Pēc portāla lūguma saņemts marta pēdējās Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdes protokola izraksts, ko sagatavojusi domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 30. martā

Nr.10

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par ievas nozāģēšanu Kungu ielā 81.
2.Par krūmu izciršanu un ozola vainaga sakopšanu Ventspils ielā 12.
3.Par papeļu un krūmu izciršanu Oskara Kalpaka ielā 125A.
4.Par teritoriju pie Karostas kanāla.
5.Par 4 papeļu nociršanu Turaidas ielā 10A un 12A.
6.Par 3 koku nozāģēšanu Brīvības ielā 146.
7.Par kārkliem pludmalē pie glābšanas stacijas.
8.Atkārtoti par 2 koku nociršanu Pulkveža Brieža ielā 3.
9.Atkārtoti par zirgkastaņas nozāģēšanu Rīgas ielā 26.
10.Atkārtoti par kļavas nozāģēšanu Toma ielā 24.
11.Atkārtoti par bērziem Dzintaru ielā 97/99.
12.Atkārtoti par 2 bērzu un papeles nociršanu Roņu ielā 7.
13.Par kokiem Tukuma ielā 2 un Grīzupes ielā 10 un 10A.


1.#
Par ievas nozāģēšanu Kungu ielā 81
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Kungu ielas 81 mājas vecākās iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ievu, kas aug Kungu ielā 81, jo koks ir daļēji izgāzies un apdraud blakus esošo māju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ieva, kas aug zemesgabalā Kungu ielā 81, ir izgāzusies un apdraud blakus esošo māju. Kokam pie stumbra pamatnes ir bojājums. Ieva kvalificējama kā bīstama un nekavējoties likvidējama.

Atļaut Kungu ielas 81 mājas vecākajai organizēt ievas, kas aug zemesgabalā Kungu ielā 81, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

2.#
Par krūmu izciršanu un ozola vainaga sakopšanu Ventspils ielā 12
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu atļaut sakopt teritoriju pie īpašuma Ventspils ielā 12, izcērtot tur saaugušos krūmus un sakopt vainagu ozolam, kas aug blakus teritorijai.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā augošos krūmus un augļu kokus var zāģēt bez rakstiskas pašvaldības atļaujas. Ozolam, kas aug pie žoga iebrauktuves galā, nepieciešams sakopt un pacelt vainagu.

1.Informēt, ka krūmu un augļu koku zāģēšanai nav nepieciešama rakstiska pašvaldības atļauja.

2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2016. gada koku kopšanas plānā ozola, kas aug iebrauktuves galā pie Ventspils ielas 12B žoga, vainaga sakopšanu un vainaga pacelšanu.

3.#
Par papeļu un krūmu izciršanu Oskara Kalpaka ielā 125A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst 25 daļēji nokaltušas papeles un izcirst krūmus, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 125A. Koku un krūmu likvidēšanas nepieciešamība tiek pamatota ar to, ka koki aizsedz video novērošanas kameras, kura fiksē kustību Karostas kanālā un blakus esošajā teritorijā, skatu.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts mazvērtīgus kokus un krūmus. Saglabājamas pašizsējā ieaugušās priedītes.

Atļaut organizēt 25 papeļu un mazvērtīgo koku un krūmu, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 125A, izciršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

4.#
Par teritoriju pie Karostas kanāla
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas lūgumu izteikt priekšlikumus teritorijas, kas atrodas pie Karostas kanāla, sakopšanai Lielās talkas laikā. Paredzēts puķu dobē, kas atrodas autobusu galapunktā pie Kalpaka tilta, iestādīt ziemcietes, sakopt kanāla krastmalu un izcirst saaugušos krūmus. Krūmu ciršana tiks veikta pirms talkas, līdz 14. aprīlim.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka lietderīgi izzāģēt krūmus un sazēlušās lapu koku atvases, kas aug zem priedēm un kanālam pieguļošajā teritorijā.

Atļaut pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” organizēt krūmu un lapu koku atvašu, kas aug teritorijā pie Karostas kanāla, izciršanu.

5.#
Par 4 papeļu nociršanu Turaidas ielā 10A un 12A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu no Turaidas ielas 12 nama iedzīvotājiem par 4 papeļu, kas aug blakus teritorijā, nociršanu. Koki ir veci un puskaltuši.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  2 papeles atrodas uz zemesgabala Turaidas ielā 10A un 3 papeles aug Turaidas ielā 12A. Abi zemesgabali ir pašvaldības īpašumā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2016. gada darbu plānā 2 papeļu, kas aug Turaidas ielā 10A un 3 papeļu, kas aug Turaidas ielā 12A, nozāģēšanu.

6.#
Par 3 koku nozāģēšanu Brīvības ielā 146
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Brīvības ielā 146, pazemes gāzes vada aizsargjoslā, bet pārējiem kokiem veikt vainagu sakopšanu, izzāģējot kalstošos zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  likvidēt paredzēts 3 nomāktus melnalkšņus, kas aug zem vītolu vainagiem. Pārējiem kokiem sakopjami vainagi.

Atļaut organizēt 3 melnalkšņu, kas aug Brīvības ielā 146, nozāģēšanu un pārējo koku vainagu sakopšanu.

7.#
Par kārkliem pludmalē pie glābšanas stacijas
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu saskaņot kārklu apzāģēšanas darbus pludmalē pie glābšanas stacijas. Glābšanas dienests lūdzis pludmales apsaimniekotājam nozāģēt krūmus, kas aizsedz skatu un traucē kvalitatīvi veikt pludmales uzraudzību peldsezonā.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka izzāģēt paredzēts pāraugušus krūmus.
Kārkli pludmalē tiek stādīti vēja erozijas ierobežošanai un lai veicinātu smilšu uzkrāšanos un augsnes nostiprināšanu kāpu zonā, kas ilgtermiņā nodrošina labāku pilsētas aizsardzību no spēcīgiem viļņiem un vētrām, kā arī rada labvēlīgus apstākļus citu augu augšanai.

Vecie kārklu stādījumi ir pārauguši un savas funkcijas veic vāji, jo smilšu uzkrāšanās pamatā notiek tieši apakšā, kur šobrīd ir novecojuši un kaili stumbri. Vecos kārklu stādījumus iespējams atjaunot, nozāģējot tos līdz zemei. Kārkli ir ātraudzīgi un tie sekmīgi atjaunojas no atvasēm. Ik pa laikam veikta kārklu krūmu atjaunojošā apgriešana ir ieteicama gan no estētiskā, gan bioloģiskā viedokļa.

Darbus jāsaskaņo ar Liepājas reģionālo vides pārvaldi un jāpaveic līdz 14.aprīlim.

1. Informēt Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi par iecerēto kārklu apgriešanu kāpu zonā pie glābšanas stacijas, lai nodrošinātu peldvietas pārredzamību.
2. Saskaņot SIA “Komunālā pārvalde” paredzēto novecojušo kārklu izzāģēšanu kāpu zonā pie glābšanas dienesta.

8.#
Atkārtoti par 2 koku nociršanu Pulkveža Brieža ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu un priedi, kas aug Pulkveža Brieža ielā 3, jo koki apdraud māju un iedzīvotāju drošību. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur ar balsu vairākumu (64 % “par”) nolemts  likvidēt novecojušo bērzu un slīpo priedi.

Komisija šo adresi apsekoja šā gada 27. janvārī un nolēma lūgt nama apsaimniekotājam komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu.

Izsniegt nama apsaimniekotājam koku ciršanas atļauju novecojušā bērza un slīpās priedes, kas aug Pulkveža Brieža ielā 3, ciršanai un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

9.#
Atkārtoti par zirgkastaņas nozāģēšanu Rīgas ielā 26
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26 īpašnieku lēmumu par zirgkastaņas, kas aug Rīgas ielā 26, nociršanu.

Komisijas locekle G.Feldmane lūdza informēt, ka neatbalsta šīs zirgkastaņas nozāģēšanu.

Atgādinu, ka par šā koka ciršanu tika saņemts arī  Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, ka šā koka likvidācija nav pretrunā ar dabas aizsardzības prasībām.

Izsniegt nama apsaimniekotājam koku ciršanas atļauju zirgkastaņas, kas aug Rīgas ielā 26, ciršanai.

10.#
Atkārtoti par kļavas nozāģēšanu Toma ielā 24
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamās mājas Toma ielā 24 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par kļavas, kas aug Toma ielas 24 pagalmā, ciršanu.

Izsniegt nama apsaimniekotājam koku ciršanas atļauju kļavas, kas ieaugusi ēkas Toma ielas 24 pamatos, nociršanai.

11.#
Atkārtoti par bērziem Dzintaru ielā 97/99
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju izsniegt  atļauju bērzu, kas aug Dzintaru ielas 97/99 pagalmā, apzāģēšanai, jo koki aizsedz saules gaismu un stiprā vējā zari sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā apmēram 2 metru attālumā no ēkas aug 3 bērzu puduris, kurus iedzīvotāji vēlas apzāģēt. Bērzi slikti pacieš apzāģēšanu. Nākotnē ieteicams izskatīt iespēju šos kokus nozāģēt.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 bērziem, kas aug Dzintaru ielā 97/99, zaru apzāģēšanu un rekomendēt izskatīt šo koku nozāģēšanas iespēju, iepriekš saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.#
Atkārtoti par 2 bērzu un papeles nociršanu Roņu ielā 7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamās mājas Roņu ielā 7 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par potenciāli bīstamo koku, kas aug Roņu ielas 7 pagalmā, nociršanu. Lēmums par koku ciršanu pieņemts ar balsu vairākumu, par koku ciršanu nobalsojuši 58 %.

Izsniegt dzīvokļu īpašnieku biedrībai koku ciršanas atļauju 2 bērzu un papeles, kas aug Roņu ielas 7 pagalmā, nociršanai.

13.#
Par kokiem Tukuma ielā 2 un Grīzupes ielā 10 un 10A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot teritorijas Tukuma ielā 2 un Grīzupes ielā 10 un 10A, jo uzņēmums plāno labiekārtot teritoriju un izcirst novecojušos un bojātos kokus.

Novērtējot teritorijas dabā, konstatēts, ka Tukuma ielā 2 lietderīgi izzāģēt novecojušo vilkābeli un irbenāju, kas ieauguši ēkas pamatos. Izcērtami koku sējeņi. Trim zirgkastaņām un divām kļavām sakopjami vainagi, nozāģējot uz leju augošos zarus. Likvidējami novecojušie krūmi.

Teritorijā Grīzupes ielā 10 un 10A nocērtamas 2 papeles, kuras bojā ēku un žogu, novecojušo pūpolvītolu, 2 liepas, kas ieaugušas pamatos, 2 ievas un bērzu, kas aug pie žoga. Likvidējami liepu sējeņi un novecojušie krūmi.
Teritorijās augošie augļu koki likvidējami bez pašvaldības atļaujas.

Atļaut organizēt:
-Tukuma ielā 2: novecojušas vilkābeles un irbenāja nozāģēšanu, 3 zirgkastaņu un 2 kļavu vainagu sakopšanu;
-Grīzupes ielā 10 un 10A: 2 papeļu, 2 liepu, 2 ievu, pūpolvītola un bērza nozāģēšanu un pārējo teritorijā augošo koku vainagu sakopšanu.