu īpašnieki.

13.Par kļavas nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu Ostas ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt pie nama Ostas ielā 3 augošās liepas un nozāģēt pagalmā augošo kļavu. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā 66% dzīvokļu īpašnieku ir par koku apzāģēšanu un kļavas nozāģēšanu.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka ielas pusē pie nama aug 3 galotņotas Holandes liepas, kurām nepieciešama vainagu polardēšana, bet pagalmā aug 2 liepas, kurām veicama vainagu kopšana, kokus negalotņojot. Pie šķūņiem aug 3 kļavas un vienu no kļavām iedzīvotāji vēlas nozāģēt. Likvidēt paredzētajai kļavai ir lūzuši lieli zari un koks uzskatāms par bīstamu. Nākotnē ieteicams arī likvidēt divas atlikušās kļavas, kuras aug ļoti tuvu šķūņiem.

Atļaut organizēt 3 galotņoto liepu, kas aug pie nama Ostas ielā 3A, polardēšanu, 2 liepu, kas aug pagalmā, vainagu kopšanu un 1 kļavas, kas aug pie šķūņiem, nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par kļavas likvidēšanu.

14.Par 6 zirgkastaņām Dzelzceļnieku ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Dzelzceļnieku 7" valdes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot sešas zirgkastaņas, kas aug Dzelzceļnieku ielā 7, jo ir aizdomas, ka kokiem ir iztrupējuši stumbri un tie apdraud māju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņu bīstamības novērtēšanai jāpieaicina dendrologs vai arborists, kuram ir koku novērtētāja sertifikāts. Šobrīd koku apsekošanu un novērtēšanu apgrūtina teritorijas nesakārtotība.

Ieteikt dzīvokļu īpašnieku biedrības "Dzelzceļnieku 7" priekšsēdētājam zirgkastaņu, kas aug zemesgabalā Dzelzceļnieku ielā 7, novērtēšanai  pieaicināt dendrologu vai arboristu, kuram ir koku novērtēšanas sertifikāts.

15.Par 3 koku nozāģēšanu Augustes ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Augustes ielas 17 mājas vecākā iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt 3 kokus, kuri aug Augustes ielā 17 un rada apdraudējumu īpašumam – bojā ēkas pamatus, traucē ūdens un kanalizācijas infrastruktūras darbībai un traucē elektrosistēmai.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka Augustes ielā pie nama Nr.17 aug divas galotņotas liepas, kurām ataugušas atvases un ozols, kuram noīsināmi atsevišķi zari. Koku saknes ir izcilājušas ietves asfalta segumu, bet netika konstatēts, ka koki rada apdraudējumu ēkas un komunikāciju drošībai. Apzāģējot koku vainagus, samazināsies sakņu augšana, jo kokam nebūs jāapgādā lapotne ar ūdeni un barības vielām, līdz ar to saknes nebojās ietvi un ēkas pamatus.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut 2018.gada ielas koku kopšanas plānā 2 liepu un ozola, kas aug Augustes ielā pie nama Nr.17, vainagu kopšanu un apzāģēšanu.

16.Par zirgkastaņu Vītolu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūgta atļauja zirgkastaņas, kas aug pie nama Vītolu ielā 5, apzāģēšanai, jo zari skar ēkas fasādi un logus.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka pie nama Vītolu ielā 5 augošajiem kokiem veikta vainagu pacelšana. Zirgkastaņai uz stumbra no snaudošajiem pumpuriem saaugušas atvases, var retināt vainagu.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug pie nama Vītolu ielā 5, vainagu kopšanu un retināšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

17.Par koku apzāģēšanu zem elektrolīnijām
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "MVR LUZ" iesniegumu, kurā lūgts saskaņot AS "Sadales tīkls" pasūtīto koku apzāģēšanu un nozāģēšanu zem elektropārvades līnijām Liepājā. Koku apzāģēšana nepieciešama, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un koku zariem jāatrodas vismaz 2 m no vada.

Apsekojot objektus dabā, konstatēts, ka koku vainagu apzāģēšana nepieciešama pie īpašumiem Rāvas ielā 3, Kalēju ielā 30, Rucavas ielā 6A, Īsā ielā, Zāļu ielā 69, Kaļķu ielā 16/18, Ezermalas ielā, Atmodas bulvārī 21, Oskara Kalpaka ielā 86, Turaidas ielā, 14.novembra bulvārī un Cenkones ielā.

Atgādinu, ka Cenkones ielā koki apzāģēti 2016. gada janvārī un tik bieža liepu apzāģēšana nav laba koku kopšanas prakse. Koki tiek novājināti, pastāv inficēšanās vai bojāejas risks. Šīs liepas varētu cirpt katru gadu, līdzīgi kā apcērp dzīvžogu.

Atļaut SIA "MVR LUX" organizēt koku, kas aug elektrolīniju trašu zonā, vainagu apzāģēšanu, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu, bet Cenkones ielā nozāģējami tikai zari, kas skar elektrības kabeli.

18.Atkārtoti par 2 koku nociršanu Raiņa ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas ieauguši Raiņa ielas 3 ēkas pamatos un sakopt vainagu zirgkastaņai, kas aug Raiņa ielas 3 pagalmā. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums, par šiem kokiem.

Komisija šo jautājumu skatīja š.g. 20.marta sēdē un lūdza iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu.

Atļaut organizēt:
2 koku, kas ieauguši Raiņa ielas 3 ēkas pamatos, nozāģēšanu, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu;

zirgkastaņas (dižkoks), kas aug Raiņa ielas 3 pagalmā, vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

19.Atkārtoti par zirgkastaņas nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 10. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums, par šī koka nozāģēšanu. Koka likvidēšanu atbalsta 56 % dzīvokļu īpašnieku.

Komisija šo jautājumu skatīja š.g. 21.augusta sēdē un lūdza iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par zirgkastaņas nozāģēšanu.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 10, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

20.Par 2 koku nozāģēšanu Klaipēdas ielā 16A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kuri aug Klaipēdas ielā 16A, jo zari bojā ēku.
Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liels vītols, kurš ir bijis apzāģēts, bet šobrīd ataugušas atvases. Vītolu nepieciešams atkārtoti apzāģēt un apzāģēšanu jāveic ik pēc 2 – 3 gadiem. Otrs pagalmā augošais ir augļu koks un tā nozāģēšanai pašvaldības atļauja nav nepieciešama.

Vītola nozāģēšana pieļaujama, ja arborists, kam ir koku novērtēšanas sertifikāts, vai dendrologs, atzīst par bīstamu.

Ieteikt organizēt vītola, kas aug Klaipēdas ielā 16A, vainaga polardēšanu (apzāģēšanu).

Koka nozāģēšanai komisijā iesniegt arborista vai dendrologa atzinumu par šī koka bīstamību.

21.Par 3 koku nozāģēšanu Laivinieku ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kuri aug Laivinieku ielā 4, jo koku zari bojā ēku.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Laivinieku ielā 4 aug 2 kļavas (ēkas austrumu pusē) un 1 liepa (ēkas rietumu pusē). Liepai veicama vainaga sakopšana, darbu veikšanai pieaicinot arboristu. Kļavas ilgstoši nav koptas, līdz ar to ir lūzuši zari un izveidojušies kropli stumbri un vainagi. Kļavas slikti pacieš apzāģēšanu un vainagu veidošanu, tāpēc ieteicams likvidēt un to vietā veidot jaunus apstādījumus.

Atļaut organizēt 2 kļavu, kas aug Laivinieku ielā 4, ēkas rietumu pusē, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nozāģēšanu un liepai, kas aug ēkas Laivinieku ielā 4 rietumu pusē, sakopt vainagu, darbu veikšanu uzticot kokkopim – arboristam.

22.Par koka nozāģēšanu Kungu ielā 36
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Kungu ielas 36 pagalmā, jo zari skar ēkas jumtu.
Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liela un ainaviska kļava, kurai veicama vainaga retināšana un sakopšana. Darbu veikšanai jāpieaicina profesionāls kokkopis, jo iespējams nepieciešama vainaga stiprināšana.

Komisijai ir jāievēro Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 9.punkts, kas nosaka, ka visi publiskie stādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi, kuriem ir sabiedriska vērtība.

Ja īpašnieks tomēr vēlas šo koku nozāģēt, komisijā jāiesniedz arborista, kuram ir sertifikāts koku novērtēšanā vai dendrologa, atzinums, ka koks ir bīstams un nav iespējams veikt pasākumus koka saglabāšanai.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Kungu ielas 36 pagalmā, vainaga kopšanu un nostiprināšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

23.Par kokiem pie Klaipēdas ielas 110
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot 3 lielus kokus, kas aug skvēriņā pretī mājai, jo koku vainagos ir iekārušies nolūzuši zari. Koki ir ļoti lieli un apdraud iedzīvotājus.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.17000430125, aug 3 Kanādas papeles, kurām nepieciešama vainagu sakopšana un 3 balzāma papeles (aug brauktuves malā), kuras ir ar iekaltušiem zariem un ainaviski mazvērtīgas.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut 6 papeļu, kas aug pašvaldībai piederošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.17000430125, vainagu kopšanu 2018.gada darbu plānā.   

24.Par kokiem pie Klaipēdas ielas 120
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi izpilddirektora biroja iesniegumu, kurā norādīts, ka iepretim dzīvojamai mājai Klaipēdas ielā 120 uz pašvaldības zemes augošam kokam ir nokaltis liels zars, kurš apdraud iedzīvotājus un tuvumā novietotās automašīnas.   

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.17000430130, aug 2 Kanādas papeles, kurām veikta vainagu retināšana, bet vienai no papelēm ir nokaltis liels zars, jo visticamāk būvdarbu laikā kokam bojātas saknes.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt papelei, kas aug pašvaldības zemesgabalā Projektētā iela 8 (kadastra apzīmējums 17000430130), nokaltušā zara nozāģēšanu.

25.Par vītola nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 105
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu, kas aug pie nama Oskara Kalpaka ielā 105, jo kokam vairākkārt ir lūzuši zari.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka vītols ir iztrupējis un ainaviski nevērtīgs.

Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 18.3. apakšpunkts nosaka, ka atļauju koka, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamam nama piederošajā zemesgabalā, ciršanai var saņemt ja koka ciršanu atbalsta vairāk kā 50% dzīvokļu īpašnieku.

Pirms šī koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums par vītola nozāģēšanu.

Atļaut organizēt vītola, kas aug pie nama Oskara Kalpaka ielā 105, nozāģēšanu, pirms koka ciršanas komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par vītola ciršanu un saņemt ciršanas atļauju.

26.Par vītola nozāģēšanu Klaipēdas ielā 58/60
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības "Sintra" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt lielu vītolu, kas aug pie mājas dienvidrietumu sienas Klaipēdas ielā 58/60, jo kokam ir līks stumbrs, zari izpletušies tālu uz visām pusēm un bojā renovētās mājas sienu, kas visu laiku ir mitra. 14.septembrī vītolam vējš nolauzis divus lielus zarus un daudz sīkus.

Apsekojot vītolu dabā, konstatēts, ka, sakopjot koka vainagu, izzāģējot kalstošu zarus, retinot vainagu un noīsināt pārāk garos zarus, koku iespējams saglabāt.

Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 18.3. apakšpunkts nosaka, ka atļauju koka, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamam nama piederošajā zemesgabalā, ciršanai var saņemt ja koka ciršanu atbalsta vairāk kā 50% dzīvokļu īpašnieku.

Ja iedzīvotāji tomēr vēlas vītolu likvidēt, komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kurā vītola nozāģēšanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku, jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā, ko nosaka komisija un jāsaņem koka ciršanas atļauja.

Ieteikt biedrībai "Sintra" organizēt vītola, kas aug zemesgabalā Klaipēdas ielā 58/60, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju vai Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Klaipēdas ielas 58/60 nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kurā vītola nociršanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.
 
27.Par vītoliem Tukuma ielā 5/9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi garāžu, kas atrodas Tukuma ielā 5/9, īpašnieku vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt vēja aplauztos vītolus, kas atrodas pie īpašuma Tukuma ielā 5/9.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka pie garāžu sienas aug vītolu puduri, kuriem nepieciešama kopšana. Nozāģējami nolūzušos vītolu stumbri, kas liecas uz garāžām un ielas, traucējot gājējiem un satiksmei, izzāģējami vāji augošie un nīkuļojošie vītolu stumbri. Saglabājami spēcīgi augošie vītoli, kuriem izzāģējami kalstošie zari.

Atļaut garāžu Tukuma ielā 5/9 īpašniekiem organizēt vītolu puduru, kas aug zemesgabalā Tukuma ielā 5/9, sakopšanu, nozāģējot nolūzušos, slīpi augošos un nomāktas stumbrus.

28.Atkārtoti par papeles nozāģēšanu Roņu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug Roņu ielas 5 pagalmā un bojā asfaltu. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums par šī koka ciršanu.

Komisija šo adresi apsekoja š.g. 25.jūlijā un atļāva nozāģēt pagalmā augošo papeli un ielas pusē augošo liepu, pārējiem zemesgabalā augošajiem kokiem veikt vainagu kopšanu.

Atļaut organizēt papeles, kas aug zemesgabalā Roņu ielā 5, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

29.Par vītoliem Strazdu ielā 16B
Apstādījumu uzraudzības komisija izbraukumu sēdes laikā konstatēja, ka pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Strazdu ielā 16B atrodas divi vējā aplauzti vītoli. Vienam no vītoliem nolūzusi puse no stumbra, šis vītols ir bīstams un likvidējams. Otram vītolam izzāģējami nolūzušie zari un veicama vainaga sakopšana.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt viena daļēji nolūzuša vītola, kas aug pašvaldības zemesgabalā Strazdu ielā 16B, nozāģēšanu un viena vītola vainaga sakopšanu.

30.Par bīstamas liepas nozāģēšanu pie Lāčplēša ielas 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu apsekot liepu, kas aug Lāčplēša ielā pie īpašuma Nr.17, jo koks bīstami sasvēries.

Apsekojot liepu dabā, konstatēts, ka liepu nepieciešams nozāģēt, jo koks draud izgāzties.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt bīstamās liepas, kas atrodas Lāčplēša ielā pie īpašuma Nr.17, nozāģēšanu.

31.Par vēja bojātiem kokiem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju no Vides nodaļas, ka sakarā ar vēja postījumiem atļauts nozāģēt divus aizlauztus vītolus, kas atradās AS "Latvijas gāze" teritorijā Vecā ostmalā 16/18 un vienu aizlauztu apsi, kas auga Franču ielas 4/8 pagalmā. Komisijā iesniegti bojāto koku attēli.

Divu aizlauztu vītolu, kas atradās Vecajā ostmalā 16/18 un vienas aizlauzts apses, kas atradās Franču ielas 4/8 pagalmā, nozāģēšana ir bijusi pamatota, jo pēc vēja bojājumiem koki kļuvuši bīstami.